Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist

Toewijzing huurwoningen Groen Wonen Vlist

De laatste tijd is er behoorlijke discussie omtrent het toewijzen van sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de Krimpenerwaard, ook in de raad van de gemeente Krimpenerwaard.

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist heeft hierover een duidelijk standpunt. Dit is reeds meerdere malen aan de directeur van Groen Wonen Vlist kenbaar gemaakt. De laatste keer is dat in december 2018 en januari 2019 jaar nog gedaan naar aanleiding van de irritatie en het ongenoegen dat is ontstaan bij het toewijzen van de 14 nieuwe woningen in Stolwijk.

Ons standpunt is:
1. Eerst toewijzen aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning uit de betreffende kern, dus uit Haastrecht, Stolwijk, Vlist
2. Is er geen belangstelling van woningzoekenden uit die betreffende kern, dan pas kan de woning worden aangeboden aan overige woningzoekenden uit de gemeente Krimpenerwaard
3. Mocht uit de groep genoemd onder 2 geen belangstelling bestaan dan dient de woning te worden aangeboden aan woningzoekenden binnen de woningregio Midden Holland.
4. Mocht uit de groep genoemd onder 3 geen belangstelling ontstaan dan pas kan de woning worden aangeboden aan woningenzoekenden uit geheel Nederland.

Wij maken op deze regel één uitzondering en dat is voor zogenoemde rijks voorkeurwoningen, u moet hierbij denken aan, bijvoorbeeld de door het rijk opgelegde verplichting tot het huisvesten van vergunninghouders. Voor wat betreft het aantal instromers uit instellingen, zoals bijvoorbeeld Geestelijke Gezondheidsinstellingen en gevangenissen dient een afzonderlijk afspraak gemaakt te worden over het aantal woningen toe te wijzen woningen in de Krimpenerwaard. Deze afspraak dient te zijn gebaseerd op een EERLIJKE verdeling over de woningcorporaties in Midden Holland en de woningcorporaties in de Krimpenerwaard..

Ons standpunt past ook uitstekend in de Regionale Agenda Wonen Midden Holland van mei 2019 (dus van alle gemeenten in Midden Holland) waarin staat dat de regiogemeenten zich zullen inspannen voor eenduidigheid in de huisvestingverordeningen en het woonruimteverdelingssysteem en ook streven naar één gezamenlijke verordening en één verdeelsysteem te gaan hanteren, waarbij lokaal maatwerk en experimenteerruimte mogelijk blijft.

Wij roepen alle partijen die te maken hebben met het toewijzen van sociale huurwoningen op in het belang van alle doelgroepen, (starters, senioren, instromers, etc., etc.) heel snel werk te maken van een snelle herziening van de bestaande Huisvestingsverordening gemeente Krimpenerwaard.

Mede op deze manier kunnen wij iedereen, jong en oud perspectief bieden om te blijven wonen in hun (geboorte) dorp. Dit alles is niet alleen vanuit een volkshuisvestelijk belang noodzakelijk maar ook voor de leefbaarheid en instandhouding van voorzieningen. Er is dus geen tijd te verliezen.