Auteur: <span>Irene van Vliet</span>

Drie, Twee, Eén

De adviseur van HB HSV hield een toespraak

Op donderdag 13 juni hebben Groen Wonen Vlist, Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist, Plegt-Vos Bouwgroep en de Gemeente Krimpenerwaard het officiële startsein gegeven voor de bouw van de 29 seniorenappartementen in de Hoflaan te Stolwijk.

Het project levert een belangrijke bijdrage in het voorzien van hoogwaardige seniorenhuisvesting in de regio. De 29 appartementen, ontworpen met oog voor comfort en modern woongenot, zijn een waardevolle aanvulling op het centrum van Stolwijk. De woningen zijn zeer energiezuinig. Toekomstige bewoners wonen vlakbij essentiële voorzieningen en met het creëren van een gemeenschappelijke ruimte, bevorderen we de sociale cohesie. Michel de Jong de Huurderscommissaris staat klaar om op de startknop te slaan.

Om de doorstroming te bevorderen zet Groen Wonen Vlist de van Groot naar Beter regeling in. Dat betekent dat huurders die een grote woning achterlaten, voorrang krijgen als ze naar een kleinere woning verhuizen.
U wordt de komende tijd op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen!
Bron: Groen Wonen Vlist

Wie komt ons bestuur versterken

Huurdersbelang Haastrecht Stolwijk Vlist zoekt een bestuurslid   

Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) is op zoek naar  bestuursleden. Bent u huurder van Groen Wonen Vlist (GWV) en wilt u of jij bestuurservaring opdoen en meewerken de sociale huurdersbelangen te vertegenwoordigen? Aarzel dan geen moment en stel je kandidaat.

Bestuursleden van Huurdersbelang:

 • zijn huurders van GWV en zijn (of worden) lid van Huurdersbelang
 • zijn mondig en betrokken bij het onderwerp
 • hebben het vermogen om zich in te leven in de wereld van mede-huurders en bij te dragen aan verbetering van woon- en leefklimaat
 • zijn wekelijks een paar uren voor het bestuurswerk beschikbaar
 • ontvangen een kleine belastingvrije (onkosten)vergoeding

Kandidaten kunnen zich tot 30 april 2024, liefst  per mail:   aanmelden met vermelding: Bestuurslid

Schriftelijk kan natuurlijk ook, richt dan uw brief aan:
Secretariaat Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
p/a Dahliastraat 33
2821 VP  Stolwijk

Als je interesse hebt in deze functie en dat hopen we, dan verzoeken we je een schriftelijke motivatie in te sturen en daarin ook iets te vertellen over je achtergrond, zoals werk- of bestuurservaring . Het bestuur nodigt na 30 april 2024 geschikte kandidaten uit voor een gesprek en stelt een voordracht samen voor bestuur. Kandidaat bestuursleden met wie het bestuur verder wil, wordt gevraagd om voor een perioden van 3 maanden op proef mee te werken. Bij positieve beoordeling van de kandidaten en wederzijdse ‘klik’, vindt voordracht plaats aan de ledenvergadering.

Huurdersbelang behartigt de collectieve  belangen van meer dan 1.000 huurders in het werkgebied van GWV en is een sociale huurdersorganisatie.  Huurdersbelang is lid van de Woonbond. Het bestuur geeft in overleg met onze leden en huurders, met GWV, de gemeente en andere partners invulling aan huurdersrechten en huurdersbelangen en volkshuisvestelijke taken, onder andere via wettelijk vastgelegde adviestaken.  Als nieuw bestuurslid kom je in een enthousiast en zeer betrokken team.

Wij zien jouw of uw sollicitatie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur HB HSV

Rechter vindt enkel glas een gebrek

In week 7 erkende een kantonrechter in Amsterdam voor het eerst enkelglas als gebrek. De Woonbond wil dat de minister enkelglas aanwijst als gebrek, zodat huurders niet individueel naar de rechter hoeven gaan.

De kantonrechter in Amsterdam deed deze week uitspraak in een zaak die een huurder van een woning in het centrum van Amsterdam aanspande ondersteund door het Amsterdamse huurteam !WOON. De uitspraak is baanbrekend. Zowel de Woonbond als !WOON lobbyen al jaren voor het uitbannen van enkelglas, omdat het een groot energielek is en niet meer van deze tijd. Het is voor het eerst dat deze mening gesteund wordt door een gerechtelijke uitspraak.

Klimaatcrisis en hoge energiekosten
Eén miljoen woningen in Nederland hebben nog enkelglas. Het is een groot en onnodig energielek dat makkelijk en snel te verhelpen is. Vanwege de hoge energiekosten, de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het opheffen van de afhankelijkheid van gas is dat lek niet uit te leggen.
Bron: Woonbond

Los woningcrisis op door gelijke behandeling van huren en kopen

Peter Boelhouwer  over oplossingen voor de woningcrisis

Het woonbeleid moet eigendomsneutraal worden, dus met gelijke behandeling tussen huren en kopen. Dat stelt Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Boelhouwer pleit voor enkele structurele hervormingen op de woningmarkt, waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid moet dragen. Op verzoek van partijleider Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) schreef hij een essay over de woningcrisis. We spreken Boelhouwer over de hervormingen die hij voorstelt en over het wooncongres dat hij op 14 maart organiseert met Platform31.

Met de huidige druk op de woningmarkt kloppen veel politici aan bij Peter Boelhouwer voor advies. De rol van onafhankelijke onderzoeker bevalt hem daarbij: “Ik zou er niet aan moeten denken om dit probleem als politicus op te lossen met de huidige instrumenten. De ambities zijn torenhoog, maar de mogelijkheden zijn heel bescheiden.” Voor Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, bracht hij die mogelijkheden in kaart om de woningcrisis op te lossen.

Waarom vroeg Pieter Omtzigt u dit essay te schrijven?
“Hij heeft verschillende experts gevraagd om een essay* te schrijven over onderwerpen die iets met bestaanszekerheid te maken hebben, want Pieter Omtzigt heeft geen wetenschappelijk bureau achter zich. Het past ook bij zijn benadering om deskundigen meer te betrekken in de politiek. Wonen is specifiek een belangrijk speerpunt voor hem in het kader van de bestaanszekerheid. Ik schreef het essay onafhankelijk zonder last of ruggenspraak. Dus ik ben verder niet voor de partij actief.”

Wat is de belangrijkste boodschap die u wilde overbrengen met dit essay?
“De politiek moet werken aan een eindbeeld voor het huisvestingssysteem van de toekomst. Alle nieuwe maatregelen om de huidige problemen op te lossen horen te passen binnen dat eindbeeld. Dat vraagt om structurele hervormingen waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid moet dragen. Te lang is er sprake geweest van een beleidsvacuüm doordat beleid werd gedecentraliseerd. Hierdoor droeg geen enkel politiek orgaan meer verantwoordelijkheid.”

Hoe ziet u die invulling van het eindbeeld concreet voor zich?
“Daarbij hoort een herziening van het grondbeleid om speculatie tegen te gaan. Het afromen van de waarde die er ontstaat na een bestemmingsplanwijziging zal ervoor zorgen dat de ontstane meerwaarde van de grond niet meer aan de toevallige eigenaar toekomt maar aan de samenleving. Met dat geld kan bijvoorbeeld nieuwbouw betaalbaar worden gemaakt. Een andere belangrijke hervorming is een eigendomsneutraal woonbeleid. Dat betekent een gelijke behandeling tussen huren en kopen. Want door de bank genomen zou je die sectoren op een vergelijkbare manier moeten ondersteunen. Ook pleit ik voor een door de politiek vastgestelde normering voor de betaalbaarheid van woningen voor lage inkomensgroepen.”

U constateert dat er weinig politiek enthousiasme is voor zulke structurele hervormingen. Hoe komt dat?
“Dat vergt politieke moed. De politiek is erg bezig met de waan van de dag, terwijl woningbouw en planologie een visie op de lange termijn vragen. Een andere verklaring is dat een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens woningeigenaar is. Zij willen hun verworven rechten niet opgeven, waardoor de problemen op de woningmarkt neerslaan bij de groep die geen koopwoning heeft. Maar er begint nu wel wat te verschuiven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek.”

U pleit enerzijds voor hervormingen, maar anderzijds moeten die niet te snel gaan. Dat vraagt wel heel veel geduld van woningzoekers.
“Een snelle doorvoering van de hervormingen lost de woningcrisis niet op. Bijvoorbeeld door de aangekondigde uitbreiding van de huurregulering zal de nieuwbouwproductie juist omlaag gaan. Het is natuurlijk goed om de huurmarkt te reguleren, maar dat had een paar jaar geleden moeten gebeuren toen investeerders nog volop aan het kopen waren. Nu is het een slecht moment door de gestegen rentes. Het is beter om anticyclisch beleid te voeren. De woningzoekers zijn nu verder van huis doordat investeerders afhaken en de productie van nieuwe woningen omlaag gaat.”

Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes voor woningzoekers?
“Ik ben pessimistisch over de toekomst. Er moet tussen de 300 en 400 miljard euro geïnvesteerd worden om de beoogde 1 miljoen nieuwe woningen te realiseren, maar het is onduidelijk wie dat gaat opbrengen. Woningcorporaties hebben niet voldoende middelen om de gestelde doelen te behalen, laat staan dat ze iets extra kunnen doen. Zowel institutionele als particuliere beleggers rennen momenteel weg. Ook wooncollectieven krijgen heel moeilijk financiering en kopers zijn minder geïnteresseerd in nieuwbouw omdat die niet aan hun wensen voldoet. En naast de financieringskant is er ook nog de praktijk: er zijn te weinig harde, haalbare locaties voor woningbouw en te weinig ambtenaren om bouwplannen te organiseren. Het stikstofprobleem hebben we nog niet opgelost, terwijl er nieuwe uitdagingen aankomen zoals de Europese afspraak om in de toekomst geen extra land te bebouwen en de richtlijn waterkwaliteit.”

Wat kan de politiek dan wél doen?
“Een lichtpuntje is dat de politiek de problemen nu serieus erkent. Er is veel in gang gezet door demissionair minister Hugo de Jonge. Ik hoop dat de politiek kiest om niet marktconforme kwaliteitseisen bij te stellen en dat er meer geld beschikbaar komt. Er zijn echt wel oplossingen waar de politiek nu al op kan sturen. Op de korte termijn moeten we meer tijdelijke woningen realiseren, leeg vastgoed transformeren tot woningen en de bestaande voorraad veel beter benutten. Dat laatste kan door het stimuleren van woningdelen en het splitsen van grote woningen.”

Op 14 maart 2024 organiseert u samen met Platform31 het Wooncongres. Hoe gaat dat helpen bij het oplossen van de woningcrisis?
“Een belangrijke factor voor succes is om alle partijen in hun kracht te zetten en bij elkaar te brengen. Dat doen we op het Wooncongres door in het ochtendprogramma de woningmarktcrisis te analyseren en oplossingen te zoeken met onder andere vertegenwoordigers van de overheid, woningcorporaties en marktpartijen. Ik zal daarbij ook een lezing houden. In het middagprogramma zoeken we verder naar praktische oplossingen in tien sessies over onder meer grondbeleid, het beter benutten van de woningvoorraad, collectieve woonvormen en de positie van starters.”

*   Een essay is een academische tekst genre met als doel  een geïnformeerde en goed beargumenteerde opinie te geven over  maatschappelijke of economische kwesties op basis van eigen of andermans onderzoek. 

Auteur(s) Arno van der Hoeven

Bron: Platform31

Binnenkort bericht over WOZ-waarde van je woning

 Huur je een sociale huurwoning? Dan is de WOZ-waarde belangrijk.

De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van je woning hangt mede af van de WOZ-waarde. In de eerste maanden van 2024 hoor je bericht te krijgen van de gemeente over de WOZ-waarde van je woning op peildatum 1 januari 2023. Je kunt bezwaar maken als je meent dat de vastgestelde waarde niet klopt. Daar heb je zes weken de tijd voor.

Waar staat de nieuwe WOZ-waarde?
De gemeente stuurt ieder jaar bericht over gemeentelijke heffingen die je moet betalen, zoals afvalstoffenheffing en -niet in alle gemeenten- rioolheffing. In dat bericht staat ook wat de WOZ-waarde van je woning is.  Krijg je geen papieren post van je gemeente? Let dan op de Berichtenbox van MijnOverheid. Als je in MijnOverheid hebt gekozen voor digitale post van je gemeente krijg je de aanslag niet meer op papier.

Sociale huur? WOZ-waarde heeft invloed
Als je een sociale huurwoning hebt is de WOZ-waarde belangrijk. De WOZ-waarde bepaalt niet rechtstreeks hoe hoog je huurprijs is, maar heeft er indirect wel invloed op. Alle sociale huurwoningen hebben een ‘maximaal toegestane huurprijs’. Hoe hoog die maximale prijs is wordt voor een deel bepaald door de WOZ-waarde.

Wellicht recht op huurverlaging
Betaal jij op dit moment een huur die dicht in de buurt komt van de maximale huurprijs? Dan kan een lagere WOZ-waarde ervoor zorgen dat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ lager wordt dan de huur die je nu betaalt.  En als dat aan de orde is moet je verhuurder de huur verlagen. Als je verhuurder dit weigert kun je naar de Huurcommissie om de huurverlaging af te dwingen. 

Hoe bezwaar maken?
De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

WOZ-waardeloket
Nog geen beschikking ontvangen? Je kunt de WOZ-waarde van je eigen (en iedere andere) woning in Nederland ook opzoeken bij het WOZ-waardeloket: www.wozwaardeloket.nl

Bron: Woonbond

Inboedelverzekering met Huurbelang

Woont u in een huurwoning en gaat u een inboedelverzekering afsluiten, dan krijgt u soms te maken met huurdersbelang. Dit is een onderdeel van de inboedelverzekering waarmee u alle verbeteringen verzekert die u zelf heeft aangebracht, of heeft laten aanbrengen, in uw huurwoning. Zoals een dure parketvloer, zonnepanelen, een luxe keuken of een royaal ligbad.

Inboedelverzekering en huurdersbelang
Als u een woning huurt, sluit u een inboedelverzekering af. De opstalverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand. Een inboedelverzekering vergoedt echter alleen schades aan losse spullen in de woning. Het gaat om spullen die u weer meeneemt als u verhuist. Voor spullen en zaken die aan de woning vastzitten is de opstalverzekering bedoeld.

Stelt u zich eens voor: u brengt zelf verbeteringen aan uw huurhuis aan die bij een koopwoning onder de opstalverzekering zouden vallen. Zoals een ingebouwde vaatwasser of een luxe badkamer met inloopdouche of ligbad. De eigenaar van het pand hoeft hiervoor de opstalverzekering niet aan te passen. U verzekert dit soort verbeteringen namelijk zelf via het onderdeel huurdersbelang bij uw inboedelverzekering.

Geef de verandering die u heeft aangebracht door aan uw inboedelverzekeraar. Deze past vervolgens de premie aan op de nieuwe situatie.

Veel voorkomende voorbeelden van huurdersbelang
Het is soms best lastig om te bepalen welke verbeteringen of veranderingen in uw woning onder het huurdersbelang vallen. Over het algemeen geldt dat alles wat u aan de huurwoning aanbrengt en u niet kunt meenemen als u verhuist onder het huurdersbelang valt. Om het nog duidelijker te maken geven we u hier enkele veel voorkomende voorbeelden:

 • Een vaste parket- of laminaatvloer die u laat leggen
 • Een keuken (en de eventuele inbouwapparatuur) die u zelf laat installeren
 • Een badkamer en/of toilet die u zelf laat installeren
 • Behang en verf op wanden en plafonds
 • Een schutting of schuurtje die u zelf laat neerzetten

Let op! Als u van de vorige huurder zaken overneemt die aan de woning vastzitten, moet u die ook verzekeren via het huurdersbelang.

Huurdersbelang – Tot welk bedrag verzekerd?
Meestal hanteren verzekeraars een maximumvergoeding bij het huurdersbelang. U kunt dus schade declareren tot aan een bepaald bedrag. Valt de schade hoger uit? Dan vergoedt uw verzekeraar niet het volledige bedrag. De maximale verzekerde waarde van uw huurdersbelang verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kiest u zelf een bedrag, bij andere verzekeraars staat de vergoeding vast. Lees uw polisvoorwaarden hier dus goed op na!

Tip! Ga naar verzekeringen vergelijken en vind direct de goedkoopste inboedelverzekering met de meest uitgebreide dekking voor uw persoonlijke situatie. Zo weet u zeker dat uw bezittingen én zelf aangebrachte verbouwingen of verbeteringen aan uw huurwoning goed verzekerd zijn!

Huurdersbelang en verhuizen
Gaat u verhuizen? Dan moet u de zelf aangepaste verbeteringen in uw huurwoning vaak ongedaan maken, neem hiervoor contact op met Groen Wonen Vlist. De aanpassingen zijn immers niet door de verhuurder aangebracht. In sommige gevallen nemen de volgende bewoners van de huurwoning de verbeteringen graag van u over. Zeker als het gaat om een mooie, luxe keuken of een fris betegelde badkamer. Bij overname moet de volgende bewoner zelf een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluiten.

Vacature lid Raad van Commissarissen huurderscommissaris

Dit is Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist is een woningcorporatie die werkzaam is midden in de landelijk gelegen Krimpenerwaard en heeft ruim 1.000 sociale huurwoningen in de plaatsen Haastrecht, Stolwijk en Vlist. Het merendeel zijn eengezinswoningen.

De afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het onderhoud van haar woningen. De komende decennia staat Groen Wonen Vlist voor de grote opgave om vanaf 2050 al haar woningen energie-neutraal te hebben. Er ligt een plan welke woningen in welke volgorde worden aangepakt en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. En dat mag in principe niet ten koste gaan  van de betaalbaarheid van de woningen. De gemiddelde huur ligt onder het landelijk gemiddelde

Natuurlijk wordt er ook aandacht aan zaken als leefbaarheid, vitaliteit van de kernen, huisvesting van bijzondere groepen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen en nog veel meer zaken. Dat doet Groen Wonen Vlist met een klein professioneel team dat de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan én in nauwe samenwerking met de huurders zelf. Hun motto: ‘voor de buurt, met de buurt en in de buurt’. De dienstverlening naar haar huidige en toekomstige huurders staat hoog op de agenda van Groen Wonen Vlist. Die is op dit moment op orde, maar tegelijkertijd is er een nadrukkelijke wens om daar nog puntjes op de i te zetten en bijvoorbeeld een verdere digitaliseringsslag te maken.

Meer informatie is te vinden op www.groenwonenvlist.nl

Profiel Raad van Commissarissen Groen Wonen Vlist
De leden van de RvC zijn overwegend generalisten, maar brengen daarnaast kennis en ervaring vanuit verschillende voor de woningcorporatie relevante disciplines en sectoren in.

De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de corporatie.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De RvC en de afzonderlijk commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid (zogeheten ‘informatiehaalplicht’) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, externe accountant en/of derden (zoals het management, adviseurs, controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvC informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de woningcorporatie. Het bestuur wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daarbij desgewenst helpen. Ook kan de RvC aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvC aanwezig te zijn.

Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Eveneens zal een voldoende mate van lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

De leden RvC hebben affiniteit met de doelstelling van de corporatie en hebben interesse in het volgen van de ontwikkelingen in de samenleving en de volkshuisvesting. Dit vertaalt zich in gezamenlijk opmaken van doelstellingen voor de woningcorporatie en hierdoor bij te dragen aan de strategievorming. Daarnaast zijn ze in staat beleidsvoorstellen en (financiële) plannen kritisch te beoordelen, de uitvoering van beleid te toetsen en rapportages in dat kader te beoordelen. Risico’s voor de stabiliteit en continuïteit van de corporatie te onderkennen

De RvC van Groen Wonen Vlist bestaat uit drie personen. Zij houden toezicht op het beleid en de investeringen van Groen Wonen Vlist. Voor de commissarissen zijn profielen opgesteld om de juiste kennis ten aanzien van de aandachtsgebieden binnen de Raad te borgen. De organisatie wordt aangestuurd door één directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de RvC.

De RvC komt een aantal keren per jaar in gezamenlijkheid voor een vergadering bijeen. Daarnaast zal de huurderscommissaris meerdere contactmomenten met Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (HB HSV) onderhouden ter bevordering van de verbinding met en het horen van de ervaringen en standpunten van de huurders. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van dit commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC

Huurderscommissaris met financieel profiel
De huidige huurderscommissaris zal per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de RvC worden waardoor er een vacature ontstaat voor huurderscommissaris. Omdat de RvC uit 3 personen bestaat zal een lid in het algemeen op meerdere aandachtsgebieden ervaring en kennis hebben. De expertise die we willen toevoegen aan de RvC betreft algemene kennis van de volkshuisvesting en specifieke kennis en ervaring op het financieel-economische vlak. Omdat het hier een commissaris op voordracht van huurdersvereniging HB HSV betreft, is het van belang dat de kandidaat affiniteit heeft met sociale huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging en een goed sparringpartner kan zijn voor zowel de leden van de RvC en directeur-bestuurders, alsook voor de huurdersvereniging.

Kennis en ervaring

 • kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control;
 • ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen;
 • kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels;
 • visie op en betrokken bij ontwikkelingen in het publieke domein en nieuwe (sociaal-maatschappelijke) ontwikkelingen in de samenleving; meer specifiek een visie op (huurders)participatie;
 • inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming, financieel-economische vraagstukken en risicomanagement;
 • kennis van en ervaring met leiderschapsstijlen, management en besluitvormingsprocessen binnen organisaties.
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder. U bent daarin een goede sparringpartner voor zowel collega RvC-leden, de directeurbestuurder als de huurdersvereniging.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten

 • binding met en passie voor de sociale doelstelling van de volkshuisvesting;
 • authentiek, verbindend en onafhankelijk in oordeelsvorming;
 • laagdrempelig, open en toegankelijk;
 • nieuwsgierig en leergierig;
 • nuchter met gezond verstand;
 • zicht op en kennis van governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder
 • een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • de commissaris zit zonder last of ruggespraak in de RvC, maar moet nadrukkelijk belangstelling hebben om met de huurdersvertegenwoordiging van gedachten te wisselen.

De RvC streeft naar een gemengde en diverse samenstelling, onder meer qua geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. De huidige commissarissen beschikken over een variëteit wat betreft achtergrond, expertise, ervaring en karakter en zoeken daar juist nog aanvullend iemand bij. Kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren.

Het aanbod
De bezoldiging is gerelateerd aan de Beroepsregel honorering commissarissen, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

AVW2 verzorgt de werving en selectie voor deze vacature en begeleidt Groen Wonen Vlist daarin. Voor vragen (inhoudelijk of over de procedure) kunt u contact opnemen met Patrick Beterams van AVW2 via 06 122 56 005 of . U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011

Reageren

U wordt verzocht te reageren voor (uiterlijk) 19 augustus 2023.
U kunt solliciteren via  onder vermelding van referentie 23011. Na ontvangst van uw sollicitatie krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen automatische ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:

 • Reactietermijn : t/m 19 augustus 2023
 • Voorselectie AVW2 : week 34, 35
 • Selectieronde 1 : week 36
 • Selectieronde 2 : n.t.b.
 • Klikgesprek : n.t.b
 • Streefdatum benoeming : 1 januari 2023

Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid (fit & proper-toets)
Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (www.vtw.nl) en op de site van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sinds 1 januari 2022 zijn de nieuwe beleidsregels van de Woningwet van kracht, waarbij deze meer is ingericht naar principes en onderliggende regelgeving. Meer informatie over deze wijzigingen per 2022 vindt u in onderstaand document:

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per2022/documenten/publicaties/2021/11/25/gewijzigde-woningwet-2022-in-vogelvlucht

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor bestuurders en commissarissen blijft gehandhaafd.

Bron: Groen Wonen Vlist

Cheque van 145.000 euro voor seniorenwoningen in Stolwijk

Op maandag 26 juni heeft wethouder Ria Boere een cheque van 145.000 euro overhandigd aan directeur-bestuurder Gerwin Kamps, voor de bouw van 29 seniorenwoningen aan de Hoflaan in Stolwijk. Het gaat om een subsidie voor de bouw van zelfstandige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte.

Naast de 29 seniorenwoningen – waarvan 24 sociale huur en 5 middenhuur – komen op het terrein ook 5 eengezinswoningen en 12 koopappartementen. De bouw van de seniorenwoningen start begin 2024. Met de bouw van de eengezinswoningen wordt in de tweede helft van dit jaar gestart.

Subsidie 
De gemeente Krimpenerwaard heeft een beroep gedaan op de Subsidieregeling Woonvormen senioren van de Provincie Zuid-Holland. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd en de subsidie van 5.000 euro per seniorenwoning toegewezen. De subsidieregeling is bedoeld om de bouw van zelfstandige woningen voor senioren binnen een project met een centrale ontmoetingsruimte te versnellen.

35 woningen extra
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Bovenkerkseweg en de Kievitslaan in Stolwijk. De 46 geplande woningen komen in de plaats van de 8 sociale huurwoningen, 3 vrijstaande woningen, de voormalige gemeentewerf en de brandweerkazerne.

Wethouder Ria Boere: ‘Ik ben blij dat er in Stolwijk weer extra 35 woningen bijkomen, waarvan 29 voor senioren. Dat helpt ook de doorstroming zodat er woningen voor jongeren beschikbaar komen.’’

Oude gebouwen
De oude gebouwen zijn inmiddels gesloopt. De nieuwe brandweerkazerne is in maart 2023 in gebruik genomen.

Bron: Groen Wonen Vlist

Inkomensgegevens Belastingdienst

Misschien heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat dat Groen Wonen Vlist (GWV) uw inkomen heeft opgevraagd. Deze brief heeft dan als onderwerp: Uw verhuurder heeft gegevens bij ons opgevraagd. Het klopt dat GWV deze gegevens hebben opgevraagd bij de Belastingdienst.

Huurverlaging
De overheid heeft kortgeleden een nieuwe wet aangenomen, de Wet Huurverlaging 2023 voor huurders met een laag inkomen. In die wet staat dat huurders met een laag inkomen en een huurprijs hoger dan € 575,03 een huurverlaging krijgen. Groen Wonen Vlist en de Belastingdienst zijn verplicht om deze wet uit te voeren.

Inkomensgegevens
Om de wet uit te kunnen voeren, moet GWV weten welke huurders een laag inkomen hebben. Dit hebben zij opgevraagd bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst ontvangen zij een lijst met huishoudens met een laag inkomen. GWV ziet niet wat uw inkomen is, alleen of deze wel of niet lager is dan het grensbedrag. Het gaat hier om het totale bruto jaarinkomen van alle bewoners. Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

De grensbedragen voor lage inkomens zijn:

 • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
 • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600
 • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
 • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Natuurlijk gaat GWV goed om met de ontvangen informatie en wordt deze voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de inkomensafhankelijke huurverlaging.

Wanneer ontvangt u meer informatie? 
Als u voor de inkomensafhankelijke huurverlaging in aanmerking komt, ontvangt u vóór 1 juni bericht van Groen Wonen Vlist. De huurverlaging gaat dan in per 1 juli 2023.

Heeft u op 1 juni nog geen bericht ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan kunt u de huurverlaging op dat moment zelf aanvragen bij GWV. Meer informatie over de huurverlaging 2023 vindt u op de website van de Woonbond.

Bron: Groen Wonen Vlist