Woonmanifest

Woonmanifest

 

HUURDERSBELANG HAASTRECHT, STOLWIJK, VLIST

WOONMANIFEST

GEMEENTERAADSVERKIEZING MAART 2022

 

In de laatste ’Huurwijzer’, Woonmagazine voor huurders, van 2021 van de Woonbond staat: ‘Ga stemmen voor een beter woonbeleid’. Een oproep welke het bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist van harte ondersteund.

Huurdersbelang heeft de afgelopen periode, ondanks allerlei coronamaatregelen, veel contact gehad/gezocht, via telefoon, mail en persoonlijke ontmoetingen met onze leden, overige huurders van Groen Wonen Vlist maar ook met veel jongere en oudere woningzoekenden uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

In deze gesprekken maakte men positieve en mindere positieve opmerkingen over het gevoerde woonbeleid in de gemeente Krimpenerwaard. Vaak ging het daarbij over voorrangsregels, voorkeurs- en toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen. Kritisch is men ook over het eerlijk huisvesten/verdelen van speciale doelgroepen over alle kernen en wijken van de gemeente.

Dit alles is reden voor Huurdersbelang om via een Woonmanifest een aantal belangrijke zaken te benadrukken en kenbaar te maken aan alle partijen die meedoen aan de verkiezing voor de gemeenteraad van maart 2022. De nieuw gekozen bestuurders van de gemeente Krimpenerwaard kunnen dan gelijk na de verkiezing aan het werk gaan met de
uitwerking van de door de huurders en woningzoekenden gedane suggesties en voorstellen.

TERUGBLIK NAAR DE AFGELOPEN 4 JAAR
Ons bestuur heeft besloten om niet al te lang te blijven stilstaan bij het gevoerde woonbeleid van de gemeente Krimpenerwaard. Wij willen vooral naar de toekomst kijken. Dat is belangrijker voor alle huurders en woningzoekenden. Eén voorbeeld willen wij hier toch wel benoemen. Dat zit ons hoog en het zit ons dwars, vandaar.

Want neem nou Haastrecht, hier zijn veel woningenzoekende starters aangewezen op een sociale huurwoning. Maar in het plan Galgoord/Kleine Betuwe is in het eerste conceptplan geen enkele sociale huurwoning opgenomen. Huurdersbelang wil daar, zoals gebruikelijk in veel andere gemeenten, minimaal 30-35% van geplande woningen laten realiseren in de sociale huursector.

Deze plek zo dichtbij de Hollandsche IJssel moet een plek worden van iedereen en niet
alleen voor hen die zich een (dure) koopwoning kunnen permitteren. Een lokale overheid is een inclusieve overheid, die is er voor iedereen. Wij hebben dit de gemeente ook laten weten.

Huurdersbelang, Haastrecht, Stolwijk, Vlist roept alle politieke partijen en nieuwe bestuurders dan ook op de woningcorporaties de komende 4 jaar te ondersteunen en maximaal te faciliteren in de realisatie van betaalbare, kwalitatieve en duurzame sociale huurwoningen door gebruik te maken van de navolgende voorstellen.

1. VERKOOP SOCIALE HUURWONINGEN. Het direct stoppen van de (uit)verkoop van sociale huurwoningen. Het aantal sociale huurwoningen moet niet afnemen maar toenemen.

2. 35% SOCIALE HUURWONINGEN. Realiseren van minimaal 35% sociale huurwoningen in het plan Galgoord/Kleine Betuwe in Haastrecht langs de Hollandsche IJssel en bij alle door de gemeente vergunde particuliere nieuwbouw- en
transformatieprojecten van meer dan 10 woningen en dit als opdracht meegeven aan de initiatiefnemers en ontwikkelaars.

3. GRONDBELEID. Het voeren van een actief gemeentelijk (sociaal) grondbeleid, ook in Haastrecht, Stolwijk en Vlist, ten behoeve van het realiseren van voldoende betaalbare, duurzame en kwalitatieve sociale huurwoningen voor alle doelgroepen door woningcorporaties.

4. VOORKEURSBELEID. Voorkeursbeleid invoeren voor woningzoekenden uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist (en alle overige kernen) die zijn aangewezen op een sociale huurwoning om in de eigen kern te gaan, te blijven wonen. Dit kan door structureel gebruik te maken van de zgn. Experimentenregeling en andere bepalingen uit de Huisvestingsverordening.

5. FINANCIELE ONDERSTEUNING. Gemeentelijke financiële ondersteuning van woningcorporaties in de gemeente bij verduurzaming bestaande en nieuwe sociale huurwoningen in het kader van het halen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling 2030/2050.

6. DOORSTROMINGSSUBSIDIEREGELING. Invoering van een gemeentelijke subsidieregeling -stimuleringsregeling doorstroming ‘Van groot naar beter’, voor huurders die van een grote sociale huurwoningen naar een kleinere sociale huurwoning.

7. LEEFBAARHEID EN SPREIDINGSBELEID. Intensiever onderhoud van de woonomgeving ter verbetering van de leefbaarheid in alle woonwijken maar in het bijzonder de kwetsbaarste wijken in samenspraak met alle bewoners. Evenwichtiger huisvesten/verdelen van speciale doelgroepen over alle kernen en wijken van de gemeente.

8. LEEGSTANDSVERORDENING. Invoeren van een Leegstandsverordening Woningen, met een fors boetebeding om het aantal (huur)woningen te vergroten door leegstaande woonruimten te benutten. Jarenlange leegstand is niet meer te verkopen in deze tijd van landelijk woontekort.

9. WOONVISIE. Geactualiseerde Woonvisie, met duidelijke inzicht in de reële behoefte aan sociale huur- en overige woningen met concrete resultaatafspraken voor de komende 10 jaar. In het ruimtelijke omgevingsbeleid vastleggen waar wat gebouwd moet gaan worden. Dit geldt voor alles dus, voor sociale huur, sociale koop, overige woningen en voorzieningen.

10. DOELGROEPENVERORDENING. Het vaststellen van een Doelgroepenverordening. Met zo’n verordening kan de gemeente vastleggen dat als er ergens sociale huurwoningen gesloopt gaan worden er ook weer minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terugkomen en ook waar andere woningen en voor wie gerealiseerd
moeten worden.

11. ZELFBEWONINGSPLICHT. Invoeren van een zelfbewoningsplicht.
(Dit Woonmanifest is mede tot stand gekomen door gebruik te maken van info van de Woonbond, de stem van hurend Nederland).