Categorie: <span>Nieuws</span>

Inboedelverzekering met Huurbelang

Woont u in een huurwoning en gaat u een inboedelverzekering afsluiten, dan krijgt u soms te maken met huurdersbelang. Dit is een onderdeel van de inboedelverzekering waarmee u alle verbeteringen verzekert die u zelf heeft aangebracht, of heeft laten aanbrengen, in uw huurwoning. Zoals een dure parketvloer, zonnepanelen, een luxe keuken of een royaal ligbad.

Inboedelverzekering en huurdersbelang
Als u een woning huurt, sluit u een inboedelverzekering af. De opstalverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand. Een inboedelverzekering vergoedt echter alleen schades aan losse spullen in de woning. Het gaat om spullen die u weer meeneemt als u verhuist. Voor spullen en zaken die aan de woning vastzitten is de opstalverzekering bedoeld.

Stelt u zich eens voor: u brengt zelf verbeteringen aan uw huurhuis aan die bij een koopwoning onder de opstalverzekering zouden vallen. Zoals een ingebouwde vaatwasser of een luxe badkamer met inloopdouche of ligbad. De eigenaar van het pand hoeft hiervoor de opstalverzekering niet aan te passen. U verzekert dit soort verbeteringen namelijk zelf via het onderdeel huurdersbelang bij uw inboedelverzekering.

Geef de verandering die u heeft aangebracht door aan uw inboedelverzekeraar. Deze past vervolgens de premie aan op de nieuwe situatie.

Veel voorkomende voorbeelden van huurdersbelang
Het is soms best lastig om te bepalen welke verbeteringen of veranderingen in uw woning onder het huurdersbelang vallen. Over het algemeen geldt dat alles wat u aan de huurwoning aanbrengt en u niet kunt meenemen als u verhuist onder het huurdersbelang valt. Om het nog duidelijker te maken geven we u hier enkele veel voorkomende voorbeelden:

 • Een vaste parket- of laminaatvloer die u laat leggen
 • Een keuken (en de eventuele inbouwapparatuur) die u zelf laat installeren
 • Een badkamer en/of toilet die u zelf laat installeren
 • Behang en verf op wanden en plafonds
 • Een schutting of schuurtje die u zelf laat neerzetten

Let op! Als u van de vorige huurder zaken overneemt die aan de woning vastzitten, moet u die ook verzekeren via het huurdersbelang.

Huurdersbelang – Tot welk bedrag verzekerd?
Meestal hanteren verzekeraars een maximumvergoeding bij het huurdersbelang. U kunt dus schade declareren tot aan een bepaald bedrag. Valt de schade hoger uit? Dan vergoedt uw verzekeraar niet het volledige bedrag. De maximale verzekerde waarde van uw huurdersbelang verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kiest u zelf een bedrag, bij andere verzekeraars staat de vergoeding vast. Lees uw polisvoorwaarden hier dus goed op na!

Tip! Ga naar verzekeringen vergelijken en vind direct de goedkoopste inboedelverzekering met de meest uitgebreide dekking voor uw persoonlijke situatie. Zo weet u zeker dat uw bezittingen én zelf aangebrachte verbouwingen of verbeteringen aan uw huurwoning goed verzekerd zijn!

Huurdersbelang en verhuizen
Gaat u verhuizen? Dan moet u de zelf aangepaste verbeteringen in uw huurwoning vaak ongedaan maken, neem hiervoor contact op met Groen Wonen Vlist. De aanpassingen zijn immers niet door de verhuurder aangebracht. In sommige gevallen nemen de volgende bewoners van de huurwoning de verbeteringen graag van u over. Zeker als het gaat om een mooie, luxe keuken of een fris betegelde badkamer. Bij overname moet de volgende bewoner zelf een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluiten.

Vacature lid Raad van Commissarissen huurderscommissaris

Dit is Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist is een woningcorporatie die werkzaam is midden in de landelijk gelegen Krimpenerwaard en heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Het merendeel zijn eengezinswoningen.

De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het onderhoud van haar woningen. De komende decennia staat Groen Wonen Vlist voor de grote opgave om vanaf 2050 al haar woningen energie-neutraal te hebben. Er ligt een plan welke woningen in welke volgorde worden aangepakt en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. En dat mag in principe niet ten koste gaan  van de betaalbaarheid van de woningen. De gemiddelde huur ligt onder het landelijk gemiddelde

Natuurlijk wordt er ook aandacht aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de kernen, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en nog veel meer zaken. Dat doet Groen Wonen Vlist met een klein professioneel team dat de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf. Hun motto: ‘voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. De dienstverlening naar haar huidige en toekomstige huurders staat hoog op de agenda van Groen Wonen Vlist. Die is op dit moment op orde, maar tegelijkertijd is er een nadrukkelijke wens om daar nog puntjes op de i te zetten en bijvoorbeeld een verdere digitaliseringsslag te maken.

Meer informatie is te vinden op www.groenwonenvlist.nl

Profiel Raad van Commissarissen Groen Wonen Vlist
De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.

De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

De leden RvC hebben affiniteit met de doelstelling van de corporatie en hebben interesse in het volgen van de ontwikkelingen in de samenleving en de volkshuisvesting. Dit vertaalt zich in gezamenlijk opmaken van doelstellingen voor de woningcorporatie en hierdoor bij te dragen aan de strategievorming. Daarnaast zijn ze in staat beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen. Risico’s voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen

De RvC van Groen Wonen Vlist bestaat uit drie personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Groen Wonen Vlist. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast zal de huurderscommissaris meerdere contactmomenten met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) onderhouden ter bevordering van de verbinding met en het horen van de ervaringen en standpunten van de huurders. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC

Huurderscommissaris met financieel profiel
De huidige huurderscommissaris zal per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de RvC worden waardoor er een vacature ontstaat voor huurderscommissaris. Omdat de RvC uit 3 personen bestaat zal een lid in het algemeen op meerdere aandachtsgebieden ervaring en kennis hebben. De expertise die we willen toevoegen aan de RvC betreft algemene kennis van de volkshuisvesting en specifieke kennis en ervaring op het financieel-economische vlak. Omdat het hier een commissaris op voordracht van huurdersvereniging HB HSV betreft, is het van belang dat de kandidaat affiniteit heeft met sociale huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging en een goed sparringpartner kan zijn voor zowel de leden van de RvC en directeur-bestuurders, alsook voor de huurdersvereniging.

Kennis en ervaring

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (sociaal-maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving; meer specifiek een visie op (huurders)participatie;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden, de directeurbestuurder als de huurdersvereniging.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

 • binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • laagdrempelig, open en toegankelijk;
 • nieuwsgierig en leergierig;
 • nuchter met gezond verstand;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet nadrukkelijk belangstelling hebben om met de huurdersvertegenwoordiging van gedachten te wisselen.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand bij. Kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

Het aanbod
De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Groen Wonen Vlist daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of . U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011

Reageren

U wordt verzocht te reageren voor (uiterlijk) 19 augustus 2023.
U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

 • Reactietermijn : t/m 19 augustus 2023
 • Voorselectie AVW2 : week 34, 35
 • Selectieronde 1 : week 36
 • Selectieronde 2 : n.t.b.
 • Klikgesprek : n.t.b
 • Streefdatum benoeming : 1 januari 2023

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (fit & proper-toets)
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (www.vtw.nl) en op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe beleidsregels van de Woningwet van kracht, waarbij deze meer is ingericht naar principes en onderliggende regelgeving. Meer informatie over deze wijzigingen per 2022 vindt u in onderstaand document:

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen blijft gehandhaafd.

Bron: Groen Wonen Vlist

Cheque van 145.000 euro voor seniorenwoningen in Stolwijk

Op maandag 26 juni heeft wethouder Ria Boere een cheque van 145.000 euro overhandigd aan directeur-bestuurder Gerwin Kamps, voor de bouw van 29 seniorenwoningen aan de Hoflaan in Stolwijk. Het gaat om een subsidie voor de bouw van zelfstandige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte.

Naast de 29 seniorenwoningen – waarvan 24 sociale huur en 5 middenhuur – komen op het terrein ook 5 eengezinswoningen en 12 koopappartementen. De bouw van de seniorenwoningen start begin 2024. Met de bouw van de eengezinswoningen wordt in de tweede helft van dit jaar gestart.

Subsidie 
De gemeente Krimpenerwaard heeft een beroep gedaan op de Subsidieregeling Woonvormen senioren van de Provincie Zuid-Holland. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd en de subsidie van 5.000 euro per seniorenwoning toegewezen. De subsidieregeling is bedoeld om de bouw van zelfstandige woningen voor senioren binnen een project met een centrale ontmoetingsruimte te versnellen.

35 woningen extra
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De 46 geplande woningen komen in de plaats van de 8 sociale huurwoningen, 3 vrijstaande woningen, de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne.

Wethouder Ria Boere: ‘Ik ben blij dat er in Stolwijk weer extra 35 woningen bijkomen, waarvan 29 voor senioren. Dat helpt ook de doorstroming zodat er woningen voor jongeren beschikbaar komen.’’

Oude gebouwen
De oude gebouwen zijn inmiddels gesloopt. De nieuwe brandweerkazerne is in maart 2023 in gebruik genomen.

Bron: Groen Wonen Vlist

Inkomensgegevens Belastingdienst

Misschien heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat Groen Wonen Vlist (GWV) uw inkomen heeft opgevraagd. Deze brief heeft dan als onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Het klopt dat GWV deze gegevens hebben opgevraagd bij de Belastingdienst.

Huurverlaging
De overheid heeft kortgeleden een nieuwe wet aangenomen, de Wet Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen. In die wet staat dat huurders met een laag inkomen en een huurprijs hoger dan € 575,03 een huurverlaging krijgen. Groen Wonen Vlist en de Belastingdienst zijn verplicht om deze wet uit te voeren.

Inkomensgegevens
Om de wet uit te kunnen voeren, moet GWV weten welke huurders een laag inkomen hebben. Dit hebben zij opgevraagd bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst ontvangen zij een lijst met huishoudens met een laag inkomen. GWV ziet niet wat uw inkomen is, alleen of deze wel of niet lager is dan het grensbedrag. Het gaat hier om het totale bruto jaarinkomen van alle bewoners. Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

De grensbedragen voor lage inkomens zijn:

 • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
 • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
 • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
 • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Natuurlijk gaat GWV goed om met de ontvangen informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de inkomensafhankelijke huurverlaging.

Wanneer ontvangt u meer informatie? 
Als u voor de inkomensafhankelijke huurverlaging in aanmerking komt, ontvangt u vóór 1 juni bericht van Groen Wonen Vlist. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023.

Heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u de huurverlaging op dat moment zelf aanvragen bij GWV. Meer informatie over de huurverlaging 2023 vindt u op de website van de Woonbond.

Bron: Groen Wonen Vlist

Geen sociale huurwoningen op het terrein van de Kleine Betuwe

Er worden in Haastrecht binnenkort 200 huizen gebouwd, maar er is geen enkele sociale huurwoning in het ontwerp-bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt opgenomen. Huurdersbelang vindt dat dit echt niet kan in deze tijd. Hugo de Jonge (minister voor volkshuisvesting) vindt dat er veel meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden, op zijn minst 30% sociale huurwoningen. In dit plan, schrik niet, zijn nul komma nul sociale huurwoningen. Schandalig! Dit is echt een gemiste kans.

De ongeveer 200 woningen bestaand uit:

 • 27 middeldure huurappartementen
 • 42 middeldure koopappartementen
 • 53 dure koop/huurappartementen
 • 61 grondgebonden woningen

Voor een projectontwikkelaar is deze opzet veel aantrekkelijker dan ook sociale huurwoningen/appartementen te bouwen.

Huurdersbelang vindt het de taak van de Gemeente Krimpenerwaard om ervoor te zorgen dat er voor iedereen gebouwd word, zowel voor de kleine als de grote beurs.

Nu wordt er alleen maar gebouwd voor mensen die dure koopwoningen en dure huurwoningen (vrije sector) kunnen betalen. Dat is niet eerlijk.

De Gemeente stelt dat de nieuwe Woonvisie nog in ontwikkeling is en heeft aangegeven dat als er plan sociale huurwoningen meegenomen moeten worden het financieel niet haalbaar is voor de ontwikkelaar. Maar het is natuurlijk niet de ontwikkelaar die bepaald wat voor soort woningen er gaan komen. Dat doet de gemeente in het bestemmingsplan. De conclusie: de gemeente Krimpenerwaard laat de bewoners van Haastrecht en overige woningzoekenden in onze gemeente letterlijk en figuurlijk in de kou staan en zijn het slachtoffer van dit wanbeleid.

Een strijdbaar bestuur van Huurdersbelang denkt daar heel anders over en heeft de ‘kat de bel aangebonden’. De bestuursleden Irene Vliet en Arie Groenevelt hebben het  minihuisje in de voormalige speeltuin al ‘gekraakt’ en laten het er in ieder geval niet bij zitten.

Dinsdag 7 maart 2023 heeft het AD Groene Hart hierover een zeer uitvoerig en lezenswaardig artikel geschreven. Huurdersbelang gaat een zienswijze (bezwaarschrift) indienen bij de Gemeente.

22 Februari heeft HB HSV getwitterd

VERDRIET, TELEURSTELLING EN ONBEGRIP! Ontw.bestem.plan #Galgoord KleineBetuwe bevat: NUL , NUL ECHTE SOCIALE HUURWONINGEN B.&W gem. @Krimpenerwaard
laat woningzoekenden in #Haastrecht die zijn aangewezen op deze woningen in DE KOU STAAN!
Onze zienswijze komt eraan!  @RaadKrw

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is overstelpt met ondersteunende reacties vanwege het ontbreken van sociale huurwoningen in dit ontwerp bestemmingsplan.

Inmiddels is contact gezocht met provincie en min.VRO.

@PSZuid_Holland
@zuid_holland
@RaadKrw

Het Bestuur

Start bouw 12 woningen in Stolwijk

FEESTELIJKE START BOUW 12 WONINGEN FRANS HALSSTRAAT STOLWIJK

Donderdagochtend 9 februari was er een feestelijke start van de bouw in de Frans Halsstraat in Stolwijk. Er was heel goed voor de inwendige mens gezorgd met koffie, thee en warme chocomel en natuurlijk met een petitfour.

Ook de “oude” directeur Jacques Reniers was aanwezig deze stond aan de wieg van het project. 

 

Er verschijnen straks 12 beneden- en bovenwoningen die gebouwd worden door Plegt-Vos in opdracht van Groen Wonen Vlist.

Directeur-bestuurder Gerwin Kamps hield een toespraak waarin hij zei dat hij heel blij was met de samenwerking met Plegt-Vos. Ook werd er aandacht geschonken aan Dick Schuiling die zich ingezet heeft om deze bouw te realiseren maar helaas vorig jaar is overleden.

De woningen worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk en zijn energiezuinig dankzij de extra zonnepanelen en de warmtepompen. 

Groen Wonen Vlist laat in de komende vijf jaar 400 woningen verduurzamen. Voor senioren moeten er meer woningen gebouwd worden dit om de doorstroming te bevorderen. 
Na de realisatie van de Frans Halsstraat komt de Rembrandtlaan aan de beurt.
Ook wethouder Wonen, Ria Boere, nam nog even het woord.

Er keren vijf voormalige bewoners van de Frans Halsstraat terug naar de nieuwe woningen.

 

Drie hiervan drukken op de startknop!!!!!!!

 Van links naar rechts: Theo, Jan en Aldrik

 Mooi dat er weer gebouwd wordt in Stolwijk!

Wat kost huren in 2023???

Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn? De Woonbond zet belangrijke regels voor huurders en woningzoekers in 2023 op een rij.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuis je in 2023 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 808,06 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2023, maar al jaren zo. 

Met welk inkomen kan ik sociaal huren bij een woningcorporatie?

Woningcorporaties moeten minimaal 85% van hun vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen. Er zijn twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur. Een voor eenpersoonshuishouden en één voor meerpersoonshuishoudens.

 • Voor eenpersoonshuishoudens € 44.035
 • Voor meerpersoonshuishoudens € 48.625

Daarnaast hebben corporaties 7,5% ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar niet toe verplicht zijn. Als dat lokaal zo is afgesproken (in zogenaamde ‘prestatieafspraken’ tussen woningcorporaties en gemeenten) mag 15% van de sociale huur vrij worden aangeboden.

Wat kost gaan huren bij een woningcorporatie als ik een laag inkomen heb?
Heb je een laag inkomen en ga je in 2023 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 647,19 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 693,60 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties moeten doen. Minstens 95% van de woningen die zij verhuren aan huishoudens met een laag inkomen moet betaalbaar zijn.

Wat geldt dan als ‘laag inkomen’?
In 2023 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

 • Alleenwonend, geen AOW: € 25.475
 • Alleenwonend, wel AOW: € 25.075
 • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: € 34.575
 • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: € 33.800

Ouderen met een laag inkomen, maar veel vermogen (spaargeld) kunnen volgens het  ‘passend toewijzen’ wél een duurdere sociale huurwoning betalen. Alleenwonenden met een vermogen van minimaal € 127.582 en samenwonenden met een vermogen van minimaal € 161.329 kunnen een woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de € 647,19. 

Krijg ik eenmalige huurverlaging?
De Woonbond heeft ervoor gezorgd dat corporatiehuurders met een laag inkomen in 2023 huurverlaging krijgen. Huur je van een woningcorporatie,  is je inkomen laag en heb je een hoge huur? Dan wordt je huur per 1 juli verlaagd naar € 575,=

Met een inkomen onder de volgende grenzen kom je in 2023 in aanmerking voor verlaging van je huur naar € 575,=

 • Alleenwonend, geen AOW: €23.250
 • Alleenwonend, wel AOW: €24.600
 • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: €30.270
 • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: €32.730

Heb je inwonende kinderen met een eigen inkomen?  Tot de leeftijd van 27 jaar telt hun inkomen niet mee. Had je in 2021 al een laag inkomen? Dan hoef je de eenmalige huurverlaging niet zelf aan te vragen. Je corporatie krijgt van de Belastingdienst door dat je een laag inkomen hebt. De corporatie verlaagt dan je huur. Had je in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan moet je zelf een aanvraag doen. De Woonbond maakt nog voorbeeldbrieven om daarbij te helpen.

Wat is de huurverhoging per 1 juli?
Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan in de vrije sector. Bij sociale huurders wordt onder andere naar het inkomen gekeken. In de vrije sector doet dat er niet toe.

Sociale huurwoning
De meeste huurders van een sociale huurwoning hebben geen hoog inkomen en ook geen lage huur.  Voor die -grote- groep geldt dat de huur in 2023 waarschijnlijk met maximaal 3,1 procent omhoog mag. Dit percentage is nog niet definitief vastgesteld door het ministerie. Maar we weten dat het percentage de CAO-loonontwikkeling in 2022 volgt en niet -zoals vroeger- de inflatie.

Hoog inkomen
Voor sociale huurders met een relatief hoog inkomen geldt een ander wettelijk maximum. Geen percentage van de huidige huurprijs, maar een vast bedrag.
Er zijn twee maximumbedragen: € 50 en € 100. Welk bedrag van toepassing is hangt van het inkomen van het huishouden af.

De inkomensgrenzen die bepalen of je deze huurverhoging in 2023 kunt krijgen zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra dat wel gebeurd is passen we dit artikel aan.

Lage huur
Huur je een sociale huurwoning met een maandhuur van € 300 of minder? Dan mag je huur met maximaal € 25 omhoog. Tenzij je een hoog inkomen hebt. Dan kun je de huurverhoging krijgen voor huurders met een hoog inkomen.

Hoge huur + laag inkomen + hurend bij woningcorporatie
Ligt je huur boven de € 575 én is je inkomen (zeer) laag én huur je van een woningcorporatie? Dan gaat je huur per 1 juli niet omhoog. Je komt dan in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Bron: Woonbond 

 

Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij onze huurdersvereniging. Er wordt geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang.

Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden.

U kunt zich aanmelden:
per mail:
per post: Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist, p/a Dahliastraat 33, 2821 VP  Stolwijk

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

Start Bouw Frans Halsstraat te Stolwijk

In december 2022 start Plegt-Vos West B.V., met de bouw van 12 beneden-bovenwoningen aan de Frans Halsstraat te Stolwijk.

De planning is als volgt:

 • December 2022 : Grondwerkzaamheden
 • Januari 2023 : Start aanbrengen fundering
 • Februari 2023 : Aanbrengen beton skelet
 • Maart : Afronden skelet, aanbrengen daken en pannen
 • April : Start metselwerk en afbouw
 • Oplevering 1e woningen in de zomer 2023

Bron: Plegt-Vos BV en Groen Wonen Vlist