Kerstreces

 

Het bestuur van huurdersbelang houdt een Kerstreces van:

donderdag 17 december 2020

          tot

maandag 11 januari 2021

 

Vanaf dinsdag 12 januari staan wij weer voor u klaar.

 

Het Bestuur

 

Groen Wonen Vlist zoekt nieuwe directeur-bestuurder

Na 10 jaar gaat de huidige directeur-bestuurder Jacques Reniers per december 2020 een nieuwe uitdaging aan bij een andere corporatie. Inmiddels is er een interim directeur-bestuurder aangesteld die ter overbugging zal aanblijven totdat de nieuwe directeur-bestuurder in dienst komt.

Voor de opvolging van Jacques Reniers  is Groen Wonen Vlist in samenwerking met Public Spirit op zoek naar een directeur-bestuurder met hart voor de volkshuisvesting.

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de functie, bekijk hier de uitgebreide beschrijving van de functie of neem contact op met Patrick Beterams (voor inhoudelijke vragen) of Aukje Beijer (voor vragen over de sollicitatieprocedure) via 033-445 95 22 of .
bron: Groen Wonen Vlist

Pas op voor nep-bericht WoningNet

Pas op voor nep-bericht Woningnet

Er gaan e-mails rond waarin door een onbekende partij ten onrechte de naam WoningNet wordt gebruikt. In het bericht staat dat u verleningskosten van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. Volgens het bericht kunt u de betaling doen door op de link in de tekst te klikken. Wij adviseren u dringend om niet op de link te klikken en de zender te blokkeren.

U kunt de mail herkennen aan het feit dat de mail begint zonder de juiste aanhef, de WoningNet regio wordt niet genoemd, deze spelfouten heeft in de tekst en een verkeerd factuurnummer.

Naast e-mails worden er ook sms-berichten gestuurd met daarin hetzelfde verzoek (verleningskosten betalen). Let op: WoningNet stuurt nooit sms-berichten!

Meer informatie kunt u vinden ophttps://www.woningnetregiomiddenholland.nl/Nieuws/Phishing%20berichten

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist

 

Problematiek veenweidegebieden opgepakt

Ook belangrijk nieuws voor de (gezondheid) van bewoners van de huurwoningen van Groen Wonen Vlist. Onderhoud en instandhouding van de huurwoningen, hoogte waterpeil, oxidatie van het veen, verzakkingen, broeikasgassen, landbouw, natuur, alles heeft met elkaar te maken.

Het ministerie LNV stelt in het kader van het Klimaatakkoord 100 miljoen euro beschikbaar om de problematiek in veenweidegebieden aan te pakken.

De regeling vanuit het ministerie om diverse veenweideprogramma’s een impuls te geven, staat nu open voor de provincies die gezamenlijk zelf ook 105 miljoen euro bijdragen. Hiermee worden de meest urgente gebieden qua bodemdaling aangepakt om klimaatwinst te boeken in combinatie met een toekomstbestendige landbouw en meer biodiversiteit. Het Rijk en de provincies trekken hierin op met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten.

De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft grote gevolgen voor agrariërs, hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering. Op te natte gronden zakken koeien en machines weg en is de grasopbrengst minder.

Verschillende regio’s in veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om eigen maatregelen. Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is. In de veenweidegebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld woningen.

Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebied een duurzame toekomst te geven, liggen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe water infiltratie technieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten.

Bron: vngnieuws.nl 

Ingezonden brief van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

Laat de politiek in de  Krimpenerwaard de huurders in Haastrecht in de kou staan?

Enige weken geleden is er schot gekomen in de (al tientallen jaren slepende) plannen omtrent de herontwikkeling van een gedeelte van het (bedrijven) terrein Galgoord en Kleine Betuwe in Haastrecht. Dat is heel goed nieuws omdat dit een enorme positieve impuls geeft aan de leefbaarheid van Haastrecht. Huurdersbelang is blij met dit ambitieuze maar ook gecompliceerde plan.

Recent is door het college van b. en w. van de gemeente Krimpenerwaard en projectontwikkelaar Adriaan van Erk  de raadscommissie geïnformeerd. Daaraan voorafgaande zijn enkele geselecteerde belanghebbenden (o.a. ondernemers en omwonenden) in een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de inhoud van het herontwikkelingsplan.

Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang waren voor deze bijeenkomsten NIET geselecteerd en ook niet uitgenodigd. Merkwaardig, mede in het licht van de al vele jaren geleden herhaaldelijk uitgesproken wens om ook sociale huurwoningen in de herontwikkeling op te nemen.

Die woningen zien wij echter, tot nu toe, niet terug in het plan en ook niet in de uitlatingen (zie AD 17-10-2020) over dit plan door de verantwoordelijk wethouder. Dit is natuurlijk, om het netjes te zeggen, heel teleurstellend voor alle (toekomstige) huurders in Haastrecht.

Groen Wonen Vlist heeft in genoemd AD-artikel gepleit voor ‘zeker twintig sociale huurwoningen op het terrein’. Huurdersbelang gaat voor minimaal 30 à 35% van de beoogde 180 woningen. Een percentage dat veel gemeenten toepassen bij dit soort plannen. En zò hoort het ook.

Omdat zowel Huurdersbelang alsmede woningcorporatie Groen Wonen Vlist buitengewoon ongerust zijn over het ontbreken van sociale huurwoningen geeft Huurdersbelang nu al aan dat wij zullen blijven strijden (als dit noodzakelijk is tot in hoogste instantie) om door Groen Wonen Vlist betaalbare en duurzame sociale huurwoningen in dit gebied te laten bouwen.

Waarom? Nou dat is heel simpel.

Niet iedere Haastrechtse woningzoekende kan namelijk een koopwoning in dit gebied betalen. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de bewoners van huurwoningen in Haastrecht is dit ook voor doorstromers van huur naar koop heel vaak niet haalbaar. Dit argument kan dus naar de prullenmand.

Om het geheugen van diegenen die straks een beslissing over het plan moeten nemen nog even op te frissen:
In het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2018 staat:
‘Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma te betrekken de behoefte aan woningen voor gezinnen en starters’ Uiteraard betreft dit zowel kopers en huurders. Nergens staat in het raadsbesluit opgenomen dat dit een EXCLUSIEVE wijk moet worden met alleen koopwoningen. 

Dit zou ook niet passen in een inclusieve samenleving waar anno 2020 in ons stedeke Haastrecht voor iedereen een plek is en waarvoor velen zich inspannen, juist in deze moeilijke tijd.

Huurdersbelang is benieuwd of de politieke partijen in de Krimpenerwaardse gemeenteraad zich op 1 en 15 december 2020 sterk gaan maken voor de Haastrechtse huurders of dat de raad de huurders/ woningzoekenden die zijn aangewezen op een sociale huurwoning in de kou laat staan en akkoord gaat met het exclusief realiseren van alleen (dure) koopwoningen op Galgoord/Kleine Betuwe.

Het Bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist.

 

 

Archeologisch vervolgonderzoek onderzoek ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk

Vanaf maandag 19 oktober is het archeologisch vervolgonderzoek voor ontwikkellocatie Hoflaan in Stolwijk van start gegaan. Het onderzoek bestaat uit een proefsleufonderzoek en de start van een kleine opgraving. Bij het sleuvenonderzoek wordt gekeken in hoeverre er nog archeologische resten uit de Middeleeuwen aanwezig zijn. De opgraving vindt plaats ter hoogte van de resten van een 19e eeuwse boerderij die tijdens het onderzoek in maart zijn gevonden.

Binnen de Krimpenerwaard zijn onder de grond nog volop funderingsresten aanwezig van 19e eeuwse boerderijen. Uit verschillende archeologische onderzoeken blijkt dat deze funderingsresten veelal geheel vergraven zijn. De aangetroffen resten van de boerderij langs de Bovenkerkseweg zijn in dit opzicht vrij bijzonder te noemen: op slechts 10 cm onder het maaiveld zijn delen van de buitenmuur, het interieur en de vloer aanwezig en relatief goed bewaard gebleven. De verwachting is dat een groot deel van de funderingsresten bewaard zijn gebleven. En: het is niet uitgesloten dat onder deze 19e eeuwse boerderij nog oudere sporen aanwezig zijn. Het was vroeger heel gewoon dat een nieuwe boerderij op de resten van de oude boerderij werd gebouwd. We hopen dan ook dat dit onderzoek nieuwe informatie oplevert over de vroege geschiedenis van Stolwijk.

Het eerste deel van het archeologisch onderzoek zal naar verwachting ruim een week duren. Het tweede deel van de opgraving wordt naar verwachting begin 2021 uitgevoerd, na de sloop van de gemeentewerf. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege de beoogde nieuwbouw van woningen en een brandweerkazerne aan de Bovenkerkseweg en de Hoflaan.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via .

P.S. de pentekening is gemaakt door Henk Meerwijk

Bron: Gemeente Krimpenerwaard

Nieuwe fabriek Van Wijnen landt in Heerenveen

Van Wijnen gaat in Heerenveen een nieuwe fabriek bouwen. In deze fabriek worden circulaire en duurzame woningen geproduceerd. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn blij met deze investering van Van Wijnen in het noorden van Nederland. Samen onderstrepen zij het belang van duurzame en betaalbare woningen voor iedereen.
Van Wijnen investeert fors in deze nieuwe en bijzonder innovatieve fabriek in Heerenveen, op bedrijventerrein Kanaal. De bouw van de circulaire en all electric fabriek, die jaarlijks vierduizend woningen kan produceren, start dit najaar. “Begin 2022 is de nieuwe fabriek operationeel’’, bevestigt Peter Hutten, CEO bij Van Wijnen. “Met deze investering geven we een flinke impuls aan de oplossing van het enorme woningtekort in Nederland. De woningen kennen een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel. Deze woningen realiseren we vanuit ons Fijn Wonen-label: woonoplossingen die we aan corporaties, beleggers en ontwikkelaars in het hele land leveren. Met de komst van de nieuwe fabriek kunnen we onze productie verhogen en verbeteren.”

Werkgelegenheid
De fabriek, die minimaal 200 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert, is goed voor de werkgelegenheid en het imago van de Friese regio. Het functieaanbod wordt erg breed en loopt uiteen van logistiek, productiemedewerkers, teamleiders, projectleiders en assemblagemedewerkers tot ondersteunende staffuncties, waaronder research & development en productontwikkeling. “Dat Van Wijnen kiest voor een nieuwe fabriek in Heerenveen is geweldig nieuws. Zeker voor Heerenveen, maar ook voor de regio breed. Daarbij denk ik vooral aan werkgelegenheid en de korte lijnen die er van oudsher al liggen met dit bedrijf,” zegt Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen. “Wij zijn verheugd dat Van Wijnen voor Friesland blijft kiezen. Het bedrijf heeft zijn wortels in Gorredijk waar ook het concept ‘Fijn Wonen’ is ontwikkeld. Dat kan nu verder worden uitgerold. Het is goed te weten dat op deze wijze werkgelegenheid hier behouden blijft en innovatie vanuit gemeente Opsterland gestalte krijgt,” aldus Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland.

Circulair bouwen
Sander de Rouwe, gedeputeerde Provincie Friesland: “Van Wijnen is een icoon als het gaat om circulair bouwen. In de nieuwe fabriek in Heerenveen worden innovatie en circulariteit gecombineerd. Van Wijnen past bij onze provincie. We zijn dus heel blij dat ze Friesland hebben gekozen als locatie voor hun nieuwe fabriek.” Omdat de woningen remontabel zijn, zijn ze in hoge mate circulair. De woningen hebben een lange levensduur en worden samengesteld uit onderhoudsvriendelijke en modulaire componenten. Deze componenten kunnen keer op keer gebruikt worden en eindigen dus niet als afval. Op De Loskade, de circulaire woonwijk van de toekomst, staan prototypes van de producten die straks uit de fabriek komen. Circulaire woningen uit een circulaire fabriek.

Investeren in de maakindustrie
Van Wijnen maakt zich hard voor de betaalbaarheid van woningen. Digitalisering en gerobotiseerde industrie maken dat woningen goedkoper en sneller geproduceerd kunnen worden, zonder in te leveren op uitstraling en wooncomfort. Het proces richt zich vooral op de bouw voor de krapte die er is in de sector van sociale huurwoningen en bereikbare koopwoningen voor starters. Hutten: “De woningen volgens ons Fijn Wonen concept bieden hoge kwaliteit en wooncomfort voor een lagere prijs. Daarnaast hebben ze beduidend minder impact op het milieu. De negatieve impact van de bouwsector op onze aarde is namelijk gigantisch. Ook daarom moeten we anders gaan bouwen. Goedkoper, sneller, en met aanzienlijk minder grondstoffen. Vandaar dat we opnieuw in de maakindustrie investeren. We zijn blij dat we met onze nieuwe fabriek, die we bouwen met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk, in het noorden van het land kunnen neerstrijken. Zo halen we de leefdrukte van de Randstad, waarbij we anticiperen op de groeiende behoefte aan woningen in het noorden van Nederland en de toekomstige realisatie van de Lelylijn.”

Noorden van het land
Van Wijnen is met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar gezamenlijk met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven. Daarbij is het tekort aan betaalbare woningen in het noorden van het land het uitgangspunt.

Bron: www.vanwijnen.nl/

 

 

Directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist vertrekt

De heer Jacques Reniers vertrekt per 1 december 2020 na 10 jaar bij Groen Wonen Vlist te hebben gewerkt. Hij heeft een functie bij Woningbouwvereniging Poortugaal aanvaard met een bezit van 1176 woningen waar hij de heer René Kouters gaat vervangen die met pensioen gaat. Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist wenst de heer Reniers veel succes en werkplezier in de toekomst.

Bron: Groen Wonen Vlist

Ouderen willen niet van eengezinswoning naar appartement verhuizen

Het grootste deel van de ouderen in Nederland peinst er niet over om te verhuizen naar een appartement. Slechts 2 procent van de ouderen is bereid te verhuizen, meldt De Telegraaf op basis van cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Minister Ollongren (Wonen) denkt dat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt als zestigplussers hun eengezinswoningen achterlaten voor een nieuwe generatie. Ze vrezen echter hogere woonlasten en vinden de appartementen vaak te klein, blijkt uit onderzoek van ouderenkoepel ANBO. Bovendien ontbreekt vaak voldoende buitenruimte.

Extra seniorenwoningen
Twee derde van de ouderen prefereert bij een volgende stap weer laagbouw in het groen in plaats van hoogbouw. Volgens de Ouderenbond ANBO is er een behoefte aan 80.000 extra seniorenwoningen. Zij pleit voor de bouw van meer ‘knarrenhofjes’, laagbouw in het groen.

Bron: Radar

Oudere Huurders in Stolwijk zijn het zat.

De heer Piet van Dam heeft op Facebook onderstaand bericht geschreven

Dinsdag 23 juni  in weekblad “het Kontakt” het bericht gelezen van vereniging huurdersbelang HSV (Haastrecht, Stolwijk, Vlist). Men zegt: er word bijna niets gebouwd, het komt maar niet van de grond. Er wordt constant 1 project genoemd terwijl huurdersbelang daar helemaal niet over gaat. Dat er huurwoningen te weinig zijn begrijp ik, de woningbouwvereniging heeft er tientallen verkocht. Daar moet je de gemeente niet de schuld van geven. Wees eens positief en kijk wat er de afgelopen 15 jaar wel voor moois is gebouwd in ons mooie Dorp Stolwijk. En op de locatie waar het over gaat komt zeker weten iets moois de komende paar jaar. Kleinschalig en ieder jaar wat, dat is het beste voor onze jeugd en ouderen.

Onderstaand de reactie van Huurdersbelang HSV

“Van de Hoed en de Rand”

Beste meneer Piet van Dam, wij hebben vorige week op Facebook uw reactie gelezen op ons bericht over de ernstige stagnatie van twee sloop/nieuwbouwprojecten in Stolwijk. Uit die reactie blijkt zonneklaar dat u niet op de hoogte bent van de actuele problematiek met betrekking tot de stagnatie bij het sloop/nieuwbouw project Hoflaan/Bovenkerkseweg en Rembrandtlaan/Frans Halsstraat in Stolwijk. Dit is u kwalijk te nemen.

Wij verwachten van u, omdat u als commissielid van de gemeenteraad Krimpenerwaard op de hoogte bent van hoe de zaken er werkelijk voorstaan,  dat u  juist u, in dit geval ook moet weten van de ‘Hoed en de rand’. Helaas.

Wij raden u dan ook aan de ‘brandbrieven’ goed te lezen die recent over deze aangelegenheid  door zowel Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist alsmede door woningcorporatie Groen Wonen Vlist, aan gemeenteraad en college van B&W zijn verzonden. Ter informatie: beide ‘brandbrieven’ met eenzelfde strekking staan geagendeerd voor de komende raadsvergadering van juli.

In uw reactie geeft u er ook blijk van, en dat is op zijn minst storend te noemen voor een volksvertegenwoordiger, dat u geen kennis heeft van hetgeen aan wettelijke bevoegdheden is toegekend aan Huurdersorganisaties in Nederland, onder meer op basis van de Huisvestingswet en de Wet op het overleg huurders verhuurder.  Deze wetten en overige regelgeving kent huurders (en hun organisaties) veel bevoegdheden toe. Huurders van sociale huurwoningen hebben, bijvoorbeeld  als het gaat om afspraken die gemaakt worden met gemeenten en corporaties op maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied, een gelijkwaardige positie. Dat was u waarschijnlijk niet bekend.
Maar een mens is nooit te oud om te leren.

Kortom: het zou van professionaliteit en zorgvuldigheid getuigen als u in het vervolg echt in zou gaan op hetgeen Huurdersbelang en Groen Wonen Vlist aan raad en college van B&W hebben gevraagd, namelijk; geef ambtelijke en bestuurlijke prioriteit aan genoemde projecten in het belang van de volkshuisvesting in Stolwijk.

TOT SLOT
Beste meneer Piet van Dam, Huurdersbelang rekent op u en natuurlijk ook op uw collega raadsleden om het college van B&W aan te sporen om voor deze projecten snel en slagvaardig ambtelijke en bestuurlijke besluiten te nemen en een einde te maken aan de al jaren voortdurende stroperigheid.

‘Oudere huurders in Stolwijk zijn het zat’ om vanaf 2013 door de gemeente aan het lijntje te worden gehouden en veel jongere huurders wachten ook met smart op betaalbare en kwalitatief duurzame starterswoningen in de sociale huursector. Want beste meneer Piet van Dam, niet iedereen, kan zich een (dure)koopwoning veroorloven zoals u op de meeste foto’s bij uw reactie op Facebook laat zien.

Vriendelijke groet,

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
(dè belangenbehartiger van huurders van sociale huurwoningen en woningzoekenden).