Winst woningcorporaties

Winst woningcorporaties

De afgelopen jaren is de winst van  woningcorporaties fors gestegen.
In deze publicatie kijken we terug op de laatst bekende cijfers om in kaart te brengen hoeveel winst er op de verhuur van woningen is gemaakt.

Winst op huur
Sinds 2013 is de ruimte voor huurverhogingen bij sociale verhuurders vergroot. Tot die tijd stegen de huren maximaal met inflatie. Van de extra ruimte is grif gebruik gemaakt, de huren zijn de afgelopen jaren fors boven inflatie gestegen. Inmiddels zijn de winsten bij corporaties dan ook fors. Uit de dVi (de verantwoordingscijfers) blijkt dat de huuropbrengst in 2015 zo’n 15 miljard was , en in 2016 15,3 miljard. De winst op verhuur bedroeg die jaren respectievelijk zo’n 4 en 3,3 miljard.

Bij het bepalen van de winst per huurwoning is alleen gekeken naar de huuropbrengst minus alle kosten die bij de verhuur horen en zijn de rentelasten en de belastingen afgetrokken. Winst of verlies bij 
nieuwbouwprojecten of door waardeverandering zijn buiten beschouwing gelaten.
De winst per huurwoning is daarmee zelfs hoger dan voor de invoering van de verhuurderheffing in 2012.

Deels is dat het gevolg van lagere bedrijfslasten, maar de grootste verandering is de huuropbrengst, die van 2012 tot en met 2016 met 1,9 miljard is gestegen. De winst op de exploitatie van corporatiewoningen in 2016 rond de € 1.500 per huurwoning.

Bedragen x 1 miljoen                  2015            2016
Huuropbrengst                           €14.996        €15.275
Winst                                          €3.968          €3.280
                                                      26%              21%

Gemiddeld werd er over beide jaren 23% winst gemaakt ten opzichte van de huuropbrengst. Dat betekent dat van elke euro huur 23 cent winst was. Uiteraard is de financiële situatie van corporaties niet gelijk. Maar veruit de meeste corporaties hebben fors winst geboekt.

Betaalbaarheid huren
De betaalbaarheid van het huren is de afgelopen jaren achteruit gehold. De gemiddelde sociale huurprijs ligt inmiddels al op €535,- Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.

Als u op onderstaand link klikt krijgt u een overzicht van woningcorporaties door het hele land.

Winst Woningcorporaties

‘Wij hebben in bovenstaand overzicht de cijfers van de woningcorporaties die in de Krimpenerwaard werkzaam zijn en op bovenstaande lijst staan (geel gearceerd) evenals de cijfers van Woningbouwvereniging Reeuwijk.

Bron: Woonbond