Woningen die geheel energie neutraal zijn veroorzaken hoofdpijn

Het moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst.

Twee en vijftig gezinnen uit de wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.

GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen – die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd – een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst”, aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; ‘Die klachten kunnen niet’, werd gezegd.” De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.”

Bron: Algemeen Dagblad

Proef met Tiny Houses voor jongeren

Om jongeren meer kans te geven om tegen lage kosten een woning te betrekken, gaat de gemeente Krimpenerwaard waar tiny houses (kleine woningen) kunnen worden geplaatst. Daarmee werd een voorstel van Ton van Dorp (Cjhristen Unie) tijdens de behandeling van de kadernota aangenomen.

Van Dorp hoopte daarmee tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de kern Gouderak, maar wethouder Leon de Wit wilde alleen akkoord gaan als de indiener zijn voorstel breder zou trekken. In plaats van in Gouderak zal de proef elders in de Krimpenerwaard worden gehouden.

De Wit heeft reeds twee locaties voor een serie tiny houses op het oog, maar wil het plan eerst afstemmen met andere betrokkenen. Het is nogal complex. We moeten goed kijken naar regelgeving, voorwaarden en bindende afspraken. Het is niet op korte termijn uitvoerbaar, maar de ontwikkelingen van tiny houses is niet te stuiten, Bovendien juich ik het streven om onze jeugd huisvesting in de polder te bieden van harte toe. De Wit zag vooralsnog geen mogelijkheden voor gemeentelijke financiering van starterswoningen, maar gaat op verzoek van PvdA, CDA en GBK er wel mee aan de slag.

Hij gaf aan dat in 2018 in totaal 131 sociale huurwoningen zijn gebouwd en dat er nog eens zes koopwoningen voor 185.000 euro in Lekkerkerk zijn gerealiseerd. Lastiger is het onderwerp skaeve huse voor inwoners met gedragsproblemen, die eigenlijk niet in een gewone woonwijk kunnen verblijven. In het nieuwe locatie-onderzoek met de corporaties zal ik nagaan hoe groot het probleem feitelijk is, beloofd De Wit.

Bron: Het Kontakt

 

 

 

Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist

De laatste tijd is er behoorlijke discussie omtrent het toewijzen van sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de Krimpenerwaard, ook in de raad van de gemeente Krimpenerwaard.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft hierover een duidelijk standpunt. Dit is reeds meerdere malen aan de directeur van Groen Wonen Vlist kenbaar gemaakt. De laatste keer is dat in december 2018 en januari 2019 jaar nog gedaan naar aanleiding van de irritatie en het ongenoegen dat is ontstaan bij het toewijzen van de 14 nieuwe woningen in Stolwijk.

Ons standpunt is:
1. Eerst toewijzen aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning uit de betreffende kern, dus uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist
2. Is er geen belangstelling van woningzoekenden uit die betreffende kern, dan pas kan de woning worden aangeboden aan overige woningzoekenden uit de gemeente Krimpenerwaard
3. Mocht uit de groep genoemd onder 2 geen belangstelling bestaan dan dient de woning te worden aangeboden aan woningzoekenden binnen de woningregio Midden Holland.
4. Mocht uit de groep genoemd onder 3 geen belangstelling ontstaan dan pas kan de woning worden aangeboden aan woningenzoekenden uit geheel Nederland.

Wij maken op deze regel één uitzondering en dat is voor zogenoemde rijks voorkeurwoningen, u moet hierbij denken aan, bijvoorbeeld de door het rijk opgelegde verplichting tot het huisvesten van vergunninghouders. Voor wat betreft het aantal instromers uit instellingen, zoals bijvoorbeeld Geestelijke Gezondheidsinstellingen en gevangenissen dient een afzonderlijk afspraak gemaakt te worden over het aantal woningen toe te wijzen woningen in de Krimpenerwaard. Deze afspraak dient te zijn gebaseerd op een EERLIJKE verdeling over de woningcorporaties in Midden Holland en de woningcorporaties in de Krimpenerwaard..

Ons standpunt past ook uitstekend in de Regionale Agenda Wonen Midden Holland van mei 2019 (dus van alle gemeenten in Midden Holland) waarin staat dat de regiogemeenten zich zullen inspannen voor eenduidigheid in de huisvestingverordeningen en het woonruimteverdelingssysteem en ook streven naar één gezamenlijke verordening en één verdeelsysteem te gaan hanteren, waarbij lokaal maatwerk en experimenteerruimte mogelijk blijft.

Wij roepen alle partijen die te maken hebben met het toewijzen van sociale huurwoningen op in het belang van alle doelgroepen, (starters, senioren, instromers, etc., etc.) heel snel werk te maken van een snelle herziening van de bestaande Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard.

Mede op deze manier kunnen wij iedereen, jong en oud perspectief bieden om te blijven wonen in hun (geboorte) dorp. Dit alles is niet alleen vanuit een volkshuisvestelijk belang noodzakelijk maar ook voor de leefbaarheid en instandhouding van voorzieningen. Er is dus geen tijd te verliezen.

 

 

 

Vakantie

Wij wensen alle inwoners van Stolwijk, Haastrecht, Vlist een fantastische (zomer)vakantie.

Ook wij gaan er even tussenuit van:
maandag 22 juli tot en met maandag 26 augustus.

U kunt ons wel via het mailadres bereiken.

Namens het bestuur Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist

Huurdersbelang is op zoek naar een nieuw bestuurslid

 

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is
op zoek naar een nieuw bestuurslid.

 

 

Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.

Bestuursleden van Huurdersbelang:
• zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang
• zijn mondig en betrokken bij het onderwerp
• hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat
• zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar
• ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding

Kandidaten kunnen zich tot 31 augustus 2019, liefst per mail: moc.l1566332502iamg@1566332502vsh.g1566332502naleb1566332502sredr1566332502uuh1566332502 aanmelden met vermelding: Nieuw bestuurslid

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan:
secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
p/a Dahliastraat 33
2821 VP Stolwijk

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt na 31 augustus 2019 geschikte kandidaten uit voor een gesprek en stelt een voordracht samen voor bestuur.

Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de ledenvergadering.

Huurdersbelang behartigt de collectieve belangen van meer dan 1.000 huurders in het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie. Huurdersbelang is lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken. Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team.

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur HB HSV

Inwoners Krimpenerwaard moeten voorrang krijgen als woningzoekenden

Inwoners van Krimpenerwaard die binnen de eigen woonplaats willen verhuizen, moeten volgens Gemeente Belang (VGBK) een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden van buiten. De fractie van politiek leider Willem Schoof wil dinsdag 11 juni in de gemeenteraad daarover een motie indienen. De lokale partij vraagt het college om te onderzoeken of de regels op het gebied van woningtoewijzing kunnen worden aangepast. ,,Onze fractie krijgt veel signalen van inwoners die willen verhuizen binnen de kern waar ze nu wonen, maar die vanwege de gemeentelijke huisvestingsverordening tegen belemmeringen aanlopen”, aldus Schoof.

Bron: AD

Wat zijn uw rechten als huurder bij schimmel

Hoe komt schimmel in huis?

Schimmel in huis kan door verschillende oorzaken komen. Het kan liggen aan een lekkage, maar ook noodweer of zelfs een overstroming kunnen problemen veroorzaken. Vochtproblemen in dit geval, die op hun beurt weer zorgen voor schimmel in huis. Ook slecht onderhoud aan de woning of bouwfouten kunnen funest zijn.

Een aantal veel voorkomende problemen die schimmel in huis veroorzaken:

  • Een overstroming
  • Vocht in bouwmaterialen
  • Een te hoge luchtvochtigheid
  • Onvoldoende ventilatie
  • Lekkages
  • Condens
  • Doorslaand of optrekkend vocht
  • Slechte afzuiging

Wat kunt u doen om schimmel in huis te beperken?

Vocht in huis is echt geen feestje, zoals u weet. U kunt zelf een en ander doen om vocht in huis te beperken. Hier wat tips:
* Zet altijd de afzuigkap aan als u kookt
* Maak de badkamer droog na het douchen
* Ventileer 24 uur per dag, 7 dagen in de week
* Laat uw was niet binnen drogen of doe het in een ruimte waar de ventilatie heel goed is
* Zorg voor goede afzuiging in vochtige ruimtes als de keuken en de badkamer

Weet u zeker dat de schimmelproblemen niet met uw woongedrag te maken hebben? Begin dan met het schrijven van een brief naar de verhuurder om te verzoeken te problemen op te lossen.

Wat zijn uw rechten als huurder bij schimmel?

Bent u huurder van een sociale huurwoning? Van een woningcorporatie of particuliere verhuurder? En heeft u last van schimmel en vochtproblemen in huis, kunt u naar de huurcommissie gaan. Dit doet u alleen als u er samen met de verhuurder niet uitkomt. Probeer in eerste instantie altijd schriftelijk contact op te nemen met de verhuurder met het verzoek de problemen op te lossen.
Reageert de verhuurder niet? Dan kunt u 6 weken na het versturen van de brief naar de huurcommissie. Het mag ook later, maar doe het tenminste altijd binnen een half jaar na het verzoek aan de verhuurder. U vraagt de huurcommissie dan om een beoordeling van de gebreken. Vindt de huurcommissie die ernstig? Dan kunt u mogelijk huurverlaging krijgen totdat de verhuurder de gebreken herstelt.

 

FUSIE AFGEBLAZEN

FUSIE AFGEBLAZEN

De bestuurders van woningcorporatie Ammerstol, Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Groen Wonen Vlist hebben de huurdersorganisaties meegedeeld dat een fusie tussen de vier corporaties niet haalbaar is. Er is, zo schrijven de corporaties in het persbericht, onvoldoende vertrouwen dat alle benodigde instemmingen worden verkregen en ook om te komen tot de gewenste juridische structuur van de fusiecorporatie.

De besturen van de corporaties komen na een kleine twee jaar van onderzoeken en elkaar intensief besnuffelen (nu pas) tot deze conclusie. Huurdersbelang is overigens niet verrast over deze uitkomst.
Het bestuur en leden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (Huurdersbelang) waren vanaf 2017, het begin van het proces van verkenning en onderzoeken kritisch over deze voorgenomen fusie, onder andere vanwege de beperkingen die zijn meegegeven aan de onderzoekers over de omvang van de fusiecorporatie.

Huurdersbelang vindt het jammer van alle tijd en energie die het (vrijwilligers)bestuur, de leden en de door Huurdersbelang geraadpleegde deskundigen in dit project hebben gestoken en de euro’s die alle onderzoeken de corporaties heeft gekost.

Huurdersbelang adviseert de bestuurders, inclusief de raden van commissarissen zich in het vervolg in het aller, aller vroegste stadium te overtuigen dat belanghouders die een sleutelrol vervullen bij een fusie instemmen met een voorgenomen fusie. Dit voorkomt niet alleen teleurstelling achteraf maar voorkomt ook dat er nodeloos veel kosten worden gemaakt voor allerlei onderzoeken.

TOEKOMST

Huurdersbelang zal, als Groen Wonen Vlist overweegt opnieuw een fusietraject in te gaan, wederom pleiten voor een in allerlei opzichten forse toekomstbestendige fusiecorporatie, die alle uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de verplichtte energietransitie, op een innovatieve, daadkrachtige en ambitieuze wijze aanpakt en kan bijdragen aan een optimaal dienstverleningsklimaat voor alle huurders van sociale huurwoningen in Haastrecht, Stolwijk, Vlist en de Krimpenerwaard.

Andere (kleinere) opties kunnen daarom niet rekenen op de instemming van Huurdersbelang. Wij zijn daarvan geen voorstander omdat dit een veel te onzeker toekomstbeeld geeft voor de huurders en geen enkele garantie geeft voor het noodzakelijk versterken van deskundigheid, professionaliteit, financiële continuïteit, investeringen en optimale (eigentijdse) dienstverlening van de corporatie naar de huurders. Want daar gaat het om.

Uit de achterban

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Woongoed 2-Duizend een woning corporatie in Limburg gaat de komende jaren 3000 van zijn huurwoningen verduurzamen naar energie label A.
De Huurdersbelangen-vereniging BRES heeft het voor elkaar gekregen dat daar geen huurverhoging voor wordt gevraagd.

Voor de zonnepanelen die nodig zijn om er echt label A van te maken, wordt aan de huurders een bijdrage gevraagd van 50% van de gegarandeerde opbrengst.
Per woning is er een aanpak op maat. Voor de isolatie en ventilatiemaatregelen vraagt de verhuurder geen huurverhoging.

Voor de zonnepanelen geldt een bijdrage via de servicekosten.
Voor elke woning wordt de te verwachte opbrengst berekend waarbij rekening wordt gehouden met
Oriëntatie van het dak, hellingshoek enz.
Zoals eerder vermeld is de bijdrage 50% van de verwachte opbrengst, waarbij de corporatie de garantie geeft dat die wordt gehaald. Zo niet wordt de bijdrage naar beneden bijgesteld.

Met zo’n corporatie kun je als Huurdersbelangen-vereniging zaken doen.

Dus Groen Wonen Vlist
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Bron: Huurpeil zomer 2019

Samenvatting Ledenraadplegingen

SAMENVATTING LEDENRAADPLEGINGEN OVER EEN MOGELIJKE FUSIE

Haalbaarheidsonderzoek Atrivé

Tijdens de recent gehouden ledenraadplegingen van Huurdersbelang in Vlist, Haastrecht en Stolwijk is zeer kritisch gereageerd op dit Haalbaarheidsonderzoek en daarin geconcludeerde meerwaarde, van een mogelijke fusie van de 4 kleine woningcorporaties in de Krimpenerwaard (Ammerstol, Gouderak, Ouderkerk a.d. IJssel en Groen Wonen Vlist). Herhaaldelijk kwam naar voren, dat het opvallend is dat er alleen maar sprake is van positieve onderzoekresultaten. Alles, maar dan ook alles gaat veel beter worden, veeeeeeel beter dan nu. De leden zetten hier grote vraagtekens bij. Sommigen vonden het zelfs denigrerend en spraken van een ‘rookgordijn’. De bijeenkomsten van Huurdersbelang oogsten veel waardering bij de leden evenals de kernachtige presentatie van de voor- en nadelen.

Verdiepend Risico-Onderzoek

Op een enkeling na waren de leden unaniem in hun opvatting, namelijk dat er eerst volledige openheid over alle financiële zaken gegeven moet worden, voordat er verder gesproken kan worden over een mogelijke fusie. De huurders willen niet blindelings afgaan op de cijfers die staan vermeld in het Haalbaarheidsonderzoek. Het belangrijkste financiële document, het zogenoemde Verdiepend Risico-Onderzoek is nog steeds GEHEIM en niet ter beschikking gesteld aan het bestuur van Huurdersbelang en de huurders. Ook deze informatie is van groot toekomstig belang voor alle huurders van Groen Wonen Vlist.

De weinig transparante houding, het nut en de cultuur van het achterhouden van essentiële informatie door Groen Wonen Vlist werd door de leden afgekeurd. De conclusie was: als dit Risico-Onderzoek niet wordt gepubliceerd en beschikbaar wordt gesteld aan het bestuur en de leden van Huurdersbelang is het direct al einde oefening. Huurdersbelang zal dan niet instemmen met een fusie. Mede op basis van dit Risico-Onderzoek moet ook door Huurdersbelang, als wettelijke belangenbehartiger van alle huurders, zorgvuldig beoordeeld kunnen worden hoe de toekomstige financiële vlag erbij hangt, en of er zo nodig nog (extra financiële) waarborgen en garanties opgenomen dienen te worden in bijvoorbeeld, het Fusievoorstel, Fusieovereenkomst, Huurdersstatuut, Fusie-effectrapportage. Het eventueel vragen van een second-opinion hoort daarbij. Bovengenoemd standpunt is inmiddels aan Groen Wonen Vlist meegedeeld.

Ja tegen de Vereniging maar Nee tegen een Stichting

Tijdens de ledenraadplegingen hebben de leden zich op een enkele stem na, dus bijna unaniem uitgesproken voor het handhaven van de huidige VERENIGINGSSTRUCTUUR van Groen Wonen Vlist. Het bestuur van Huurdersbelang is het hiermee van harte eens maar heeft er nogmaals op gewezen dat de leden van de woningbouwvereniging hier over gaan. De noodzaak om de juridische structuur bij een mogelijke fusie te wijzigen in een STICHTING.