Vacature lid Raad van Commissarissen huurderscommissaris

Vacature lid Raad van Commissarissen huurderscommissaris

Dit is Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist is een woningcorporatie die werkzaam is midden in de landelijk gelegen Krimpenerwaard en heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Het merendeel zijn eengezinswoningen.

De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het onderhoud van haar woningen. De komende decennia staat Groen Wonen Vlist voor de grote opgave om vanaf 2050 al haar woningen energie-neutraal te hebben. Er ligt een plan welke woningen in welke volgorde worden aangepakt en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. En dat mag in principe niet ten koste gaan  van de betaalbaarheid van de woningen. De gemiddelde huur ligt onder het landelijk gemiddelde

Natuurlijk wordt er ook aandacht aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de kernen, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en nog veel meer zaken. Dat doet Groen Wonen Vlist met een klein professioneel team dat de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf. Hun motto: ‘voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. De dienstverlening naar haar huidige en toekomstige huurders staat hoog op de agenda van Groen Wonen Vlist. Die is op dit moment op orde, maar tegelijkertijd is er een nadrukkelijke wens om daar nog puntjes op de i te zetten en bijvoorbeeld een verdere digitaliseringsslag te maken.

Meer informatie is te vinden op www.groenwonenvlist.nl

Profiel Raad van Commissarissen Groen Wonen Vlist
De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.

De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

De leden RvC hebben affiniteit met de doelstelling van de corporatie en hebben interesse in het volgen van de ontwikkelingen in de samenleving en de volkshuisvesting. Dit vertaalt zich in gezamenlijk opmaken van doelstellingen voor de woningcorporatie en hierdoor bij te dragen aan de strategievorming. Daarnaast zijn ze in staat beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen. Risico’s voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen

De RvC van Groen Wonen Vlist bestaat uit drie personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Groen Wonen Vlist. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast zal de huurderscommissaris meerdere contactmomenten met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) onderhouden ter bevordering van de verbinding met en het horen van de ervaringen en standpunten van de huurders. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC

Huurderscommissaris met financieel profiel
De huidige huurderscommissaris zal per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de RvC worden waardoor er een vacature ontstaat voor huurderscommissaris. Omdat de RvC uit 3 personen bestaat zal een lid in het algemeen op meerdere aandachtsgebieden ervaring en kennis hebben. De expertise die we willen toevoegen aan de RvC betreft algemene kennis van de volkshuisvesting en specifieke kennis en ervaring op het financieel-economische vlak. Omdat het hier een commissaris op voordracht van huurdersvereniging HB HSV betreft, is het van belang dat de kandidaat affiniteit heeft met sociale huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging en een goed sparringpartner kan zijn voor zowel de leden van de RvC en directeur-bestuurders, alsook voor de huurdersvereniging.

Kennis en ervaring

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (sociaal-maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving; meer specifiek een visie op (huurders)participatie;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden, de directeurbestuurder als de huurdersvereniging.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

 • binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • laagdrempelig, open en toegankelijk;
 • nieuwsgierig en leergierig;
 • nuchter met gezond verstand;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet nadrukkelijk belangstelling hebben om met de huurdersvertegenwoordiging van gedachten te wisselen.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand bij. Kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

Het aanbod
De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Groen Wonen Vlist daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of . U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011

Reageren

U wordt verzocht te reageren voor (uiterlijk) 19 augustus 2023.
U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

 • Reactietermijn : t/m 19 augustus 2023
 • Voorselectie AVW2 : week 34, 35
 • Selectieronde 1 : week 36
 • Selectieronde 2 : n.t.b.
 • Klikgesprek : n.t.b
 • Streefdatum benoeming : 1 januari 2023

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (fit & proper-toets)
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (www.vtw.nl) en op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe beleidsregels van de Woningwet van kracht, waarbij deze meer is ingericht naar principes en onderliggende regelgeving. Meer informatie over deze wijzigingen per 2022 vindt u in onderstaand document:

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen blijft gehandhaafd.

Bron: Groen Wonen Vlist