Huurdersbelang is op zoek naar extra handjes

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is
op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.

Bestuursleden van Huurdersbelang:
• zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang
• zijn mondig en betrokken bij het onderwerp 
• hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat
• zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar
• ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding

Kandidaten kunnen zich, liefst per mail: aanmelden met vermelding: Nieuw bestuurslid

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan:
secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
p/a Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt u uit voor een gesprek.

Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de ledenvergadering.

Huurdersbelang behartigt de collectieve belangen van meer dan 1.000 huurders in het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie. Huurdersbelang is lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken. Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team.

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur HB HSV

Huurtoeslag en passend toewijzen in 2020

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen in 2020 te vervallen. Dat betekent dat mensen niet meer ineens van tientallen euro’s huurtoeslag terugvallen naar nul euro. Hiermee verdwijnt de armoedeval. Goed nieuws dus.
De inkomensgrenzen werden echter ook gebruikt voor het afbakenen van de doelgroep voor passend toewijzen. De minister heeft deze inkomensgrenzen daarom nu elders in de wet opgenomen, waardoor ze nog steeds gelden voor passend toewijzen. Ook dat is goed nieuws, want anders was de groep aan wie een woning onder de aftoppingsgrens had moeten worden toegewezen flink gegroeid.

Hieronder vindt u alle grenzen voor 2020 op een rijtje
Huurprijsgrenzen
• Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)
• Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)
• Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)
• Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen
• Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)
• Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)
• Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)
• Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Eigen bijdrage
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden in de praktijk geen huurtoeslag meer.
Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen en inkomens mensen geen huurtoeslag meer krijgen.

HUURPRIJS EENPERSOONS TWEEPERSOONS DRIE-EN MEERPERSOONS
432,52 23.762
(24.467)
30.931
(32.322)
30.931
(32.322)
619,01 28.950
(28.892)
37.761
(37.951)
663,40 39.223
(39.157)
737,14 31.826
(31.346)
37.761
(41.075)
39.223
(41.075)

Omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt, geldt voor hen dat zij in de praktijk al geen huurtoeslag meer krijgen als de huur hoger is dan de aftoppingsgrens.
De tabel laat zien wat het maximale inkomen is waarbij een huurder nog huurtoeslag krijgt, als de huur gelijk is aan het bedrag in de eerste kolom. Voorbeeld: een eenpersoonshuishouden in een woning van 432,52 euro, krijgt geen huurtoeslag meer als zijn of haar inkomen hoger is dan 23.762 euro. Bij dat inkomen is de eigen bijdrage namelijk gelijk aan 432,52 euro. Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

Inkomensgrens en 80-10-10-regeling
Op dit moment (7 november 2019) ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrens de differentiëren naar huishoudtype. Vooralsnog is die wijziging beoogd voor 1 januari 2021. Voor 2020 geldt nog de huidige systematiek (80-10-10 met bestaande, geïndexeerde, grenzen).

Bron: Aedes

 

 

Huurdersborrels

Zoals ieder jaar gaat Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist ook dit jaar weer in alle drie de kernen een huurdersborrel organiseren.

De data zijn:
Vlist: maandag 25 november in ” De Vlisterstee”                                
Stolwijk: dinsdag 26 november in “Het Kwartier”
Haastrecht: woensdag 27 november in “Het Witte Hof”

Alle avonden starten om 19.30 met een inloop vanaf 19.15 uur.
Wij hopen u op één van de avonden te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Irene van Vliet,
secretaris HB HSV

Wijziging klachtenbehandeling per 1 november 2019

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van Groen Wonen Vlist in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid- Holland.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Tot 1 november 2019 kunnen klachten nog worden ingestuurd naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze commissie beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid (er wordt vastgesteld of de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard de klacht volgens het reglement inhoudelijk kan behandelen). Net zoals voorheen wordt een klacht niet behandeld als deze niet-ontvankelijk is verklaard. Wanneer een klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, zal de klacht tijdelijk worden aangehouden tot 1 november 2019. Hetzelfde geldt voor klachten waarvan de ontvankelijkheid niet vóór 1 november 2019 kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat extra onderzoek nodig is, of omdat de klacht eind oktober is ingestuurd. De aangehouden klachten worden op 1 november 2019 doorgestuurd naar de GCWZH. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de huurder. Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen afgerond.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.

Dubbel klikken op onderstaande link voor het openen van de folder “klachtenbehandeling”

Folder klachtenbehandeling

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij onze huurdersvereniging. Er wordt geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang.

Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden.

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

Woningcorporaties willen veilige woonomgeving voor ouderen

Woningcorporaties hebben steeds meer kwetsbare ouderen als bewoners. Op de stoel van zorgaanbieders en gemeenten gaan de verhuurders niet zitten, wel spelen ze een rol bij het scheppen van een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg, Aedes vereniging van woningcorporaties.

Door de grote beleidswijzigingen van de afgelopen jaren hebben woningcorporaties hun bewonersbestand zien veranderen. “Aan de ene kant is daar de extramuralisering van zorg en het afschaffen van de verzorgingshuizen geweest, waardoor ouderen langer thuis wonen. Aan de andere kant kwam er een nieuwe woningwet, die voorschrijft dat woningcorporaties zich nog meer moeten richten op de laagste inkomens. Daardoor wonen er bij corporaties steeds meer mensen met een laag inkomen, maar ook meer ouderen die eigenlijk niet zelfstandig meer kunnen wonen”, legt Pieter van Hulten uit. “Woningcorporaties worden steeds vaker gebeld met hulpvragen.”

Spoedeisende hulp
Door hun scherpe taakomschrijving zijn woningcorporaties beperkt in wat ze op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp kunnen doen, benadrukt Van Hulten. Wel zien de ongeveer driehonderd corporaties in het land manieren om ouderen te helpen om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Iedere inzet daarop lijkt ook nodig. Naarmate ouderen langer thuis zijn gaan wonen is onder meer een toename van ouderen op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen te zien. Een veilig thuis kan enerzijds helpen dit te voorkomen. Anderzijds kan een aangepaste woning eraan bijdragen dat ouderen na een ziekenhuisopname eerder terug naar huis kunnen.

Oude bomen verplaatsen
Volgens Van Hulten is het wel van belang om rekening te houden met wat ouderen zelf willen. “Als je ouderen vraagt wat zij willen, zullen zij ook zeggen dat ze het liefst in hun eigen huis blijven”, vervolgt Van Hulten. “En als ze dan toch moeten verhuizen, dan binnen hun eigen straat. Verhuizen is soms oude bomen verplaatsen die je eigenlijk niet moet verplaatsen. Als je doorvraagt, blijkt vaak dat ouderen wel zouden willen verhuizen, maar opzien tegen het gedoe. In antwoord daarop hebben veel van onze leden soms samen met gemeenten woningmakelaars of wooncoaches in het leven geroepen. Die helpt ouderen daar dan bij. De corporaties doen dat echt niet omdat ze ouderen uit hun woning willen hebben, maar omdat ze de mensen willen helpen. De woning die de ouderen verlaten kunnen ze weer aan een ander gezin verhuren.”

Voorlichting
Beleidsadviseur Yvonne Witter benadrukt het belang van goede voorlichting. “Woningcorporaties en de andere betrokken partijen organiseren daarom steeds vaker informatiebijeenkomsten rondom de vraag ‘hoe wilt u oud worden?'”, zegt zij. “Dat leidt ook tot nauwe en nieuwe samenwerkingen. Zo organiseert Brabant Wonen samen met Brabant Zorg bijvoorbeeld het voorlichtingsproject “veilig prettig thuis wonen’ in de regio. Een ander mooi voorbeeld van voorlichting is de iZi-ervaarwoning van corporatie Haag Wonen en samenwerkingspartners, waar mensen elektronische en technische hulpmiddelen in werking kunnen zien die hen kunnen helpen om veilig thuis te blijven wonen, zoals rookmelders en valpreventiemiddelen. Sommige hulpmiddelen kun je gewoon bij Blokker of Praxiskopen en zijn makkelijk toe te passen in elke woning.”

Bron: Aedes

 

Woningen die geheel energie neutraal zijn veroorzaken hoofdpijn

Het moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst.

Twee en vijftig gezinnen uit de wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.

GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen – die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd – een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst”, aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; ‘Die klachten kunnen niet’, werd gezegd.” De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.”

Bron: Algemeen Dagblad

Proef met Tiny Houses voor jongeren

Om jongeren meer kans te geven om tegen lage kosten een woning te betrekken, gaat de gemeente Krimpenerwaard waar tiny houses (kleine woningen) kunnen worden geplaatst. Daarmee werd een voorstel van Ton van Dorp (Cjhristen Unie) tijdens de behandeling van de kadernota aangenomen.

Van Dorp hoopte daarmee tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de kern Gouderak, maar wethouder Leon de Wit wilde alleen akkoord gaan als de indiener zijn voorstel breder zou trekken. In plaats van in Gouderak zal de proef elders in de Krimpenerwaard worden gehouden.

De Wit heeft reeds twee locaties voor een serie tiny houses op het oog, maar wil het plan eerst afstemmen met andere betrokkenen. Het is nogal complex. We moeten goed kijken naar regelgeving, voorwaarden en bindende afspraken. Het is niet op korte termijn uitvoerbaar, maar de ontwikkelingen van tiny houses is niet te stuiten, Bovendien juich ik het streven om onze jeugd huisvesting in de polder te bieden van harte toe. De Wit zag vooralsnog geen mogelijkheden voor gemeentelijke financiering van starterswoningen, maar gaat op verzoek van PvdA, CDA en GBK er wel mee aan de slag.

Hij gaf aan dat in 2018 in totaal 131 sociale huurwoningen zijn gebouwd en dat er nog eens zes koopwoningen voor 185.000 euro in Lekkerkerk zijn gerealiseerd. Lastiger is het onderwerp skaeve huse voor inwoners met gedragsproblemen, die eigenlijk niet in een gewone woonwijk kunnen verblijven. In het nieuwe locatie-onderzoek met de corporaties zal ik nagaan hoe groot het probleem feitelijk is, beloofd De Wit.

Bron: Het Kontakt

 

 

 

Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist

De laatste tijd is er behoorlijke discussie omtrent het toewijzen van sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de Krimpenerwaard, ook in de raad van de gemeente Krimpenerwaard.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft hierover een duidelijk standpunt. Dit is reeds meerdere malen aan de directeur van Groen Wonen Vlist kenbaar gemaakt. De laatste keer is dat in december 2018 en januari 2019 jaar nog gedaan naar aanleiding van de irritatie en het ongenoegen dat is ontstaan bij het toewijzen van de 14 nieuwe woningen in Stolwijk.

Ons standpunt is:
1. Eerst toewijzen aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning uit de betreffende kern, dus uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist
2. Is er geen belangstelling van woningzoekenden uit die betreffende kern, dan pas kan de woning worden aangeboden aan overige woningzoekenden uit de gemeente Krimpenerwaard
3. Mocht uit de groep genoemd onder 2 geen belangstelling bestaan dan dient de woning te worden aangeboden aan woningzoekenden binnen de woningregio Midden Holland.
4. Mocht uit de groep genoemd onder 3 geen belangstelling ontstaan dan pas kan de woning worden aangeboden aan woningenzoekenden uit geheel Nederland.

Wij maken op deze regel één uitzondering en dat is voor zogenoemde rijks voorkeurwoningen, u moet hierbij denken aan, bijvoorbeeld de door het rijk opgelegde verplichting tot het huisvesten van vergunninghouders. Voor wat betreft het aantal instromers uit instellingen, zoals bijvoorbeeld Geestelijke Gezondheidsinstellingen en gevangenissen dient een afzonderlijk afspraak gemaakt te worden over het aantal woningen toe te wijzen woningen in de Krimpenerwaard. Deze afspraak dient te zijn gebaseerd op een EERLIJKE verdeling over de woningcorporaties in Midden Holland en de woningcorporaties in de Krimpenerwaard..

Ons standpunt past ook uitstekend in de Regionale Agenda Wonen Midden Holland van mei 2019 (dus van alle gemeenten in Midden Holland) waarin staat dat de regiogemeenten zich zullen inspannen voor eenduidigheid in de huisvestingverordeningen en het woonruimteverdelingssysteem en ook streven naar één gezamenlijke verordening en één verdeelsysteem te gaan hanteren, waarbij lokaal maatwerk en experimenteerruimte mogelijk blijft.

Wij roepen alle partijen die te maken hebben met het toewijzen van sociale huurwoningen op in het belang van alle doelgroepen, (starters, senioren, instromers, etc., etc.) heel snel werk te maken van een snelle herziening van de bestaande Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard.

Mede op deze manier kunnen wij iedereen, jong en oud perspectief bieden om te blijven wonen in hun (geboorte) dorp. Dit alles is niet alleen vanuit een volkshuisvestelijk belang noodzakelijk maar ook voor de leefbaarheid en instandhouding van voorzieningen. Er is dus geen tijd te verliezen.

 

 

 

Inwoners Krimpenerwaard moeten voorrang krijgen als woningzoekenden

Inwoners van Krimpenerwaard die binnen de eigen woonplaats willen verhuizen, moeten volgens Gemeente Belang (VGBK) een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden van buiten. De fractie van politiek leider Willem Schoof wil dinsdag 11 juni in de gemeenteraad daarover een motie indienen. De lokale partij vraagt het college om te onderzoeken of de regels op het gebied van woningtoewijzing kunnen worden aangepast. ,,Onze fractie krijgt veel signalen van inwoners die willen verhuizen binnen de kern waar ze nu wonen, maar die vanwege de gemeentelijke huisvestingsverordening tegen belemmeringen aanlopen”, aldus Schoof.

Bron: AD