Problematiek veenweidegebieden opgepakt

Problematiek veenweidegebieden opgepakt

Ook belangrijk nieuws voor de (gezondheid) van bewoners van de huurwoningen van Groen Wonen Vlist. Onderhoud en instandhouding van de huurwoningen, hoogte waterpeil, oxidatie van het veen, verzakkingen, broeikasgassen, landbouw, natuur, alles heeft met elkaar te maken.

Het ministerie LNV stelt in het kader van het Klimaatakkoord 100 miljoen euro beschikbaar om de problematiek in veenweidegebieden aan te pakken.

De regeling vanuit het ministerie om diverse veenweideprogramma’s een impuls te geven, staat nu open voor de provincies die gezamenlijk zelf ook 105 miljoen euro bijdragen. Hiermee worden de meest urgente gebieden qua bodemdaling aangepakt om klimaatwinst te boeken in combinatie met een toekomstbestendige landbouw en meer biodiversiteit. Het Rijk en de provincies trekken hierin op met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten.

De kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft grote gevolgen voor agrariërs, hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering. Op te natte gronden zakken koeien en machines weg en is de grasopbrengst minder.

Verschillende regio’s in veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om eigen maatregelen. Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is. In de veenweidegebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld woningen.

Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebied een duurzame toekomst te geven, liggen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe water infiltratie technieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten.

Bron: vngnieuws.nl