Fusie/samenwerking woningcorporaties Krimpenerwaard

Fusie/samenwerking woningcorporaties Krimpenerwaard

In maart 2018 is onderzoeksbureau Atrivé gestart met het onderzoek naar samenwerking tussen de woningcorporaties van Ammerstol ( 266 woningen), Ouderkerk aan den IJssel (266 woningen), Groen Wonen Vlist (1030 woningen) en de onder verscherpt toezicht *) geplaatste corporatie Gouderak (361 woningen). Op 1 juni heeft genoemd bureau een ‘Perspectiefnotitie’ hierover uitgebracht aan de directies van de corporaties. Op 5 september zijn de betrokken Huurdersverenigingen, waaronder Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist, over deze verkenning geïnformeerd.

Atrivé adviseert het onderzoeken van de mogelijkheid van een fusie tussen genoemde corporaties. Dit om de huidige kwetsbaarheid op te lossen. Door het samengaan ontstaat er, aldus Atrivé; ‘een corporatie met meer organisatorische en strategische slagkracht (zowel in capaciteit als professionaliteit)’.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist zal dit rapport zorgvuldig bestuderen maar heeft al in het vroegste stadium aangegeven dat er met deze fusie nog steeds sprake is van een kleine kwetsbare/zwakke corporatie . De vraag die moet worden gesteld is, of deze kleine corporatie in staat is de toenemende complexiteit, noodzakelijk investeringsvermogen en de impact van huidige en toekomstige wet- en regelgeving op een verantwoordelijke wijze kan uitvoeren. Al deze zaken zijn van groot belang voor de huurder, zeker gelet op de enorme duurzaamheidsopgave/ energietransitie van de huurwoningen.

Huurdersbelang is voorstander van één krachtige, deskundige en professionele corporatie voor de gehele Krimpenerwaard, dus inclusief QuaWonen. Een corporatie waarbij huisvesting van mensen die zijn aangewezen op een huurwoning centraal staat en dienstverlening naar de huurders optimaal wordt uitgevoerd en tevens in staat is alle toekomstige ontwikkelingen daadkrachtig en slagvaardig aan te pakken. Dit alles tegen aanvaardbare woonlasten.


*) Woningstichting Gouderak uit Gouderak is per 8 maart 2017 onder verscherpt toezicht gesteld door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Autoriteit ziet tekortkomingen in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit. De tekortkomingen in de governance betreffen de kwaliteit van het interne toezicht, de naleving van de governance code en de moeizame relatie die de woningstichting heeft met de belangrijke stakeholders zoals de gemeente en huurders.