Categorie: <span>Nieuws</span>

Inkomensgegevens Belastingdienst

Misschien heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat Groen Wonen Vlist (GWV) uw inkomen heeft opgevraagd. Deze brief heeft dan als onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Het klopt dat GWV deze gegevens hebben opgevraagd bij de Belastingdienst.

Huurverlaging
De overheid heeft kortgeleden een nieuwe wet aangenomen, de Wet Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen. In die wet staat dat huurders met een laag inkomen en een huurprijs hoger dan € 575,03 een huurverlaging krijgen. Groen Wonen Vlist en de Belastingdienst zijn verplicht om deze wet uit te voeren.

Inkomensgegevens
Om de wet uit te kunnen voeren, moet GWV weten welke huurders een laag inkomen hebben. Dit hebben zij opgevraagd bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst ontvangen zij een lijst met huishoudens met een laag inkomen. GWV ziet niet wat uw inkomen is, alleen of deze wel of niet lager is dan het grensbedrag. Het gaat hier om het totale bruto jaarinkomen van alle bewoners. Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

De grensbedragen voor lage inkomens zijn:

 • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
 • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
 • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
 • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Natuurlijk gaat GWV goed om met de ontvangen informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de inkomensafhankelijke huurverlaging.

Wanneer ontvangt u meer informatie? 
Als u voor de inkomensafhankelijke huurverlaging in aanmerking komt, ontvangt u vóór 1 juni bericht van Groen Wonen Vlist. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023.

Heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u de huurverlaging op dat moment zelf aanvragen bij GWV. Meer informatie over de huurverlaging 2023 vindt u op de website van de Woonbond.

Bron: Groen Wonen Vlist

Geen sociale huurwoningen op het terrein van de Kleine Betuwe

Er worden in Haastrecht binnenkort 200 huizen gebouwd, maar er is geen enkele sociale huurwoning in het ontwerp-bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt opgenomen. Huurdersbelang vindt dat dit echt niet kan in deze tijd. Hugo de Jonge (minister voor volkshuisvesting) vindt dat er veel meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden, op zijn minst 30% sociale huurwoningen. In dit plan, schrik niet, zijn nul komma nul sociale huurwoningen. Schandalig! Dit is echt een gemiste kans.

De ongeveer 200 woningen bestaand uit:

 • 27 middeldure huurappartementen
 • 42 middeldure koopappartementen
 • 53 dure koop/huurappartementen
 • 61 grondgebonden woningen

Voor een projectontwikkelaar is deze opzet veel aantrekkelijker dan ook sociale huurwoningen/appartementen te bouwen.

Huurdersbelang vindt het de taak van de Gemeente Krimpenerwaard om ervoor te zorgen dat er voor iedereen gebouwd word, zowel voor de kleine als de grote beurs.

Nu wordt er alleen maar gebouwd voor mensen die dure koopwoningen en dure huurwoningen (vrije sector) kunnen betalen. Dat is niet eerlijk.

De Gemeente stelt dat de nieuwe Woonvisie nog in ontwikkeling is en heeft aangegeven dat als er plan sociale huurwoningen meegenomen moeten worden het financieel niet haalbaar is voor de ontwikkelaar. Maar het is natuurlijk niet de ontwikkelaar die bepaald wat voor soort woningen er gaan komen. Dat doet de gemeente in het bestemmingsplan. De conclusie: de gemeente Krimpenerwaard laat de bewoners van Haastrecht en overige woningzoekenden in onze gemeente letterlijk en figuurlijk in de kou staan en zijn het slachtoffer van dit wanbeleid.

Een strijdbaar bestuur van Huurdersbelang denkt daar heel anders over en heeft de ‘kat de bel aangebonden’. De bestuursleden Irene Vliet en Arie Groenevelt hebben het  minihuisje in de voormalige speeltuin al ‘gekraakt’ en laten het er in ieder geval niet bij zitten.

Dinsdag 7 maart 2023 heeft het AD Groene Hart hierover een zeer uitvoerig en lezenswaardig artikel geschreven. Huurdersbelang gaat een zienswijze (bezwaarschrift) indienen bij de Gemeente.

22 Februari heeft HB HSV getwitterd

VERDRIET, TELEURSTELLING EN ONBEGRIP! Ontw.bestem.plan #Galgoord KleineBetuwe bevat: NUL , NUL ECHTE SOCIALE HUURWONINGEN B.&W gem. @Krimpenerwaard
laat woningzoekenden in #Haastrecht die zijn aangewezen op deze woningen in DE KOU STAAN!
Onze zienswijze komt eraan!  @RaadKrw

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist is overstelpt met ondersteunende reacties vanwege het ontbreken van sociale huurwoningen in dit ontwerp bestemmingsplan.

Inmiddels is contact gezocht met provincie en min.VRO.

@PSZuid_Holland
@zuid_holland
@RaadKrw

Het Bestuur

Start bouw 12 woningen in Stolwijk

FEESTELIJKE START BOUW 12 WONINGEN FRANS HALSSTRAAT STOLWIJK

Donderdagochtend 9 februari was er een feestelijke start van de bouw in de Frans Halsstraat in Stolwijk. Er was heel goed voor de inwendige mens gezorgd met koffie, thee en warme chocomel en natuurlijk met een petitfour.

Ook de “oude” directeur Jacques Reniers was aanwezig deze stond aan de wieg van het project. 

 

Er verschijnen straks 12 beneden- en bovenwoningen die gebouwd worden door Plegt-Vos in opdracht van Groen Wonen Vlist.

Directeur-bestuurder Gerwin Kamps hield een toespraak waarin hij zei dat hij heel blij was met de samenwerking met Plegt-Vos. Ook werd er aandacht geschonken aan Dick Schuiling die zich ingezet heeft om deze bouw te realiseren maar helaas vorig jaar is overleden.

De woningen worden niet aangesloten op het aardgasnetwerk en zijn energiezuinig dankzij de extra zonnepanelen en de warmtepompen. 

Groen Wonen Vlist laat in de komende vijf jaar 400 woningen verduurzamen. Voor senioren moeten er meer woningen gebouwd worden dit om de doorstroming te bevorderen. 
Na de realisatie van de Frans Halsstraat komt de Rembrandtlaan aan de beurt.
Ook wethouder Wonen, Ria Boere, nam nog even het woord.

Er keren vijf voormalige bewoners van de Frans Halsstraat terug naar de nieuwe woningen.

 

Drie hiervan drukken op de startknop!!!!!!!

 Van links naar rechts: Theo, Jan en Aldrik

 Mooi dat er weer gebouwd wordt in Stolwijk!

Wat kost huren in 2023???

Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn? De Woonbond zet belangrijke regels voor huurders en woningzoekers in 2023 op een rij.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuis je in 2023 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 808,06 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2023, maar al jaren zo. 

Met welk inkomen kan ik sociaal huren bij een woningcorporatie?

Woningcorporaties moeten minimaal 85% van hun vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen. Er zijn twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur. Een voor eenpersoonshuishouden en één voor meerpersoonshuishoudens.

 • Voor eenpersoonshuishoudens € 44.035
 • Voor meerpersoonshuishoudens € 48.625

Daarnaast hebben corporaties 7,5% ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar niet toe verplicht zijn. Als dat lokaal zo is afgesproken (in zogenaamde ‘prestatieafspraken’ tussen woningcorporaties en gemeenten) mag 15% van de sociale huur vrij worden aangeboden.

Wat kost gaan huren bij een woningcorporatie als ik een laag inkomen heb?
Heb je een laag inkomen en ga je in 2023 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 647,19 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 693,60 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties moeten doen. Minstens 95% van de woningen die zij verhuren aan huishoudens met een laag inkomen moet betaalbaar zijn.

Wat geldt dan als ‘laag inkomen’?
In 2023 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

 • Alleenwonend, geen AOW: € 25.475
 • Alleenwonend, wel AOW: € 25.075
 • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: € 34.575
 • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: € 33.800

Ouderen met een laag inkomen, maar veel vermogen (spaargeld) kunnen volgens het  ‘passend toewijzen’ wél een duurdere sociale huurwoning betalen. Alleenwonenden met een vermogen van minimaal € 127.582 en samenwonenden met een vermogen van minimaal € 161.329 kunnen een woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de € 647,19. 

Krijg ik eenmalige huurverlaging?
De Woonbond heeft ervoor gezorgd dat corporatiehuurders met een laag inkomen in 2023 huurverlaging krijgen. Huur je van een woningcorporatie,  is je inkomen laag en heb je een hoge huur? Dan wordt je huur per 1 juli verlaagd naar € 575,=

Met een inkomen onder de volgende grenzen kom je in 2023 in aanmerking voor verlaging van je huur naar € 575,=

 • Alleenwonend, geen AOW: €23.250
 • Alleenwonend, wel AOW: €24.600
 • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: €30.270
 • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: €32.730

Heb je inwonende kinderen met een eigen inkomen?  Tot de leeftijd van 27 jaar telt hun inkomen niet mee. Had je in 2021 al een laag inkomen? Dan hoef je de eenmalige huurverlaging niet zelf aan te vragen. Je corporatie krijgt van de Belastingdienst door dat je een laag inkomen hebt. De corporatie verlaagt dan je huur. Had je in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan moet je zelf een aanvraag doen. De Woonbond maakt nog voorbeeldbrieven om daarbij te helpen.

Wat is de huurverhoging per 1 juli?
Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan in de vrije sector. Bij sociale huurders wordt onder andere naar het inkomen gekeken. In de vrije sector doet dat er niet toe.

Sociale huurwoning
De meeste huurders van een sociale huurwoning hebben geen hoog inkomen en ook geen lage huur.  Voor die -grote- groep geldt dat de huur in 2023 waarschijnlijk met maximaal 3,1 procent omhoog mag. Dit percentage is nog niet definitief vastgesteld door het ministerie. Maar we weten dat het percentage de CAO-loonontwikkeling in 2022 volgt en niet -zoals vroeger- de inflatie.

Hoog inkomen
Voor sociale huurders met een relatief hoog inkomen geldt een ander wettelijk maximum. Geen percentage van de huidige huurprijs, maar een vast bedrag.
Er zijn twee maximumbedragen: € 50 en € 100. Welk bedrag van toepassing is hangt van het inkomen van het huishouden af.

De inkomensgrenzen die bepalen of je deze huurverhoging in 2023 kunt krijgen zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra dat wel gebeurd is passen we dit artikel aan.

Lage huur
Huur je een sociale huurwoning met een maandhuur van € 300 of minder? Dan mag je huur met maximaal € 25 omhoog. Tenzij je een hoog inkomen hebt. Dan kun je de huurverhoging krijgen voor huurders met een hoog inkomen.

Hoge huur + laag inkomen + hurend bij woningcorporatie
Ligt je huur boven de € 575 én is je inkomen (zeer) laag én huur je van een woningcorporatie? Dan gaat je huur per 1 juli niet omhoog. Je komt dan in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.

Bron: Woonbond 

 

Oproep om lid te worden van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) behartigt de belangen van de huurders in het werkgebied van Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist. Daarom is het belangrijk dat u zich als lid aansluit bij onze huurdersvereniging. Er wordt geen contributie geheven, de woningcorporatie ondersteunt de huurdersvereniging vanwege het grote belang.

Goede inspraak vinden wij van groot belang. Jaarlijks zal op basis van een begroting van de huurdersvereniging de bijdrage in goed overleg vastgesteld worden.

U kunt zich aanmelden:
per mail:
per post: Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist, p/a Dahliastraat 33, 2821 VP  Stolwijk

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd.

Start Bouw Frans Halsstraat te Stolwijk

In december 2022 start Plegt-Vos West B.V., met de bouw van 12 beneden-bovenwoningen aan de Frans Halsstraat te Stolwijk.

De planning is als volgt:

 • December 2022 : Grondwerkzaamheden
 • Januari 2023 : Start aanbrengen fundering
 • Februari 2023 : Aanbrengen beton skelet
 • Maart : Afronden skelet, aanbrengen daken en pannen
 • April : Start metselwerk en afbouw
 • Oplevering 1e woningen in de zomer 2023

Bron: Plegt-Vos BV en Groen Wonen Vlist

 

 

 

 

Winter “stamppottenbuffet”

Wij nodigen alle huurders uit voor een “Winter Stamppottenbuffet” 

Als opvolger van onze befaamde “Huurdersborrel”

Voor de huurders uit Haastrecht:                                       
Maandag 23 januari 2023 in “Concordia” te Haastrecht

Voor de huurders uit Stolwijk:
Woensdag 25 januari 2023 in “Het Kwartier” te Stolwijk

Voor de huurders uit Vlist:
U mag kiezen voor Haastrecht of Stolwijk

De bijeenkomst zal in het teken staan van ontmoeting. Bijpraten over huur-en bouwontwikkelingen in de afgelopen (corona) jaren en komende jaren. Een pubquiz met spectaculaire vragen, maar vooral GEZELLIGHEID.

Programma

17.00 uur                      : Inloop met welkomstdrankje

17.30 – 18.00 uur        : Welkom en actualiteiten

18.00 – 18.45 uur        : Winter stamppotten Buffet

19.00 – 20.30 uur        : PUBQUIZ

                                        Prijzen cadeaubonnen ter waarde van   € 50,=  € 30,=  € 20,=                        

Wilt u zich opgeven vóór 18 januari 2023, inclusief vermelding van de locatie (Haastrecht of Stolwijk) en of u alleen of met uw partner komt. Opgeven kan via of telefonisch (alleen als u geen mailadres heeft) op woensdag 18 januari tussen 18.00 en 20.00 uur via telefoonnummer 06-42 74 64 65. Wij zien u heel graag in Haastrecht of in Stolwijk.

Huurders  uit Vlist, die niet in de gelegenheid zijn om met eigen vervoer naar Haastrecht of Stolwijk te komen, verzoeken we contact op te nemen met het secretariaat per e-mail

 

Namens het bestuur,                                                 

Irene van Vliet, secretaris                                Jan Been, voorzitter                                                                     

 

Onderhouds ABC Huurder/Verhuurder

Groen Wonen Vlist heeft in samenwerking met Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist een nieuwe aangepaste uitgave gepubliceerd van het boekje “Wie doet Wat”.

Hierin vind u het volledige onderhouds ABC met daarin duidelijk vermeld welk onderhoud  voor rekening is voor Groen Wonen Vlist is en welk voor de huurder; met en zonder service abonnement. De kosten voor dit abonnement bedraagt per 1 augustus 2018 slechts € 4,=

Klik op onderstaande link om het boekje te openen.

Wie doet wat 2018

 

Energie en besparen eenvoudig en anders uitgelegd

Ben je licht verstandelijk beperkt, ervaar je veel stress, kun je niet goed zien, of beheers je de Nederlandse taal nog niet zo goed? Het kunnen allemaal redenen zijn waardoor informatie mensen niet altijd bereikt. Afgelopen maandag 31 oktober lanceerde de Woonbond samen met de Provincie Zuid Holland het onderwerp energie op Steffie.nl(externe link). Steffie legt moeilijke dingen op een makkelijke en andere manier uit.
Twee mensen drukken op rode knop om Energie.Steffie.nl te lanceren
Marlies Dijkstra van de Woonbond (links) en Berend Potjer van de Provincie Zuid Holland lanceren Energie.Steffie.nl.

Steffie.nl(externe link) is een website voor mensen met een verstandelijke beperking. Steffie legt onderwerpen niet alleen in geschreven tekst uit, maar ook in gesproken tekst en in beelden. Steffie.nl wordt ook veel gebruikt in buurthuizen en verzorgingscentra, omdat deze informatie vaak ook geschikt voor bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen die (nog) niet goed Nederlands kunnen lezen, ouderen, zieken, mensen die veel stress ervaren.

Elkaars kunde gebruiken
“De Woonbond vindt het belangrijk dat iedereen mee kan komen in de energietransitie en dat iedereen zelf aan de slag kan met energie besparen,” zegt Marlies Dijkstra, communicatieadviseur energie van de Woonbond. Daarom heeft de bond samen met Stichting Leer Zelf Online, de organisatie achter Steffie.nl, en met de Provincie Zuid Holland het onderwerp energie ontwikkeld voor Steffie.nl. Steffie bereikt jaarlijks zo’n 2 miljoen mensen die de Woonbond minder goed kan bereiken.

“In deze samenwerking benutten we elkaars kennis en kunde optimaal,” zegt Marlies Dijkstra. “Wij en de provincie hebben de kennis van energie, en Leer Zelf Online weet hoe je dat het beste kunt vertellen aan deze doelgroep. Bovendien heeft de doelgroep alle informatie vooraf getest.”

Inclusieve energietransitie
Energie.Steffie.nl werd gelanceerd op het congres ‘Energie voor iedereen’ van de Provincie Zuid Holland op maandag 31 oktober. Op het congres waren zo’n 100 deelnemers van gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties om te leren de energietransitie zo inclusief mogelijk te maken. “Het is niet eenvoudig om inclusief te zijn,” vertelde inclusiecoach Sarita Bajnath. “We redeneren altijd vanuit onze eigen bubbel. Inclusiviteit begint bij je bewust zijn van je eigen bubbel. Als je daarvan bewust bent, kan je de volgende stappen zetten.”

Haal energie uit je rekening
De Woonbond voert de komende maanden de campagne Haal energie uit je rekening om huurders te helpen energie te besparen en de energierekening te verlagen. Zowel op de website van de Woonbond als op Energie. Steffie.nl vind je energiebespaartips die iedereen eenvoudig kan uitvoeren(externe link). Steffie geeft ook uitleg in het Engels en het Pools.

Bron: Woonbond