Auteur: <span>Irene van Vliet</span>

Folder Energietoeslag

Beste huurders,

In onderstaande link staat belangrijk nieuws van het Ministerie van Sociale zaken over energietoeslag.

Folder Energietoeslag

Lees deze goed om te bekijken of u in aanmerking komt.

Met vriendelijke groet,

Irene van Vliet, secretaris HB HSV

 

 

Energietoeslag verhoogd naar €1.300

Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de energietoeslag opnieuw verhoogd: van € 800,= naar €1.300,=. Eerder was de toeslag al verhoogd van € 200,= naar € 800,=. De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De gemeente keert de energietoeslag uit. Mensen met een uitkering via de gemeente (zoals bijstand of IOAW, IOAZ of Bbz) krijgen de verhoging van de toeslag automatisch. Mensen die al energietoeslag bij hun gemeente hebben aangevraagd of ontvangen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Mensen met een laag inkomen die nog geen energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog doen bij hun gemeente. 

Richtlijn en eigen regels

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben voor de gemeenten een landelijke richtlijn opgesteld, waarmee een uniforme uitvoering van de energietoeslag wordt gestimuleerd. De Woonbond krijgt echter signalen dat het niet in elke gemeente even makkelijk is om energietoeslag aan te vragen. Bovendien zijn gemeenten vrij om hun eigen regels op te stellen voor het uitkeren van de energietoeslag.

Verhoging huurtoeslag

De Woonbond is niet blij met de manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Doordat gemeenten hun eigen regels hanteren, ontstaat ongelijkheid. Soms krijgt iemand in de ene gemeente wel energietoeslag, terwijl iemand met hetzelfde inkomen in de naastliggende gemeente geen toeslag krijgt. Bovendien bereiken gemeenten veel mensen niet die wel recht hebben op de energietoeslag. Omdat energiearmoede vooral onder huurders voorkomt, had de Woonbond liever gezien dat de huurtoeslag was verhoogd. Of dat de regeling was uitgevoerd door de Belastingdienst, die de inkomensgegevens van iedereen al heeft.

Lobby: betere maatregelen voor huurders

Omdat de energieprijzen (voorlopig) niet zullen dalen, blijft de Woonbond er bij de Rijksoverheid op aandringen om huurders beter te ondersteunen bij de gestegen energierekening. Door verhoging van de huurtoeslag, maar ook door enkel glas tot gebrek te verklaren en huurbevriezing of huurverlaging voor huurwoningen met een slecht energielabel. Bovendien vindt de Woonbond dat huurwoningen met een energielabel E, F of G als allereerste grondig geïsoleerd moeten worden.

Bron: Woonbond

 

 

Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur

Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de ‘seniorencoalitie’ waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag. 

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Normhuur in plaats van echte huur

De meest in het oog springende wijziging is de overstap naar een ‘normhuur’. Huurtoeslagontvangers krijgen straks geen huurtoeslag meer op basis van de echte huur die ze betalen, maar op basis van een fictieve huur. Voor de meeste huurders ligt die op € 520,-. Juist huurders met een hogere huurprijs zijn hier de dupe van. Maar ook de plannen om servicekosten niet langer te compenseren via de huurtoeslag en het verhogen van de eigen bijdrage van huurders komt het kabinet op veel kritiek te staan. Ook deze maatregelen jagen huurders immers op kosten.

Honderdduizenden huurders erop achteruit

Aedes, Woonbond en VNG gaven eerder al aan dat 300.000 hurende huishoudens er door de overstap naar normhuren op achteruit gaan, en dat dit op termijn zelfs op kan lopen tot 700.000 huishoudens.

Kabinet onduidelijk over koopkrachteffecten normhuur

Om de wijziging positiever voor te doen komen, wordt er door het kabinet ook andere wijzigingen meegenomen in de koopkrachteffecten die ze benoemen bij de wetswijziging. Zoals de eenmalige huurverlaging in 2024 en de verhoging van het wettelijk minimumloon. Maar deze wijzigingen staan los van het wel of niet veranderen van de huurtoeslag. Het zou eerlijker zijn om de effecten van de huurtoeslagwijziging op zichzelf te benoemen. Aedes en Woonbond dringen er ook op aan dit voor de behandeling van de wet in de Tweede Kamer wel te doen, in een zogeheten impactanalyse.

Bron: Woonbond

 

Betaalbaar bouwen steeds ingewikkelder

Strakke regionale woondeals en voldoende geld uit de Woningbouwimpuls zijn een goede randvoorwaarde voor minister Hugo de Jonge om betaalbaar te bouwen, meent hoogleraar housing systems Peter Boelhouwer. Toch twijfelt hij of deze aanpak volstaat. ‘De vraag is altijd of de eisen die je stelt realistisch zijn. Ik ben daar niet heel positief over.’

Stevige sturing
Voorlopig groeit het tekort aan woningen door, waarschuwde minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vorig week nog. De nieuwbouw kan de groei van het aantal huishoudens namelijk niet bijbenen. De piek ligt in 2024, met een tekort van 317.000 woningen. Tot en met 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen nodig. Met de Woningbouwimpuls (1,2 miljard euro deze kabinetsperiode) en ‘stevige sturing’ via regiodeals hoopt de minister dit te bereiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat daarvan twee derde betaalbaar is: sociale huur, middenhuur en betaalbare koop.

Nep-sociale huur
Gemeenten alleen geld geven als ze minstens 65 procent betaalbaar bouwen, dat vindt Boelhouwer een goede aanpak. Maar hij geeft er meteen een disclaimer bij: de vraag is of het geld dat de minister heeft uitgetrokken volstaat om dit effect teweeg te brengen. Het is, legt Boelhouwer uit, steeds moeilijker om exploitaties voor gebiedsontwikkelingen sluitend te krijgen. ‘Sociale huur wordt steeds meer door beleggers gebouwd. Dat noemen we nep-sociale huur. Dat doen beleggers tegen een slechtere prijskwaliteitsverhouding, maar ze kunnen dan meer voor de grond bieden, waardoor je exploitaties toch rond kunt krijgen. Ik hoor steeds meer dat dat gebeurt.’

Businessmodel
Beleggers bouwen in dat geval, vervolgt de hoogleraar, sociale huur tegen de liberalisatiegrens aan. Na vijftien jaar mogen ze de woningen op de vrije markt, zonder prijsregulering, verhuren. ‘Dat is hun businessmodel. Ze kunnen dat die eerste periode zo exploiteren en dan kunnen ze later het geld verdienen.’

Extra eisen
Maar zelfs met dit ingebouwde toekomstige lek van betaalbare woningen naar de vrije markt is het lastig 65 procent betaalbaar te bouwen. Minister De Jonge had dit percentage al eerder aangekondigd, maar zag er toen vanaf, vertelt de Delftse hoogleraar, omdat plannen dreigden spaak te lopen. ‘Maar nu met die woningbouwimpuls kan hij die extra eisen stellen, ook voor bestaande plannen die ingediend worden.’

Bron: Binnenlands Bestuur

 

 

Kabinetsplannen betaalbaarheid

Positief voor middeninkomens, zeer negatief voor 700.000 sociale woninghuurders
Met de plannen om de middenhuur te reguleren, zet het kabinet belangrijke stappen om het wonen voor middeninkomens betaalbaarder te maken. Tegelijkertijd dreigen zo’n 700.000 huurders van sociale huurwoningen erop achteruit te gaan door het voorstel van het kabinet om de huurtoeslag aan te passen. Ook andere voorstellen om huren in de sociale huursector betaalbaar te houden, kunnen slecht uitpakken voor huurders. De oorzaak dat huurders problemen hebben om rond te komen en hun huur te betalen, zit vaker in een te laag inkomen dan in een te hoge huur. Zo reageert Aedes op de voorstellen van minister De Jonge.

Voorstellen De Jonge en overleg over afspraken met woningcorporaties
Vandaag presenteerde minister De Jonge zijn Programma Betaalbaarheid met voorstellen voor de huren in de sociale en de vrije sector. Tegelijkertijd is De Jonge in overleg met onder andere Aedes, Woonbond en VNG over landelijke prestatieafspraken met woningcorporaties. Die gaan over de inzet van het geld dat corporaties niet meer hoeven af te dragen na afschaffing van de verhuurderheffing. Ook komen in die gesprekken betaalbaarheidsmaatregelen aan de orde, in samenhang met de afspraken over nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Aedes beschouwt de voorstellen van De Jonge van vandaag als input voor die gesprekken.

Aanpassing huurtoeslag heeft desastreuze gevolgen voor huurders
Aedes maakt zich vooral zorgen over wijzigingen van de huurtoeslag. Die is nu afhankelijk van de huurprijs van de woning. Het kabinet wil dat veranderen: de huurtoeslag wordt dan afgeleid van vaste bedragen (normhuren). Zo’n 700.000 bewoners van sociale huurwoningen gaan er dan fors op achteruit. Voor mensen met een laag inkomen worden dan nóg minder woningen betaalbaar. Ook komen die huishoudens meer en meer in dezelfde buurten te wonen, terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid.

Het huidige huurtoeslagsysteem is effectief en werkt goed. De uitvoering kan zeker verbeterd worden, als corporaties een deel van de uitvoering op zich nemen. Maar de huurtoeslag dreigt in de toeslagendiscussie het kind te worden dat met het badwater wordt weggespoeld. Wat Aedes betreft moet de huurtoeslag het instrument blijven waarmee de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid voor betaalbaar wonen neemt.

Regulering middenhuur voorkomt torenhoge huren en stimuleert doorstroming
Minister De Jonge stelt ook voor de middenhuur meer te reguleren. Het puntensysteem voor de maximale huur (WWS) gaat dan ook gelden voor huurwoningen in de vrije sector tot € 1.000 of € 1.250. Aedes steunt deze maatregel: door de grote schaarste zijn de huren daar nu vaak torenhoog. Ook andere maatregelen, zoals het dwingend maken van het WWS en het beperken van tijdelijke huurcontracten in de vrije sector kunnen op steun van de corporaties rekenen. Deze maatregelen leiden er toe dat mensen meer kansen krijgen op betaalbare woningen.

Aanpassen regels toewijzen sociale huurwoningen onlogisch en niet effectief
Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben de meeste moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Aedes deelt de zorg dat een deel van de mensen met een laag inkomen moeite heeft om rond te komen. Minister De Jonge stelt voor hen te ontlasten door de grens voor het zogeheten ‘passend toewijzen’ te verlagen. Onderzoek naar betaalrisico’s laat echter zien dat die veel vaker worden veroorzaakt door een te laag inkomen, dan door een hoge huur. Inkomensmaatregelen zijn veel effectiever dan huurverlaging: het effect daarvan wordt vaak voor 2/3 deel weer teniet gedaan door lagere huurtoeslag. Het is effectiever om de eigen bijdrage aan de huurtoeslag te verlagen.

Door huurders met een laag inkomen voortaan alleen nog maar in aanmerking te laten komen voor de allergoedkoopste woningen, ligt toenemende segregatie op de loer. Het is bovendien heel lastig voor corporaties om voor een huur van bijvoorbeeld € 500 een woning voor een gezin met 2 kinderen te bouwen en exploiteren. En huurwoningen voor een prijs verhuren die veel lager is dan bij de kwaliteit van de woning past, is fnuikend voor de broodnodige doorstroming.

Gematigd huurbeleid en sneller verduurzamen huurwoningen
Aedes is voorstander van gematigd huurbeleid voor alle huurders. De afschaffing van de verhuurderheffing maakt dit mogelijk. Alle huurders profiteren hiervan. Daarover gaan de gesprekken over het huurbeleid voor de komende jaren. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor maatregelen, specifiek voor huishoudens met een laag inkomen.

Daarnaast willen corporaties het verduurzamen van hun woningen versnellen, zodat de energierekening van huurders daalt. Niet alles kan tegelijk, daarom wil Aedes graag kijken naar een passende regeling. Huurders waarbij de verbetering van de woningen nog niet tot stand is gekomen, ontvangen dan een compensatie via de huur.

Bron: Aedes

Grote versnelling verduurzaming nodig

Er moet nu in hoog tempo verduurzaamd worden, 632 wetenschappers van het wereldwijde klimaat-panel IPCC hebben opnieuw aan de bel getrokken. “We moeten nu in actie komen,” zegt IPCC-voorzitter Hoesung Lee. De Woonbond is het daarmee eens, en pleit ervoor dat huurders niet achterblijven maar mee kunnen doen.
Vrouw demonstreert met bord "We need a change"
Over de hele wereld vinden Klimaatmarsen plaats. Ook in Nederland.

De CO2-uitstoot in de wereld blijft stijgen. Dit heeft grote gevolgen voor ons leven. Er zijn grote maatregelen nodig om de opwarming van de aarde af te remmen. Als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 graden Celsius stijgt, dan wordt het leven voor mensen er moeilijk en zullen er veel mensen dood gaan.

Anderhalve graad is heel veel
1,5 graden klinkt misschien weinig, maar het heeft grote gevolgen. Voor Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat de zeespiegel dan extreem hoog komt (5 tot 7 meter hoger dan nu). Er komt extreem veel (smelt)water via de grote rivieren naar Nederland. Er is kans op grote overstromingen, op veel regen en stormen. Maar ook op extreme hitte en grote droogte, met kans op grote branden.

Nu of nooit: 2025 is over 2,5 jaar
Al meer dan honderd jaar stijgt de CO2-uitstoot van mensen. Het IPCC publiceerde op 4 april een nieuw rapport. Daarin staat dat de uitstoot vanaf 2025 moet dalen én in 2030 moet zijn gehalveerd. We kunnen dit alleen bereiken als we nu ons leven op alle terrein (wonen, verkeer, industrie, landbouw) aanpassen. “Het is nu of nooit,” stelt het IPCC. “De komende 8 jaar zijn cruciaal.”

Geld genoeg, samenwerking te weinig
Het IPCC heeft ook onderzocht of er voldoende geld beschikbaar is om deze aanpassingen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg geld is. Het IPCC stelt dat er sterker beleid nodig is en dat de overheid, de financiële sector en gemeenschappen beter met elkaar moeten samenwerken.

Wat we moeten doen

De belangrijkste dingen die we moeten doen zijn:

  • minder energie gebruiken, o.a. door recycling en isolatie
  • geen fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) gebruiken
  • andere energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en aardwarmte
  • meer duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken

Gezonder en prettiger leven
Deze aanpassingen hebben grote gevolgen voor ons dagelijks leven, zegt het IPCC. Maar er zitten ook grote voordelen aan, want we zullen er een gezonder en prettiger leven voor terugkrijgen. Onder andere omdat onze huizen comfortabeler zullen worden en de lucht gezonder. Meer dan 100 jaar hebben we de aarde uitgebuit. “We moeten nu vooruit, naar een eerlijkere en duurzamere wereld.

Klimaatmars zondag 19 juni
De organisatoren van de Klimaatmars in Nederland hebben de oproep van het IPCC opgepakt. De Klimaatmars vindt plaats op zondag 19 juni met als titel ‘Geen woorden, maar daden’. “Afgelopen jaar verloren mensen in Limburg hun huis door overstromingen; elders verwoesten bosbranden gemeenschappen van mensen en dieren. Het is duidelijk dat we eerlijk klimaatbeleid nodig hebben, en wel nu,” schrijven de organisatoren. Je wordt om 13.00 uur verwacht op de Binnenrotte in Rotterdam.

De Woonbond is één van de ondersteunende organisaties van de Klimaatmars.

Bron: Woonbond

Gemengd beeld huurplannen Hugo de Jonge

De plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de op 19 mei 2022 gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister.

De bond pleit voor een huurbevriezing in 2023 en 2024, een garantie dat huurtoeslagontvangers er door de geplande stelselwijziging niet op achteruit gaan en wil dat meer woningen worden beschermd tegen woekerprijzen in de vrije sector.

Huurbevriezing
Voor 2024 staat er een huurbevriezing gepland. De Woonbond pleit ervoor de huren ook in 2023 al te bevriezen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Ietsje onder de torenhoge inflatie gaan zitten, doet te weinig om te hoge huurstijgingen tegen te gaan. Bovendien wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Om die in 2013 ingevoerde heffing te betalen zijn de huurprijzen sindsdien fors gestegen. Het is niet meer dan logisch dat huurders er ook baat bij hebben dat deze heffing verdwijnt.’ De geplande eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen vindt de bond wel een goede stap.

Aanpakken vrije sector
Het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector is een hoognodige stap. Door de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel waarmee de kwaliteit van een woning tot een maximale huurprijs leidt) door te trekken zijn meer huurders beschermd tegen woekerprijzen die compleet losstaan van de kwaliteit van een woning. De minister wil de grens voor deze bescherming naar een bedrag tussen de € 1.000,- en € 1.250,- doortrekken, de precieze grens moet nog bepaald worden. De Woonbond ziet er meer in deze grens door te trekken naar zo’n € 1350,- zodat meer woningen onder deze bescherming vallen. Maar ook met de bescherming van het puntenstelsel blijven veel vrije sector prijzen niet te betalen voor middeninkomens. Daarom blijft de inzet op een grotere sociale huursector voor lage en middeninkomens ook hard nodig.

Winkels: “Het is goed om bij zo veel mogelijk woningen woekerprijzen te voorkomen. Maar het is niet zo dat veel middeninkomens hun handen dichtknijpen bij een kale huurprijs van € 1.100,- omdat beleidsmakers dat ‘middenhuur’ noemen.’ De Woonbond blijft er dan ook op wijzen dat er een fors grotere sociale huursector nodig is, zodat lage en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen. In dat kader is het ook erg vreemd dat de minister huurders met een middeninkomen in de sociale sector met inkomensafhankelijke huurverhogingen blijft opzadelen, ook als ze al een huurprijs betalen die hoger is dan de sociale huurgrens van € 763,-

Huurtoeslag
Ook de huurtoeslag gaat op de schop. Het kabinet wil gaan werken met een normhuur, waar de hoogte van de huurtoeslag op wordt berekend. Nu wordt de hoogte bepaald op basis van de feitelijke huur die een huurder betaalt. Huurtoeslagontvangers met een hoge huur gaan er straks dus op achteruit. Daar maakt de Woonbond zich ernstig zorgen over. Bij een overstap naar normhuur moet de norm hoog genoeg liggen om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen en hoge huur in de problemen komen.

Minimaal 30% sociale huur
Hugo de Jonge maakte eerder al bekend een ondergrens van 30% sociale huur in elke gemeente te willen. Gemeenten die daar onder zitten moeten dus flink bijbouwen De Woonbond vindt het goed dat er een ondergrens komt, want de sociale sector is veel te klein. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat gemeenten die er boven zitten op hun lauweren rusten. Ook daar blijft meer sociale huur nodig om de lange wachttijden weg te werken.

Bron: Woonbond

Sloop huurwoningen Frans Halsstraat Stolwijk

Op dinsdag 17 mei zijn wij  (Groen Wonen Vlist) begonnen met de sloop van de huurwoningen aan de Frans Halsstraat 10 t/m 32 in Stolwijk.

Wat gaat er gebeuren?
De sloop van de woningen gebeurt in drie fasen:

Fase 1 – Bouwhekken plaatsen
De woningen zijn leeg. Een aantal weken geleden zijn er bouwhekken geplaatst. Voor de inrichting van het werkterrein worden vooral de parkeerplaatsen aan de voorkant van de woningen gebruikt. Deze fase is inmiddels afgerond.

Fase 2 – Asbest veilig verwijderen

In fase 2 is het asbest uit de woningen weggehaald. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft een bedrijf dat alles weet van het veilig weghalen van asbest, dit werk gedaan. Zij hebben ook zorg gedragen voor het wegbrengen van het asbest. Het weghalen van het asbest heeft een aantal weken geduurd. Ook deze fase is afgerond.

Fase 3 – De woningen slopen
Na het plaatsen van de bouwhekken en het asbest verwijderen zijn we aangekomen bij de het slopen van de woningen:

De sloopwerkzaamheden starten dinsdag 17 mei 2022
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Plegt-Vos. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden binnen ca. 4 weken worden uitgevoerd en afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 17.00 uur.

De werkzaamheden zullen helaas de nodige overlast geven
Helaas is het niet mogelijk om de sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. De straat blijft bereikbaar, alleen bij wisseling van de containers zal het verkeer gestremd worden.

Bouwwerkzaamheden
Na de sloop van de woningen worden er 12 nieuwe beneden- en bovenwoningen op deze locatie gebouwd. Een woongebouw dat mooi past in de omgeving, niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk en zeer energiezuinig. Eind augustus 2022 starten we met het bouwen van deze 12 nieuwbouwwoningen.

Bron: Groen Wonen Vlist