Sociaal Plan Project Hoflaan/Bovenkerkseweg Stolwijk

Sociaal Plan Project Hoflaan/Bovenkerkseweg Stolwijk

Op dinsdag 28 augustus heeft Groen Wonen Vlist (GWV) een bijeenkomst georganiseerd in Het Kwartier te Stolwijk over het Sociaal Plan voor de huurders van de woningen aan de Hoflaan/Bovenkerkseweg te Stolwijk. Zoals bekend is er een sloopvergunning aangevraagd voor deze huurwoningen.

De federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard heeft voor dit soort gevallen een Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard opgesteld. Dit statuut bevat algemene afspraken over de rechten, bijvoorbeeld een verhuisvergoeding, voorrang bij toewijzing van andere huurwoning, en plichten van de huurder en verhuurder bij dit soort ingrepen in het woningbestand. Genoemd statuut is de basis van dit Sociaal Plan wat GWV voor dit project zelfstandig heeft opgesteld. Bij het opstellen en voorbereiden van dit Sociaal Plan zijn noch de bewoners noch Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (Huurdersbelang) betrokken geweest.
Door de huurders, maar ook door Huurdersbelang zijn heel veel (kritische) vragen gesteld over het Sociaal Plan, een document, bestaande uit 12 (twaalf) A4-tjes. Een van de eerste opmerkingen was waarom de volgorde van de diverse bepalingen van het regionaal statuut niet is aangehouden. Dit om de bepalingen vanuit statuut te vergelijken met die van het Sociaal Plan van dit specifieke sloop/nieuwbouw project. De gehanteerde werkwijze van GWV is voor veel huurders onoverzichtelijk en moeilijk te begrijpen. Slopen, verhuizen, nieuwbouw, dat is voor de huurders en Huurdersbelang tenslotte geen dagelijkse kost.

Ook werden er veel vragen gesteld over de passendheidscriteria en urgentie die gehanteerd moet worden als de huidige huurder een andere woning wenst. Dit alles is van groot belang omdat de bewoners verplicht zijn de woningen te verlaten. Voor wat betreft de financiële vergoedingen die in het plan zijn opgenomen heeft Huurderbelang opgemerkt dat ze voor alle bewoners gelijke vergoedingen wil zien. Het mag niet zo zijn dat de ene bewoner meer krijgt dan de andere. Omdat dit niet in het huidige plan is opgenomen zal dit punt opnieuw door de directie van GWV worden bekeken.

Huurdersbelang heeft aangegeven dat gelet op de huidige onduidelijkheid over het tijdpad van sloop en nieuwbouw en gelet op de woonwensen van de zittende huurders bezwaar zal maken tegen de afgifte van een sloopvergunning zolang de nieuwbouwplannen niet concreet zijn. Een van de redenen hiervan is dat de huidige bewoners op dit moment niet kunnen inschatten of zij wel of niet kunnen terugkomen in hun wijkje vanwege onduidelijkheid over wat er teruggebouwd gaat worden..
Huurdersbelang stelt zich op het standpunt dat er eerst volledige duidelijkheid moet zijn over onder andere, het aantal-, type-, woningen, doelgroep en inrichting van het plangebied. Maximale duidelijkheid vooraf voorkomt ook dat de huidige huurders meerdere keren moeten verhuizen en gebruik moeten maken van de zogenoemde ‘spijtoptantenregeling’, om zonder enige financiële vergoeding om als ze dit wensen te kunnen terugkeren naar hun huidige stek aan de Hoflaan of Bovenkerk. 

Tot slot van de bijeenkomst hebben de aanwezige huurders nogmaals aangegeven Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist te zien als dè vertegenwoordiger van de huurders en als zodanig deel moet uitmaken van de overleggroep en ook alle stukken met betrekking tot de sloop en nieuwbouwplannen moet krijgen om het huurdersbelang in dit sloop- en nieuwbouwproject maximaal te kunnen behartigen. Dit was al afgesproken in een bijeenkomst van 3 april 2018 met GWV maar in deze bijeenkomst is het nogmaals door de huurders bevestigd. Groen Wonen Vlist komt naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen met een aangepast Sociaal Plan.
GWV heeft tijdens de bijeenkomst ook aangekondigd dat zij samen met de gemeente Krimpenerwaard opdracht heeft gegeven aan KuiperCompagnons BV om een stedenbouwkundige opzet van het gebied van het terrein gemeentewerken/brandweergarage en Bovenkerk/Hoflaan te maken. Oplevering van deze studie wordt november/december verwacht. Wordt vervolgd…………………….