We bouwen niet de juiste woningen

HOOGLERAAR WONINGMARKT: ‘WE BOUWEN NIET DE JUISTE WONINGEN’

De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar met ruim 15 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee steeg de prijsindex van bestaande koopwoningen naar het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1995. En ze zullen nog wel even door blijven stijgen, want er worden steeds minder nieuwe woningen opgeleverd.

Minister Hugo de Jonge moet onder andere gaan inzetten op tijdelijke woningen, vindt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. ‘Als we kijken naar de bouwvergunningen en de plancapaciteit, dan kan het beoogde aantal woningen nooit gerealiseerd worden binnen de kabinetsperiode. We moeten gaan inzetten op tijdelijke woningen. Maar we moeten ook kijken naar seniorenwoningen. Er komt een tsunami van ouderen aan. Als we in staat zijn om goede woonvoorzieningen voor ouderen te organiseren, dan krijg je doorstroming en daar moeten we veel meer op gaan inzetten. We bouwen nu niet de goede woningen. De gemiddelde huizenprijs is nu vier ton. We gaan richting de half miljoen.’

Luister ook | ‘Half miljoen nieuwe seniorenwoningen nodig’

‘Uit cijfers van het NVM blijkt dat er in het laatste half jaar veel minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht (19 procent). Ook het aanbod is met ruim 20 procent afgenomen, en de bouwvergunningen zijn de laatste maanden wat weggezakt. We leveren ook minder koopwoningen op, wat consequenties heeft voor de transacties. En het aantal transacties van bestaande koopwoningen is fors aan het dalen’, zegt Boelhouwer.

Toch zijn gemeenten nog steeds huiverig om vergunningen te verstrekken. Maar dat is niet alleen de oorzaak van de forse prijsstijgingen, zegt Boelhouwer. ‘De prijsstijgingen van de woningen worden vooral bepaald door de rente. Maar het helpt natuurlijk wel als we meer woningen organiseren. Het probleem is alleen dat we nu te weinig plancapaciteit hebben, en de plancapaciteit die we hebben is vaak ook niet hard. Gemeenten kampen met een achterstand en een gebrek aan kundige ambtenaren, dus ontwikkelaars die met plannen komen, krijgen vaak te horen dat er onvoldoende capaciteit is.’

Moeilijke, dure locaties

Boelhouwer: ‘Financieel is het ook heel lastig om alle plannen rond te krijgen. We willen bouwen in steden op moeilijke en dure locaties. Het kabinet wil voor twee derde deel betaalbare woningen realiseren, maar in de praktijk is dat heel lastig te organiseren.’

‘Je kunt niet één factor aanwijzen waarom het veel te langzaam gaat, het is een hele serie van factoren. Het personeelstekort in de bouw helpt ook niet mee’, aldus Boelhouwer.

Bron: BNR radio

Sociale huurwoning en de veranderingen in 2022

Een nieuw jaar 2022

Wij, het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist wenst alle huurders een voorspoedig jaar toe.

Huurdersbelang zal ook het komende jaar in goed en constructief overleg met Groen Wonen Vlist, net zoals in 2021 het geval was, zich inzetten om voor huurders het maximale te bereiken. Afgelopen jaar stond in het teken van de directiewisseling en veranderingen binnen de corporatie en natuurlijk ook de coronamaatregelen waar we allemaal mee te maken hebben.

Wij ervaren het als een groot gemis dat we de afgelopen twee jaar geen gezamenlijke bijeenkomsten, zoals de Huurdersborrels hebben kunnen organiseren. Het contact met onze leden en alle overige huurders verloopt daardoor vrij klinisch, meestal is het via de telefoon of de mail. Gelukkig, als we als bestuurders in Vlist, Haastrecht en Stolwijk rondlopen, spreken we ook nog regelmatig huurders. Huurders die dan suggesties hebben over onderhoud, leefbaarheid en allerlei andere zaken die met woongenot van doen hebben. Dit alles betekent niet dat het werk niet doorloopt. De projecten van de corporatie gaan soms met wat vertraging, onverminderd door net zoals onze overleggen hierover met de corporatie, met de gemeente, met de Woonbond en anderen.

Komende veranderingen voor huurders van sociale huurwoningen.
Met de komst van de nieuwe regering staan er ook nieuwe maatregelen op stapel voor huurders en woningzoekers. We moeten uiteraard nog afwachten hoe de uitwerking van hetgeen in het regeerakkoord staat uitvalt maar een paar dingen weten we al zeker. Voor de huurders zijn er plussen en minnen. Een plus is bijvoorbeeld de afschaffing van de Verhuurdersheffing in 2023. De afgelopen jaren zijn er door de woningcorporaties, dus door de huurders vele miljarden richting rijksoverheid overgemaakt om de rijksbegroting te spekken. In 2023 is dit afgelopen en kunnen de corporaties het geld weer besteden waarvoor ze zijn opgericht, namelijk kwalitatieve woningen beren en bouwen voor de doelgroep.

Huurtoeslag
Veranderingen zijn er ook te verwachten in de huurtoeslag. Vooral het werken met ‘normhuren’ roept vragen op. Dit zou kunnen betekenen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat een huurder echt kwijt is aan huren. Huurdersbelang heeft al jaren geleden aangegeven aan Groen Wonen Vlist dat wij meer inzicht willen hebben in de totale woonlasten van de huurder voor zijn/haar woning. Dit kan hier dus niet los gezien van worden. Dus als u gebruik maakt of wellicht in aanmerking voor Huurtoeslag komt blijf dan goed opletten. Uiteraard zullen wij dit ook goed in de gaten houden wat dit voor u gaat betekenen.

Huurverhogingen
Over dit onderwerp zijn er verschillende maatregelen aangekondigd. Er wordt gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur. Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens. Huurdersbelang maar ook de Woonbond zijn daar heel ongerust over. Er wordt in het regeerakkoord wel gesproken over lagere huurprijzen voor sociale huurders met een laag inkomen, maar het is onduidelijk wat dit in de praktijk gaat betekenen. Ook is er sprake van een ‘huurstop’ in 2024.

Verduurzaming
De Woonbond heeft aangegeven tevreden te zijn over de ambities voor de hoognodige verduurzaming. Het verbod op -nieuwe- verhuur van slechte energie labels, de hoge isolatienormen en de fondsen voor de gebouwde omgeving zijn positief. Ook de verhoogde reductiedoelstellingen in combinatie met belastingverschuiving van elektra naar op gas, in combinatie met een stevig positief saldo voor de huishoudens krijgen de instemming van de Woonbond.

Huurstop 2024
Uit de budgettaire/financiële bijlage bij het regeerakkoord blijkt dat er voor 2024 een eenmalige huurstop staat gepland. De Woonbond heeft laten weten dat het opmerkelijk is dat die huurstop niet eerder wordt ingevoerd. Ook gezien de naar verwachting hoge inflatie in 2022 die degenen met de laagste inkomens het meest treft.

Wat kost huren in 2022?
Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn het komende jaar? De Woonbond zet belangrijke wijzigingen voor huurders en woningzoekers in 2022 op een rij.

In dit overzichtsartikel vind je de belangrijkste veranderingen in huurprijsbeleid en inkomensgrenzen.

Wat kost een sociale huurwoning?
Verhuis je in 2022 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 763,47 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2022, maar al jaren zo. Ook niet nieuw is dat zowel woningcorporaties als beleggers sociale huurwoningen kunnen verhuren. Met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens huur je niet in de vrije (geliberaliseerde) sector, maar in de sociale (door de overheid gereguleerde) sector.

Met welk inkomen kan ik sociaal gaan huren bij een woningcorporatie?
Vanaf 2022 gelden er twee inkomensgrenzen, die afhangen van het type huishouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden en meerpersoonshuishoudens.

  • € 40.765 voor alleenwonenden
  • € 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

Daarnaast hebben corporaties nog 7,5% ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mogen toewijzen, maar daar zijn ze niet toe verplicht.
Voor commerciële verhuurders (particuliere huisbazen en vastgoedbeleggers) die sociale huurwoningen verhuren gelden deze regels niet.

Wat kost sociaal gaan huren als ik een laag inkomen heb?
Heb je een laag inkomen en ga je in 2022 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 33,25 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 678,66 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties al een paar jaar moeten doen. Minstens 95% van de woningen die corporaties verhuren aan huishoudens met een laag inkomens moet een betaalbare huur hebben.
Welke huurprijs als ‘betaalbaar’ geldt schuift ieder jaar een beetje op. In de praktijk ziet de overheid alles onder de aftoppingsgrens voor huurtoeslag als ‘betaalbare huur’.

Wat ziet de overheid als ‘laag inkomen’?
Voor ‘passend toewijzen’ van sociale huurwoningen van woningcorporaties gelden -al jaren- inkomensgrenzen. De bedragen die bij deze grenzen horen schuiven ieder jaar een beetje op. Voor 2022 zijn de bedragen:

  • Eenpersoonshuishouden, nog geen AOW  – €24.075
  • Meerpersoonshuishouden, nog geen AOW  –  €32.675
  • Eenpersoonshuishouden, AOW –  €23.975
  • Meerpersoonshuishouden, AOW –  €32.550

Wat wordt de huurverhoging per 1 juli?
Dat hangt van verschillende dingen af.  Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan voor vrijesectorwoningen.  Huur je een sociale huurwoning én heb je een relatief hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder dan een huurverhoging in euro’s mag vragen, in plaats van een huurverhoging dat een percentage is van de huidige huur. Huur je een sociale huurwoning met een lage huur, maar heb je géén hoog inkomen? Nieuw is dat de verhuurder de huur dan mag verhogen met maximaal €25 per maand. Heb je géén hoog inkomen en ook geen lage huur? Dan geldt de ‘reguliere’ huurverhoging voor sociale huurders.  Dat is wél een huurverhoging in percentages.

Sociale huurwoning (geen lage huur, geen hoog inkomen)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt het percentage waarmee de huur per 1 juli omhoog mag. Dat percentage is nu nog niet bekend. Zo gauw het bekend is zal Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist dit publiceren.

Sociale huurwoning (relatief hoog inkomen)
In 2022 mogen verhuurders forse huurverhogingen vragen aan sociale huurders met een relatief hoog inkomen. Het kan gaan om een huurverhoging van maximaal €50 per maand. Of om een huurverhoging van maximaal €100 per maand. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages. Om te bepalen welke huurverhoging voor jou geldt kijkt de verhuurder naar de samenstelling van je huishouden en je inkomen.

 Maximaal €50 per maand

  • Alleenwonenden met een inkomen tussen €47.077 en €55.500
  • Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tussen €54.196 en €74.000

Maximaal €100 per maand

  • Alleenwonenden met een inkomen hoger dan €55.500
  • Meerpersoonshuishoudens met een (gezamenlijk) inkomen hoger dan €74.000.

Dit zijn de inkomensgrenzen op het prijspeil van 2021. Per 1 januari 2022 worden deze inkomensgrenzen geïndexeerd. Ze zullen daarom iets hoger uitvallen.
Door de huurverhoging mag je huur nooit hoger worden dan de maximumhuur die volgens het puntenstelsel gevraagd mag worden voor jouw huurwoning.

Sociale huurwoning met lage huur 
Heb je een sociale huurwoning met een maandelijkse huur van €300 of minder? Dan mag je huur met maximaal €25 omhoog. Die huurverhoging komt in de plaats van de ‘gewone’ huurverhoging in percentages.

Vrije sector huurwoning
In de vrije sector geldt dat de huur bij de jaarlijkse huurverhoging maximaal 1% boven inflatie mag stijgen. De inflatie over 2021 was 2,3%. Daarmee ligt de maximale huurverhoging op 3,3%. Staat er een lager percentage in je huurcontract? Dan geldt dát percentage als het maximum voor jouw huurverhoging.

Ben ik een vrijesectorhuurder?
Veel mensen die een hoge huurprijs betalen gaan ervan uit dat ze in de ‘vrije sector’ huren, met een geliberaliseerde huurprijs. Toch is dat niet altijd zo.  Twijfel je of je vrijesectorhuurder bent? Met deze tool check je hoe het zit.

Heb ik recht op huurtoeslag?
Dat kan als je huurprijs niet te hoog is, je inkomen bescheiden is en je niet te veel vermogen hebt. Belangrijk: van wie je de woning huurt (woningcorporatie, belegger, particulier) maakt voor de huurtoeslag niet uit.

Als je voor het eerst huurtoeslag aanvraagt mag je huur niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2022 is dat € 763,47.
Sinds 2020 geldt er geen harde inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Dus ook met een wat hoger inkomen kun je er recht op hebben.

Of dat zo is hangt van je huurprijs af.  Of je inkomen en huur recht geven op huurtoeslag kun je controleren bij de Belastingdienst.
Voor de huurtoeslag geldt een harde vermogensgrens. Je mag niet te veel vermogen (zoals spaargeld en geld op je betaalrekening) hebben. In 2022 mag je maximaal € € 31.747 per persoon aan vermogen hebben. Heb je op 1 januari meer? Dan heb je het hele jaar 2022 géén recht op huurtoeslag.

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen in 2022? Gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst (externe link)om een proefberekening te maken.

Huurtoeslag is een complexe regeling. Lees voor meer uitleg het webdossier van de Woonbond over huurtoeslag.

Tijdelijk huurkorting krijgen?
Misschien. Het gaat dan om huurkorting die minimaal één maand tot maximaal drie jaar kan duren. De regeling is op 1 april 2021 van kracht geworden. Op de website van de Woonbond lees je er meer over.

Ter info:
Voorgaande teksten/publicatie is voor het grootste gedeelte overgenomen van de website van de Woonbond.

Nieuwe collega voor Groen Wonen Vlist

Per 1 september heeft Groen Wonen Vlist een nieuwe collega: Iris Stevenson.
Iris is aangenomen voor de functies  Directiesecretaresse/Communicatiemedewerker

Organiseren en communiceren, dat is waar Iris zich mee bezig gaat houden binnen het team van Groen Wonen Vlist. Het contact tussen de bewoners van Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de partners (Gemeente Krimpenerwaard, Huurdersbelang HSV, maatschappelijke organisaties enz.) en Groen Wonen Vlist is erg belangrijk. Samen met de directeur-bestuurder gaat Iris een nieuw plan ontwikkelen om dit contact zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is aandacht voor onder andere de brieven die de huurders ontvangen, de nieuwsbrief, de website, de social media kanalen en de activiteiten van Groen Wonen Vlist. Duidelijke, persoonlijke en volledige informatie voor iedereen! Met als doel een glimlach op het gezicht van alle bewoners en woningzoekende.

 

Huurdersbelang HSV wenst Iris veel succes met haar plannen en hopen op een fijne samenwerking.

Het Bestuur HB HSV

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk

Bestemmingsplan Hoflaan te Stolwijk, reactie op de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het treffen van een voorlopige procedure.

Op donderdag 26 augustus  heeft de Raad van State een (voorlopige)uitspraak gedaan over het verschil van mening tussen de gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelang.  Huurdersbelang had een aantal opmerkingen gemaakt over de inrichting van dit plan. Onder meer over verbetering van de parkeer-  en verkeerssituatie bij de huurappartementen, de zendmast en nog enkele andere zaken. Huurdersbelang wil dit plan nog verder optimaliseren voor de overwegend oudere bewoners van dit gebied. De voorzieningenrechter vond onze argumenten niet zwaarwegend genoeg om te honoreren. Wij vinden dit jammer maar respecteren uiteraard de uitspraak van dit rechtscollege.

De voorzieningenrechter stelt bij Overwegingen het volgende: Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Dit betekent dat in de lopende beroepsprocedure de Raad van State een andere oordeel kan vellen dan de voorzieningenrechter. Wanneer de Raad van State een eindoordeel gaat vellen in deze zaak is onbekend.

Het Bestuur
Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist.

 

Onzin bericht van het AD over 22 woningen aan de Hoflaan in Stolwijk

Huurdersbelang heeft op 17 augustus 2021 bij de Raad van State gepleit voor een betere parkeervoorziening bij het oostelijk gelegen blokje sociale huurappartementen aan de Hoflaan. De 22 huurwoningen aan de Hoflaan zijn bestemd voor de oudere Stolwijkers. De voorzieningen daarvoor, ook in de omgeving dienen daarom optimaal afgestemd te worden op die oudere bewoners. Huurdersbelang wil ook dat het onmogelijk gemaakt wordt dat er in de toekomst nog een zendmast komt te staan in het gebied en/of dat de huidige blijft staan. Gemeente en Huurdersbelang verschillen over deze zaken van mening.
Het bericht van het Algemeen Dagblad  dat Huurdersbelang tegenstander is
van het bouwen van deze 22 woningen is complete onzin.
Huurdersbelang is, dat is algemeen bekend en wordt volledig ondersteund door onze leden, sinds de oprichting in 2017 bezig om dit project te versnellen, echter door het jarenlange gemeentelijke gekissebis over de plek van een nieuwe brandweergarage is dit project, helaas, jaren en jaren en jaren en jaren vertraagd.
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang zijn het helemaal eens. Er komen dus mooie woningen.
Het Bestuur

Klachtencommissie Wonen Zuid Holland zoekt nieuwe leden

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH) brengt adviezen uit over behandeling van klachten van huurders van 32 woningcorporaties. Voor het faciliteren van deze commissie is een Stuurgroep verantwoordelijk. De Stuurgroep zoekt drie leden voor de Klachtencommissie.

Heeft u interesse? Kijk hier voor meer informatie: vacature nieuwe leden KCWZH

Meer informatie over de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland vindt u op: www.kcwzh.nl 

Bron: Groen Wonen Vlist

Nieuwe directeur Groen Wonen Vlist

Gerwin Kamps nieuwe Directeur Bestuurder Groen Wonen Vlist

(foto: links: Wim Kulik, rechts: Gerwin Kamps)

Per 1 juni 2021 is Gerwin Kamps benoemd als nieuwe Directeur Bestuurder bij Groen Wonen Vlist. Gerwin volgt interim Bestuurder Benno Gruijters op, die in december 2020 de tijdelijke rol van Jacques Reniers overnam.

Groen Wonen Vlist trekt met Gerwin een enthousiaste en gemotiveerde persoonlijkheid aan. Wim Kulik, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “We zijn blij met deze benoeming”. Gerwin onderscheidde zich vanwege zijn volkshuisvestelijke visie en maatschappelijke betrokkenheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om de ambities van Groen Wonen Vlist te realiseren”.

Ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting
Gerwin Kamps (50) heeft ruime kennis en ervaring in de volkshuisvesting. De afgelopen drie jaar werkte Gerwin als Manager Wonen bij Vechtdal Wonen in Ommen. Daarvoor heeft hij bij diverse woningcorporaties en een zorginstelling interim management functies vervuld.

Belangrijke rol voor woningcorporaties in de toekomst
Gerwin ziet een grote rol weggelegd voor de woningcorporaties in de toekomst: “Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op de manier waarop wij invulling geven aan de sociale huisvesting. Een dak boven je hoofd is een mensenrecht wat mij betreft. Het zorgt voor rust en geborgenheid, wat ook bij maatschappelijke problemen helpt om effectief te handelen. Bij Groen Wonen Vlist blijven we zorgen dat het ‘dak’, maar ook de woning betaalbaar, beschikbaar en duurzaam blijft en dat de omgeving leefbaar en duurzaam is.” Hij kan zich goed vinden in het motto van Groen Wonen Vlist: ‘Voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. Hij wil zich inzetten om lokaal betrokken te zijn als woningcorporatie, dichtbij en met persoonlijke aandacht. Uiteraard in samenspraak met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, de gemeente Krimpenerwaard en andere maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij de leefbaarheid van het gebied.

Binding met de Krimpenerwaard
Gerwin is bekend met de Krimpenerwaard en de regio. Zijn moeder is geboren en getogen in Haastrecht en hij heeft veel familie in de regio wonen. Zelf is Gerwin in Montfoort opgegroeid. Hij woont nu in Utrecht en rijdt dan ook regelmatig met zijn racefiets door de Krimpenerwaard vanwege zijn passie voor de triathlon.

Huizen bouwen in een fabriek als oplossing voor de woningnood

Worden er binnenkort hele wijken uit de grond gestampt met in elkaar geschroefde woningen uit de fabriek? Als het aan veel bouwers ligt wel, maar er zijn nog bezwaren.

Prefab, woningen die gebouwd worden met kant-en-klare onderdelen uit de fabriek, is allesbehalve een nieuwe uitvinding. Maar door het grote tekort aan woningen lijkt deze methode weer interessant: het is immers snel en goedkoop.

Minder kosten, minder personeel
Voor veel bouwbedrijven is het maken van prefab-woningen interessant. De eenmalige investering is hoog, maar daarna kan er sterk worden bezuinigd op personeelskosten, bijvoorbeeld op het gebied van bouwvakkers en architecten.

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet zeker toekomst in prefab-bouwen. “Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn.”
De schaarse grond in combinatie met de regelgeving leent zich volgens Boelhouwer niet meteen voor grootschalige bouw van prefab-woningen. Hij noemt Japan als een voorbeeld van een land waar al heel lang succesvol wordt gebouwd met prefab. “Die huizen worden gemaakt van kunststof die je kan recyclen. Ze worden na een paar jaar weer weggehaald en vervangen.”

Eén van de huizen die Dijkstra kan maken is de zogenaamde ‘droogstapelwoning’, een huis van kant-en-klare onderdelen dat binnen één dag kan worden neer gezet. “Verleden jaar hebben we 643 prefab-huizen gemaakt. We hebben nog een beetje stress over de continuïteit van onze productie. We hebben hier in Noord-Nederland vaak te maken met kleine opdrachten. Soms maar 8 of 16 woningen per opdracht. We proberen de productie gevuld te houden.”

Hoogleraar Boelhouwer ziet daarin een probleem. “Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger.”

Prefab-dorpen in Friesland en Groningen?
De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland meldden vandaag de komende jaren 220.000 extra huizen te kunnen gaan bouwen, als er tenminste 9,5 miljard euro kan worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Grootschalig bouwen is juist in die provincies een realistisch plan, denkt Boelhouwer. “In stedelijke gebieden heb je, naast minder ruimte, te maken met hogere kosten en allerlei welstandscommissies.”

Dijkstra, momenteel al actief in het noorden, ziet het ook zitten, maar heeft wel een voorwaarde. “Zorg dat er sneller vergunningen komen, anders realiseer je de ambitie niet. De trage vergunningverlening staat de bouwambitie in de weg.”

Hebben we in Friesland, Groningen en Drenthe straks enclaves van prefab-woningen met daarin voormalige Utrechters en Amsterdammers? Boelhouwer: “Dat zou zo maar kunnen. Vooral langs het spoor kunnen dat soort gemeenschappen ontstaan.”

Bron: Nieuwsuur