Woningcorporaties willen veilige woonomgeving voor ouderen

Woningcorporaties hebben steeds meer kwetsbare ouderen als bewoners. Op de stoel van zorgaanbieders en gemeenten gaan de verhuurders niet zitten, wel spelen ze een rol bij het scheppen van een veilige woonomgeving voor ouderen met een kleine beurs. Hoe, dat vertellen Yvonne Witter, beleidsadviseur Wonen-Zorg, en Pieter van Hulten, belangenbehartiger Wonen-Zorg, Aedes vereniging van woningcorporaties.

Door de grote beleidswijzigingen van de afgelopen jaren hebben woningcorporaties hun bewonersbestand zien veranderen. “Aan de ene kant is daar de extramuralisering van zorg en het afschaffen van de verzorgingshuizen geweest, waardoor ouderen langer thuis wonen. Aan de andere kant kwam er een nieuwe woningwet, die voorschrijft dat woningcorporaties zich nog meer moeten richten op de laagste inkomens. Daardoor wonen er bij corporaties steeds meer mensen met een laag inkomen, maar ook meer ouderen die eigenlijk niet zelfstandig meer kunnen wonen”, legt Pieter van Hulten uit. “Woningcorporaties worden steeds vaker gebeld met hulpvragen.”

Spoedeisende hulp
Door hun scherpe taakomschrijving zijn woningcorporaties beperkt in wat ze op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp kunnen doen, benadrukt Van Hulten. Wel zien de ongeveer driehonderd corporaties in het land manieren om ouderen te helpen om prettig en veilig thuis te blijven wonen. Iedere inzet daarop lijkt ook nodig. Naarmate ouderen langer thuis zijn gaan wonen is onder meer een toename van ouderen op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen te zien. Een veilig thuis kan enerzijds helpen dit te voorkomen. Anderzijds kan een aangepaste woning eraan bijdragen dat ouderen na een ziekenhuisopname eerder terug naar huis kunnen.

Oude bomen verplaatsen
Volgens Van Hulten is het wel van belang om rekening te houden met wat ouderen zelf willen. “Als je ouderen vraagt wat zij willen, zullen zij ook zeggen dat ze het liefst in hun eigen huis blijven”, vervolgt Van Hulten. “En als ze dan toch moeten verhuizen, dan binnen hun eigen straat. Verhuizen is soms oude bomen verplaatsen die je eigenlijk niet moet verplaatsen. Als je doorvraagt, blijkt vaak dat ouderen wel zouden willen verhuizen, maar opzien tegen het gedoe. In antwoord daarop hebben veel van onze leden soms samen met gemeenten woningmakelaars of wooncoaches in het leven geroepen. Die helpt ouderen daar dan bij. De corporaties doen dat echt niet omdat ze ouderen uit hun woning willen hebben, maar omdat ze de mensen willen helpen. De woning die de ouderen verlaten kunnen ze weer aan een ander gezin verhuren.”

Voorlichting
Beleidsadviseur Yvonne Witter benadrukt het belang van goede voorlichting. “Woningcorporaties en de andere betrokken partijen organiseren daarom steeds vaker informatiebijeenkomsten rondom de vraag ‘hoe wilt u oud worden?'”, zegt zij. “Dat leidt ook tot nauwe en nieuwe samenwerkingen. Zo organiseert Brabant Wonen samen met Brabant Zorg bijvoorbeeld het voorlichtingsproject “veilig prettig thuis wonen’ in de regio. Een ander mooi voorbeeld van voorlichting is de iZi-ervaarwoning van corporatie Haag Wonen en samenwerkingspartners, waar mensen elektronische en technische hulpmiddelen in werking kunnen zien die hen kunnen helpen om veilig thuis te blijven wonen, zoals rookmelders en valpreventiemiddelen. Sommige hulpmiddelen kun je gewoon bij Blokker of Praxiskopen en zijn makkelijk toe te passen in elke woning.”

Bron: Aedes

 

Woningen die geheel energie neutraal zijn veroorzaken hoofdpijn

Het moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst.

Twee en vijftig gezinnen uit de wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.

GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen – die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd – een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst”, aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; ‘Die klachten kunnen niet’, werd gezegd.” De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.”

Bron: Algemeen Dagblad

Proef met Tiny Houses voor jongeren

Om jongeren meer kans te geven om tegen lage kosten een woning te betrekken, gaat de gemeente Krimpenerwaard waar tiny houses (kleine woningen) kunnen worden geplaatst. Daarmee werd een voorstel van Ton van Dorp (Cjhristen Unie) tijdens de behandeling van de kadernota aangenomen.

Van Dorp hoopte daarmee tegemoet te komen aan de wensen van inwoners van de kern Gouderak, maar wethouder Leon de Wit wilde alleen akkoord gaan als de indiener zijn voorstel breder zou trekken. In plaats van in Gouderak zal de proef elders in de Krimpenerwaard worden gehouden.

De Wit heeft reeds twee locaties voor een serie tiny houses op het oog, maar wil het plan eerst afstemmen met andere betrokkenen. Het is nogal complex. We moeten goed kijken naar regelgeving, voorwaarden en bindende afspraken. Het is niet op korte termijn uitvoerbaar, maar de ontwikkelingen van tiny houses is niet te stuiten, Bovendien juich ik het streven om onze jeugd huisvesting in de polder te bieden van harte toe. De Wit zag vooralsnog geen mogelijkheden voor gemeentelijke financiering van starterswoningen, maar gaat op verzoek van PvdA, CDA en GBK er wel mee aan de slag.

Hij gaf aan dat in 2018 in totaal 131 sociale huurwoningen zijn gebouwd en dat er nog eens zes koopwoningen voor 185.000 euro in Lekkerkerk zijn gerealiseerd. Lastiger is het onderwerp skaeve huse voor inwoners met gedragsproblemen, die eigenlijk niet in een gewone woonwijk kunnen verblijven. In het nieuwe locatie-onderzoek met de corporaties zal ik nagaan hoe groot het probleem feitelijk is, beloofd De Wit.

Bron: Het Kontakt

 

 

 

Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist

De laatste tijd is er behoorlijke discussie omtrent het toewijzen van sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de Krimpenerwaard, ook in de raad van de gemeente Krimpenerwaard.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft hierover een duidelijk standpunt. Dit is reeds meerdere malen aan de directeur van Groen Wonen Vlist kenbaar gemaakt. De laatste keer is dat in december 2018 en januari 2019 jaar nog gedaan naar aanleiding van de irritatie en het ongenoegen dat is ontstaan bij het toewijzen van de 14 nieuwe woningen in Stolwijk.

Ons standpunt is:
1. Eerst toewijzen aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning uit de betreffende kern, dus uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist
2. Is er geen belangstelling van woningzoekenden uit die betreffende kern, dan pas kan de woning worden aangeboden aan overige woningzoekenden uit de gemeente Krimpenerwaard
3. Mocht uit de groep genoemd onder 2 geen belangstelling bestaan dan dient de woning te worden aangeboden aan woningzoekenden binnen de woningregio Midden Holland.
4. Mocht uit de groep genoemd onder 3 geen belangstelling ontstaan dan pas kan de woning worden aangeboden aan woningenzoekenden uit geheel Nederland.

Wij maken op deze regel één uitzondering en dat is voor zogenoemde rijks voorkeurwoningen, u moet hierbij denken aan, bijvoorbeeld de door het rijk opgelegde verplichting tot het huisvesten van vergunninghouders. Voor wat betreft het aantal instromers uit instellingen, zoals bijvoorbeeld Geestelijke Gezondheidsinstellingen en gevangenissen dient een afzonderlijk afspraak gemaakt te worden over het aantal woningen toe te wijzen woningen in de Krimpenerwaard. Deze afspraak dient te zijn gebaseerd op een EERLIJKE verdeling over de woningcorporaties in Midden Holland en de woningcorporaties in de Krimpenerwaard..

Ons standpunt past ook uitstekend in de Regionale Agenda Wonen Midden Holland van mei 2019 (dus van alle gemeenten in Midden Holland) waarin staat dat de regiogemeenten zich zullen inspannen voor eenduidigheid in de huisvestingverordeningen en het woonruimteverdelingssysteem en ook streven naar één gezamenlijke verordening en één verdeelsysteem te gaan hanteren, waarbij lokaal maatwerk en experimenteerruimte mogelijk blijft.

Wij roepen alle partijen die te maken hebben met het toewijzen van sociale huurwoningen op in het belang van alle doelgroepen, (starters, senioren, instromers, etc., etc.) heel snel werk te maken van een snelle herziening van de bestaande Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard.

Mede op deze manier kunnen wij iedereen, jong en oud perspectief bieden om te blijven wonen in hun (geboorte) dorp. Dit alles is niet alleen vanuit een volkshuisvestelijk belang noodzakelijk maar ook voor de leefbaarheid en instandhouding van voorzieningen. Er is dus geen tijd te verliezen.

 

 

 

Inwoners Krimpenerwaard moeten voorrang krijgen als woningzoekenden

Inwoners van Krimpenerwaard die binnen de eigen woonplaats willen verhuizen, moeten volgens Gemeente Belang (VGBK) een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekenden van buiten. De fractie van politiek leider Willem Schoof wil dinsdag 11 juni in de gemeenteraad daarover een motie indienen. De lokale partij vraagt het college om te onderzoeken of de regels op het gebied van woningtoewijzing kunnen worden aangepast. ,,Onze fractie krijgt veel signalen van inwoners die willen verhuizen binnen de kern waar ze nu wonen, maar die vanwege de gemeentelijke huisvestingsverordening tegen belemmeringen aanlopen”, aldus Schoof.

Bron: AD

Wat zijn uw rechten als huurder bij schimmel

Hoe komt schimmel in huis?

Schimmel in huis kan door verschillende oorzaken komen. Het kan liggen aan een lekkage, maar ook noodweer of zelfs een overstroming kunnen problemen veroorzaken. Vochtproblemen in dit geval, die op hun beurt weer zorgen voor schimmel in huis. Ook slecht onderhoud aan de woning of bouwfouten kunnen funest zijn.

Een aantal veel voorkomende problemen die schimmel in huis veroorzaken:

  • Een overstroming
  • Vocht in bouwmaterialen
  • Een te hoge luchtvochtigheid
  • Onvoldoende ventilatie
  • Lekkages
  • Condens
  • Doorslaand of optrekkend vocht
  • Slechte afzuiging

Wat kunt u doen om schimmel in huis te beperken?

Vocht in huis is echt geen feestje, zoals u weet. U kunt zelf een en ander doen om vocht in huis te beperken. Hier wat tips:
* Zet altijd de afzuigkap aan als u kookt
* Maak de badkamer droog na het douchen
* Ventileer 24 uur per dag, 7 dagen in de week
* Laat uw was niet binnen drogen of doe het in een ruimte waar de ventilatie heel goed is
* Zorg voor goede afzuiging in vochtige ruimtes als de keuken en de badkamer

Weet u zeker dat de schimmelproblemen niet met uw woongedrag te maken hebben? Begin dan met het schrijven van een brief naar de verhuurder om te verzoeken te problemen op te lossen.

Wat zijn uw rechten als huurder bij schimmel?

Bent u huurder van een sociale huurwoning? Van een woningcorporatie of particuliere verhuurder? En heeft u last van schimmel en vochtproblemen in huis, kunt u naar de huurcommissie gaan. Dit doet u alleen als u er samen met de verhuurder niet uitkomt. Probeer in eerste instantie altijd schriftelijk contact op te nemen met de verhuurder met het verzoek de problemen op te lossen.
Reageert de verhuurder niet? Dan kunt u 6 weken na het versturen van de brief naar de huurcommissie. Het mag ook later, maar doe het tenminste altijd binnen een half jaar na het verzoek aan de verhuurder. U vraagt de huurcommissie dan om een beoordeling van de gebreken. Vindt de huurcommissie die ernstig? Dan kunt u mogelijk huurverlaging krijgen totdat de verhuurder de gebreken herstelt.

 

Uit de achterban

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Woongoed 2-Duizend een woning corporatie in Limburg gaat de komende jaren 3000 van zijn huurwoningen verduurzamen naar energie label A.
De Huurdersbelangen-vereniging BRES heeft het voor elkaar gekregen dat daar geen huurverhoging voor wordt gevraagd.

Voor de zonnepanelen die nodig zijn om er echt label A van te maken, wordt aan de huurders een bijdrage gevraagd van 50% van de gegarandeerde opbrengst.
Per woning is er een aanpak op maat. Voor de isolatie en ventilatiemaatregelen vraagt de verhuurder geen huurverhoging.

Voor de zonnepanelen geldt een bijdrage via de servicekosten.
Voor elke woning wordt de te verwachte opbrengst berekend waarbij rekening wordt gehouden met
Oriëntatie van het dak, hellingshoek enz.
Zoals eerder vermeld is de bijdrage 50% van de verwachte opbrengst, waarbij de corporatie de garantie geeft dat die wordt gehaald. Zo niet wordt de bijdrage naar beneden bijgesteld.

Met zo’n corporatie kun je als Huurdersbelangen-vereniging zaken doen.

Dus Groen Wonen Vlist
Goed voorbeeld doet goed volgen.

Bron: Huurpeil zomer 2019

Hofje van Zijll van den Ham in Haastrecht

Hofje Van Zijll van den Ham

Op vrijdag 12 april is een officieel bordje geplaatst bij Hofje van Zijll van den Ham aan de Hoogstraat in Haastrecht.
Door dit bordje is nu voor iedereen zichtbaar dat dit Hofje een officieel Rijksmonument is.
Het bordje is geplaatst op verzoek en initiatief van de bewoners van het Hofje. Groen Wonen Vlist heeft hier een kleine bijdrage aan geleverd en ervoor gezorgd dat het bordje is opgehangen.

Het Hofje is in 1866 gesticht door Van Zijll van den Ham. Het hofje is een binnenplaats waar woningen in zijn gevestigd.
Bent u in de buurt? Dan is het zeker het bekijken even waard!

Bron: Website Groen Wonen Vlist

 

Bestuurswijziging

Mededeling bestuurswijziging

Enige tijd geleden hebben wij u mogen meedelen dat Leen Molenaar de nieuwe voorzitter van Huurdersbelang is geworden. Gedurende de afgelopen paar maanden heeft Leen zich volop ingezet voor tal van zaken waar Huurdersbelang bij betrokken is. Dat is ook het geval bij de huidige discussie over het besluit van Groen Wonen Vlist om te gaan fuseren met de woningcorporaties Ammerstol, Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel. De meningen in ons bestuur, over onder meer de te volgen route en het moment van het raadplegen van onze leden/huurders over dit fusiebesluit liepen uiteen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat Leen zich niet langer kon vinden in de door het bestuur gevolgde gang van zaken. Mede daardoor heeft hij besloten met directe ingang zijn bestuursfunctie neer te leggen. Het bestuur van Huurdersbelang betreurt dit ten zeerste maar respecteert het besluit van Leen. Wij zeggen hem, ook hier, dank voor al zijn inspanningen in de afgelopen maanden voor de huurders van Groen Wonen Vlist. Want die belangen staan en stonden, net als bij de overige bestuursleden, ook bij Leen altijd centraal.

Ter informatie: binnenkort zal Huurdersbelang in Haastrecht, Stolwijk en Vlist ledenraadplegingen organiseren om de leden te informeren over het fusiebesluit van Groen Wonen Vlist en hen tevens te vragen naar hun mening hierover.

Namens het Bestuur

Irene van Vliet, secretaris HB HSV.

 

 

 

Huurverlaging of bevriezing

Huurders kunnen huurverlaging of bevriezing krijgen 
Zo’n 300.000 hurende huishoudens komen in aanmerking voor huurverlaging of bevriezing. Het gaat om huurders van een sociale corporatiewoning met een laag inkomen en hoge huurprijs het Sociaal Huurakkoord 2018 zijn er mogelijkheden afgesproken voor huurverlaging en bevriezing. Maandag 25 maart publiceert de Woonbond een online check waarmee huurders kunnen zien of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing. 

Hard nodig
Eind 2018 sloten Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord, waar onder andere in werd afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. minister Ollongren heeft dat niet in dwingende wetgeving gegoten, maar gaf aan dat ze verwacht dat corporaties handelen in lijn met het gesloten huurakkoord. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Op de website van de Woonbond kunnen huurders kijken of zij volgens de afspraken huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. We gaan er van uit dat corporaties zich aan het huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig.’

Over wie gaat het?
Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van huishoudgrootte € 607,- of € 651,-) kunnen huurbevriezing aanvragen. Wanneer ze een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens van € 720,42 kunnen huurders met een laag inkomen huurverlaging aanvragen.

Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot € 38.035,- kunnen huurbevriezing krijgen. Het is onduidelijk hoe groot deze laatste groep is.

Bron: Woonbond