Energie uit oppervlaktewater

Energie uit oppervlaktewater

Energie uit oppervlaktewater kan aardgas deels vervangen

Zeker een kwart van de gebouwen kan straks door thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater verwarmd worden. Daarmee is dit een duurzaam alternatief voor aardgas, stellen de waterschappen.

In de week van 7 juni kwamen Rijkswaterstaat, gemeenten, woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden bijeen om de mogelijkheden voor een grootschalige toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) te bespreken.
Eerder al bepleitte de Unie van Waterschappen (UvW) een versnelling van de energietransitie door onder andere de ontwikkeling van thermische energie uit oppervlaktewater. Daarvoor zou wel subsidie nodig zijn.

De overheid wil de CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 49 procent verminderen. Daarnaast wil het rijk dan ook de gaskraan in Groningen dichtdraaien. ”Hiermee komt de zoektocht naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen nog verder in een stroomversnelling’’, aldus de UvW in persbericht over de bijeenkomst.

Beperkte ruimtelijke impact
De nieuwe energiebron zou in 25 tot 40 procent van de warmtevoorziening van gebouwen in vooral stedelijk gebied kunnen voorzien. Eerder werd gesproken over 12 procent van de warmtevraag.

Bij TEO gaat het om warmte en koude die aan het oppervlaktewater kan worden onttrokken. Deze warmte en koude zijn bij uitstek geschikt om gebouwen en ruimten te verwarmen en te koelen. Volgens de UvW tonen verschillende recente onderzoeken aan dat TEO technisch, financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Een groot voordeel van deze ‘brandstof’ is de zeer beperkte ruimtelijke impact, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonneparken of windmolens, aldus de waterbeheerders. Ook kan TEO een positieve invloed uitoefenen op hittestress en op de waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat het leidt tot stroming, beluchting en afkoeling van het oppervlaktewater. Verder zorgt TEO voor een ontlasting van het elektriciteitsnet, daar waar veel andere alternatieven een miljardeninvestering vereisen in dit netwerk.

Poldergemaal
Ook Aedes, de vereniging van woningcorporaties, was deze week positief over de nieuwe energiebron.

”Dit klinkt als ver van mijn bed, maar dat is het niet’’, zei voorzitter Marnix Norder.
Hij wees op enkele praktijkvoorbeelden, zoals de verwarming van een zorgcomplex in Wageningen met warmte uit de stadsgracht en vergevorderde plannen om duizend woningen in Katwijk te verwarmen met water uit het boezemgemaal.

Bron: H2O nieuws