Grote versnelling verduurzaming nodig

Er moet nu in hoog tempo verduurzaamd worden, 632 wetenschappers van het wereldwijde klimaat-panel IPCC hebben opnieuw aan de bel getrokken. “We moeten nu in actie komen,” zegt IPCC-voorzitter Hoesung Lee. De Woonbond is het daarmee eens, en pleit ervoor dat huurders niet achterblijven maar mee kunnen doen.
Vrouw demonstreert met bord "We need a change"
Over de hele wereld vinden Klimaatmarsen plaats. Ook in Nederland.

De CO2-uitstoot in de wereld blijft stijgen. Dit heeft grote gevolgen voor ons leven. Er zijn grote maatregelen nodig om de opwarming van de aarde af te remmen. Als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 graden Celsius stijgt, dan wordt het leven voor mensen er moeilijk en zullen er veel mensen dood gaan.

Anderhalve graad is heel veel
1,5 graden klinkt misschien weinig, maar het heeft grote gevolgen. Voor Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat de zeespiegel dan extreem hoog komt (5 tot 7 meter hoger dan nu). Er komt extreem veel (smelt)water via de grote rivieren naar Nederland. Er is kans op grote overstromingen, op veel regen en stormen. Maar ook op extreme hitte en grote droogte, met kans op grote branden.

Nu of nooit: 2025 is over 2,5 jaar
Al meer dan honderd jaar stijgt de CO2-uitstoot van mensen. Het IPCC publiceerde op 4 april een nieuw rapport. Daarin staat dat de uitstoot vanaf 2025 moet dalen én in 2030 moet zijn gehalveerd. We kunnen dit alleen bereiken als we nu ons leven op alle terrein (wonen, verkeer, industrie, landbouw) aanpassen. “Het is nu of nooit,” stelt het IPCC. “De komende 8 jaar zijn cruciaal.”

Geld genoeg, samenwerking te weinig
Het IPCC heeft ook onderzocht of er voldoende geld beschikbaar is om deze aanpassingen te doen. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg geld is. Het IPCC stelt dat er sterker beleid nodig is en dat de overheid, de financiële sector en gemeenschappen beter met elkaar moeten samenwerken.

Wat we moeten doen

De belangrijkste dingen die we moeten doen zijn:

 • minder energie gebruiken, o.a. door recycling en isolatie
 • geen fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen) gebruiken
 • andere energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en aardwarmte
 • meer duurzaam opgewekte elektriciteit gebruiken

Gezonder en prettiger leven
Deze aanpassingen hebben grote gevolgen voor ons dagelijks leven, zegt het IPCC. Maar er zitten ook grote voordelen aan, want we zullen er een gezonder en prettiger leven voor terugkrijgen. Onder andere omdat onze huizen comfortabeler zullen worden en de lucht gezonder. Meer dan 100 jaar hebben we de aarde uitgebuit. “We moeten nu vooruit, naar een eerlijkere en duurzamere wereld.

Klimaatmars zondag 19 juni
De organisatoren van de Klimaatmars in Nederland hebben de oproep van het IPCC opgepakt. De Klimaatmars vindt plaats op zondag 19 juni met als titel ‘Geen woorden, maar daden’. “Afgelopen jaar verloren mensen in Limburg hun huis door overstromingen; elders verwoesten bosbranden gemeenschappen van mensen en dieren. Het is duidelijk dat we eerlijk klimaatbeleid nodig hebben, en wel nu,” schrijven de organisatoren. Je wordt om 13.00 uur verwacht op de Binnenrotte in Rotterdam.

De Woonbond is één van de ondersteunende organisaties van de Klimaatmars.

Bron: Woonbond

Gemengd beeld huurplannen Hugo de Jonge

De plannen voor betaalbaarheid van Hugo de Jonge zijn enkele stapjes in de goede richting, maar doen te weinig om de betaalbaarheid echt voldoende te verbeteren, reageert de Woonbond op de op 19 mei 2022 gepresenteerde plannen van de volkshuisvestingsminister.

De bond pleit voor een huurbevriezing in 2023 en 2024, een garantie dat huurtoeslagontvangers er door de geplande stelselwijziging niet op achteruit gaan en wil dat meer woningen worden beschermd tegen woekerprijzen in de vrije sector.

Huurbevriezing
Voor 2024 staat er een huurbevriezing gepland. De Woonbond pleit ervoor de huren ook in 2023 al te bevriezen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Ietsje onder de torenhoge inflatie gaan zitten, doet te weinig om te hoge huurstijgingen tegen te gaan. Bovendien wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Om die in 2013 ingevoerde heffing te betalen zijn de huurprijzen sindsdien fors gestegen. Het is niet meer dan logisch dat huurders er ook baat bij hebben dat deze heffing verdwijnt.’ De geplande eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen vindt de bond wel een goede stap.

Aanpakken vrije sector
Het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector is een hoognodige stap. Door de huurprijsbescherming van het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel waarmee de kwaliteit van een woning tot een maximale huurprijs leidt) door te trekken zijn meer huurders beschermd tegen woekerprijzen die compleet losstaan van de kwaliteit van een woning. De minister wil de grens voor deze bescherming naar een bedrag tussen de € 1.000,- en € 1.250,- doortrekken, de precieze grens moet nog bepaald worden. De Woonbond ziet er meer in deze grens door te trekken naar zo’n € 1350,- zodat meer woningen onder deze bescherming vallen. Maar ook met de bescherming van het puntenstelsel blijven veel vrije sector prijzen niet te betalen voor middeninkomens. Daarom blijft de inzet op een grotere sociale huursector voor lage en middeninkomens ook hard nodig.

Winkels: “Het is goed om bij zo veel mogelijk woningen woekerprijzen te voorkomen. Maar het is niet zo dat veel middeninkomens hun handen dichtknijpen bij een kale huurprijs van € 1.100,- omdat beleidsmakers dat ‘middenhuur’ noemen.’ De Woonbond blijft er dan ook op wijzen dat er een fors grotere sociale huursector nodig is, zodat lage en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen. In dat kader is het ook erg vreemd dat de minister huurders met een middeninkomen in de sociale sector met inkomensafhankelijke huurverhogingen blijft opzadelen, ook als ze al een huurprijs betalen die hoger is dan de sociale huurgrens van € 763,-

Huurtoeslag
Ook de huurtoeslag gaat op de schop. Het kabinet wil gaan werken met een normhuur, waar de hoogte van de huurtoeslag op wordt berekend. Nu wordt de hoogte bepaald op basis van de feitelijke huur die een huurder betaalt. Huurtoeslagontvangers met een hoge huur gaan er straks dus op achteruit. Daar maakt de Woonbond zich ernstig zorgen over. Bij een overstap naar normhuur moet de norm hoog genoeg liggen om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen en hoge huur in de problemen komen.

Minimaal 30% sociale huur
Hugo de Jonge maakte eerder al bekend een ondergrens van 30% sociale huur in elke gemeente te willen. Gemeenten die daar onder zitten moeten dus flink bijbouwen De Woonbond vindt het goed dat er een ondergrens komt, want de sociale sector is veel te klein. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat gemeenten die er boven zitten op hun lauweren rusten. Ook daar blijft meer sociale huur nodig om de lange wachttijden weg te werken.

Bron: Woonbond

Sloop huurwoningen Frans Halsstraat Stolwijk

Op dinsdag 17 mei zijn wij  (Groen Wonen Vlist) begonnen met de sloop van de huurwoningen aan de Frans Halsstraat 10 t/m 32 in Stolwijk.

Wat gaat er gebeuren?
De sloop van de woningen gebeurt in drie fasen:

Fase 1 – Bouwhekken plaatsen
De woningen zijn leeg. Een aantal weken geleden zijn er bouwhekken geplaatst. Voor de inrichting van het werkterrein worden vooral de parkeerplaatsen aan de voorkant van de woningen gebruikt. Deze fase is inmiddels afgerond.

Fase 2 – Asbest veilig verwijderen

In fase 2 is het asbest uit de woningen weggehaald. Omdat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid, heeft een bedrijf dat alles weet van het veilig weghalen van asbest, dit werk gedaan. Zij hebben ook zorg gedragen voor het wegbrengen van het asbest. Het weghalen van het asbest heeft een aantal weken geduurd. Ook deze fase is afgerond.

Fase 3 – De woningen slopen
Na het plaatsen van de bouwhekken en het asbest verwijderen zijn we aangekomen bij de het slopen van de woningen:

De sloopwerkzaamheden starten dinsdag 17 mei 2022
De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Plegt-Vos. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden binnen ca. 4 weken worden uitgevoerd en afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 tot maximaal 17.00 uur.

De werkzaamheden zullen helaas de nodige overlast geven
Helaas is het niet mogelijk om de sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. De straat blijft bereikbaar, alleen bij wisseling van de containers zal het verkeer gestremd worden.

Bouwwerkzaamheden
Na de sloop van de woningen worden er 12 nieuwe beneden- en bovenwoningen op deze locatie gebouwd. Een woongebouw dat mooi past in de omgeving, niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk en zeer energiezuinig. Eind augustus 2022 starten we met het bouwen van deze 12 nieuwbouwwoningen.

Bron: Groen Wonen Vlist

 

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag (ca. €800) aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen? Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening.

Antwoord

Of je in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand

Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

 

Zelf aanvragen

Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met alleen AOW.  Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente.

Richtlijn: tot 120% van het minimum

Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven. De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het bedrag vast.

Hieronder vind je het sociaal minimum vanaf 1 januari 2022 per leefsituatie, met daarnaast (afgerond) de landelijke richtlijn. Is je inkomen net iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente een aanvraag kunt doen.

Bruto maandbedragen sociaal minimum plus landelijk richtlijn Energietoeslag
Leefsituatie Bedrag per maand Landelijke richtlijn
Gehuwd/gelijkgestelden €1.724,99 €2 070
Alleenstaande 21 jaar en ouder €1 250,19 €1 501
Alleenstaande van 20 jaar €944,60 €1 134
Alleenstaande van 19 jaar €686,65 €824
Alleenstaande van 18 jaar €574,42 €690

Op de website van het UWV kun je meer informatie vinden over het sociaal minimum(externe link), en over de verschillende ‘leefsituaties(externe link)‘.

Om welk bedrag gaat het?

De overheid heeft een richtbedrag van €800 afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt. Er zou namelijk eerst €200 worden uitgekeerd. Dat is later verhoogd naar €800.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente

De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

 • Welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen
 • De periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
 • óf  vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier;
 • de hoogte van het toe te kennen bedrag.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt kun je dus het best de website van de gemeente raadplegen, of contact opnemen met je gemeente.

Bron: Woonbond

WOZ waarde in puntentelling per 1 mei maximaal 33%

Vanaf 1 mei 2022 telt de WOZ waarde iets minder mee in de maximale huurprijs. Dat kan gunstig zijn voor mensen die een nieuw huurcontract afsluiten. Voor de meeste zittende huurders verandert er weinig. Door allerlei uitzonderingen komen de meeste huurders niet in aanmerking voor huurverlaging. Wel kan het voor sommigen een matigend effect hebben op de huurverhoging per 1 juli.

Wat verandert er per 1 mei 2022

De WOZ factor mag vanaf 1 mei maximaal 33% van het totale aantal punten bedragen. Nu zit daar geen limiet op. Daardoor kan een hoge WOZ waarde een enorm effect hebben op de huurprijs. Bij veel woningen komt de berekende maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens. De huurder kan dan bij nieuwe verhuur geen aanspraak meer maken op huurprijsbescherming.

Dat kan straks anders zijn. De maatregel matigt in een aantal situaties de maximale huurprijs, vooral in buurten met hoge WOZ waardes. Komt de maximale huurprijs met de nieuwe berekening onder die liberalisatiegrens (€ 763,47 in 2022), dan kan de nieuwe huurder wel met succes de huurprijs laten toetsen. Stel een woning gaat in de verhuur voor €1500 per maand, maar volgens de punten komt de woning op € 750,=. Dan kan de nieuwe huurder met een verzoek op de Huurcommissie de huurprijs halveren. Dus is het straks voor alle nieuwe huurders zeker de moeite waard een goede puntentelling te maken.

Weinig effect voor de meeste zittende huurders. Waarom?

Waarom geldt dit nou niet voor de meeste zittende huurders? We tonen enkele voorbeelden:

 • Het huurcontract is niet geliberaliseerd en de huurder betaalt € 750 huur. De woning heeft in de oude puntentelling 141 punten, maar met de nieuwe regel is dat 130 punten. Theoretisch is dan een huurverlaging mogelijk naar het maximum bij die 130 punten en dat is nu € 682,95. Maar helaas, de beperking van de WOZ factor geldt alleen voor woningen die in de oude systematiek 142 of meer punten hadden.
 • Het huurcontract is in mei 2021 afgesloten en de huurder betaalt €1200. Met de nieuwe puntentelling komt de maximale huurprijs op €700. Klinkt goed, maar helaas, de huurder is te laat. Want de huurprijs is geliberaliseerd en een beroep op huurprijsbescherming werkt niet meer.
 • De woning is gehuurd per 1 januari 2022 voor een huurprijs van €1000. De oude puntentelling kwam op maximaal €800, maar met de nieuwe regels is dat €700. Deze huurder is nog binnen de 6 maanden termijn om de huurprijs te laten toetsen. Zeker proberen, alleen zal bij toetsing waarschijnlijk gekeken worden naar de regels die golden bij de start van de huurovereenkomst. Dan was de maximale berekende huurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens en volgt geen verlaging.

Wie heeft er dan wel iets aan?

 • Mensen die vanaf 1 mei 2022 een woning huren waarbij de maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens komt.
 • Huurders met een hoge huurprijs die niet is geliberaliseerd en waarbij de puntentelling volgens de oude regels boven de 142 punten komt. In een aantal gevallen is hier huurverlaging mogelijk. Dit zal vooral het geval zijn bij woningcorporaties omdat zij woningen vaak onder de maximale huurprijs verhuren. De gevraagde huurprijs bepaalt immers of een woning geliberaliseerd verhuurd is, niet de maximale huurprijs. Voorbeeld: een woning had 170 punten en kon volgens de punten voor € 905,= verhuurd worden (of veel meer want boven de liberalisatiegrens geldt de huurprijsbescherming immers niet meer) maar de corporatie heeft hem voor € 750,= verhuurd. Door beperking van de WOZ factor komt de maximale huurprijs volgens de punten op € 722,=. Deze huurder valt onder de huurprijsbescherming en kan huurverlaging aanvragen.
 • Huurders met een hoger inkomen die een extra inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen, maar waar de huurprijs in de buurt van het maximum komt. De huurprijs mag door de verhoging niet boven het maximum uit stijgen.

Achtergrond: WOZ in puntentelling, huur- en koopprijzen ontploft

Sinds de WOZ waarde onderdeel uitmaakt van de puntentelling zijn de maximale huren sterk gestegen, zeker in Amsterdam. Alle woningen kregen er opeens heel veel punten bij. Bijna alle woningen in de oudere wijken van Amsterdam zijn daardoor bij nieuwe verhuur geliberaliseerd te verhuren, dus zonder dat de huurder zich op een maximale huurprijs kan beroepen. Woningen die voorheen een maximale huurprijs hadden van € 500,= of € 600,= konden opeens voor elke prijs in de verhuur. Dat leidde tot een grote sprong in het ‘woningdelen’, waarbij een woning aan vier of soms vijf studenten verhuurd die elk
€ 500,- tot € 600,= betalen. In plaats van een maximale huur van € 600,= ging diezelfde woning opeens voor € 2.500,= in de verhuur. Dat maakte woningen opeens heel interessant voor beleggers en gaf een forse duw aan de huizenprijzen. Waardoor de WOZ waarden verder stegen en nog meer woningen buiten de huurbescherming vielen. Zo is dus in feite via een achterdeurtje de huurprijsbescherming grotendeels afgeschaft en zijn de huizenprijzen ontploft.

WOZ factor zou gemiddeld een kwart van de huurprijs zijn

De redenatie voor invoer voor de WOZ in de woningwaardering was dat de gewildheid – lees marktwaarde – een rol moest gaan spelen. Die zou gemiddeld 25% van de puntentelling gaan bepalen. De realiteit is dat deze waarde voor veel woningen in Amsterdam en andere populaire steden al snel 40 tot soms wel meer dan 50% van de waardering uitmaakt. Maar nog veel belangrijker is dat de liberalisatiegrens niet werd opgetrokken. Sterker nog, deze werd voor drie jaar bevroren. Met als gevolg dat heel veel woningen buiten de huurprijsbescherming vielen. De nieuwe bewoners betalen de hoofdprijs en kunnen bovendien veel moeilijker problemen met achterstallig onderhoud en te hoge servicekosten aanpakken.

Beperking WOZ tot 33% een stap, maar niet voldoende

Om nu toch een grens aan deze uitwas te stellen is gekozen de WOZ waarde te beperken tot maximaal 33% van de puntentelling. Toch blijven daardoor nog steeds heel veel woningen buiten de huurprijsbescherming. De Woonbond pleitte dan ook voor een maximum van 20% van de puntentelling, dat zou veel beter werken. Dat zou ook in Amsterdam een matigend effect op de huurprijzen hebben.

Bron: www.wooninfo.nl 

Alle huurwoningen krijgen rookmelders

Alle huurwoningen van Groen Wonen Vlist krijgen rookmelders! ⚠️🔈
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in huis. Dit heeft de overheid besloten.
Helaas zijn er nog altijd slachtoffers als gevolg van brand in een woning. De dodelijke rook van brand wordt niet opgemerkt tijdens het slapen, het gehoor werkt nog wél. Een rookmelder geeft bij brand een geluidssignaal af. Hoe sneller u een brand ontdekt, hoe groter de kans om uw huis tijdig en veilig te verlaten.
Groen Wonen Vlist gaat in alle woningen rookmelders plaatsen. Aannemersbedrijf Naqubo Comfort en Veiligheid plaatst deze rookmelders in uw woning, in opdracht van Groen Wonen Vlist. Alle huurders hebben een brief ontvangen met daarin alle belangrijke informatie over de installatie van de rookmelders.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Groen Wonen Vlist

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

Huurverhoging sociale huurwoningen 2022

Overzicht: toegestane huurverhoging per 1 juli 2022 voor zelfstandige sociale huurwoningen

De maandhuur mag maximaal verhoogd worden zolang de huur door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijsgrens van de woning komt. De maximale huurprijsgrens van de woning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Maximale huurverhoging die niet afhankelijk is van het inkomen

De maandhuur die niet afhankelijk is van het inkomen mag per 1 juli 2022 maximaal verhoogd worden met:

 • 2,3 % voor huren vanaf € 300;
 • € 25, als de huur onder de € 300 is.

Huurverhoging die wel afhankelijk is van het inkomen (van 2020)

Maximale huurverhoging die wel afhankelijk is van inkomen
Huishouden van 1 persoon Huishouden van 2 of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2022
Inkomen tot
€ 47.948
Inkomen tot
€ 55.486
 • 2,3 % voor huren vanaf € 300
 • € 25, als de huur onder de € 300 is
Inkomen tussen € 47.948 en
€ 56.527
Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 € 50
Inkomen hoger dan
€ 56.527
Inkomen hoger dan
€ 75.369
€ 100

Bron: Rijksoverheid

De Jonge start programma betaalbaar wonen

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt  minister De Jonge aan met een programma betaalbaar wonen te komen om ervoor te zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Het streven is om ervoor te zorgen dat minder mensen kampen met te hoge woonlasten. De Woonbond neemt deel aan het programma.

In de Kamerbrief(externe link) van 15 febr. 2022 geeft de minister aan voor huurders te willen kijken naar het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassingen), de huurtoeslag en het reguleren van de middenhuur.

Huurbeleid
De Jonge schrijft dat hij voor de huurverhogingen in 2023 wil kijken welke aanpassingen er nodig zijn om met name voor lage inkomens hoge woonlasten te beperken. In een brief(externe link) over de huurverhoging in 2022 verwees de Jonge ook naar de hoge inflatie. Omdat de inflatie van dit jaar een belangrijke rol speelt in de hoogte van de huurverhoging voor volgend jaar, moet daar wat aan gebeuren. De inflatie is immers erg hoog. Voor 2023 wil De Jonge de ruimte voor huurverhogingen dus meenemen in zijn voornemen om te zorgen dat er minder mensen zijn met te hoge woonlasten. Dat de huurverhoging in 2022 wel doorgaat is een gemiste kans om een eerste stap te zetten om huurders te helpen.

Sociale sector voor lage én middeninkomens

De Woonbond vindt het een goed streven om het huurbeleid in dienst te zetten van betaalbare woonlasten. Ook wijst de bond erop dat, nu de verhuurderheffing (de belasting op sociale huur) is afgeschaft, huurders dat ook moeten gaan merken in hun portemonnee. Ze zijn immers onder druk van die heffing ook veel te hoge huren gaan betalen. Daarbij is het wel van belang voor ogen te houden dat de sociale sector er voor lage én middeninkomens moet zijn. De regeringsplannen om middeninkomens met hoge huurstijgingen ‘marktconforme’ huurprijzen te laten betalen staan hier haaks op.

Huurtoeslag

De minister wil de huurtoeslag inzetten om te zorgen dat minder mensen hoge woonlasten hebben. Het is nog onduidelijk hoe dit valt te rijmen met sommige plannen uit het regeerakkoord voor de huurtoeslag. In het akkoord staat onder andere dat de eigen bijdrage voor huurders met huurtoeslag (het deel van de huur dat ze volledig zelf moeten betalen) omhoog gaat, en gaan huurders huurtoeslag krijgen op basis van een ‘normhuur’ in plaats van de echte huurprijs die ze betalen. Dat pakt slecht uit voor huurders met een hogere huurprijs dan de normhuur. Door deze maatregelen dreigen woonlasten voor veel huurders juist omhoog te gaan.

Huurtoeslag moet huurders vooruit helpen

De Woonbond vindt dat de eigen bijdrage voor huurders met huurtoeslag omlaag moet, en de normhuur hoog genoeg moet zijn om te zorgen dat huurders met een hoge huur niet in de problemen komen. Wijzigingen in de huurtoeslag moeten er niet toe leiden dat huurders met een laag inkomen een groter deel van dat inkomen kwijt zijn aan wonen. Dat huurders boven de liberalisatiegrens straks wel aanspraak kunnen maken op huurtoeslag is wel een verbetering.  De Woonbond heeft zich hier ook hard voor gemaakt.

Reguleren ‘middenhuur’

De zogenaamde ‘middenhuur’ is het begin van de vrije sector huur. Het gaat ongeveer om het segment tussen de 800 en de 1200 euro. De minister wil een deel van de vrije sector gaan reguleren om woekerprijzen tegen te gaan. Dat betekent dat er een maximale huurprijs voor woningen gaat gelden. Het is nog onduidelijk op welke manier de minister dit wil gaan doen, en welke grenzen hier worden gehanteerd.

Trek huurprijsbescherming door

De Woonbond is er voor om de huidige huurprijsregulering door te laten lopen. Nu is het zo dat woningen die tot de liberalisatiegrens (€763,47) in de verhuur mogen volgens het puntenstelsel een maximale huurprijs hebben. Die maximale huurprijs hangt samen met de kwaliteit van de woning. Maar zo gauw een woning boven die prijs in de verhuur mag, geldt er geen maximum meer. De Woonbond  wil af van die rare knip, zodat er een relatie blijft tussen de kwaliteit van de woning en de maximaal toegestane prijs.

Bron: Woonbond

Tijdelijke verhuur woningen Rembrandtlaan in Stolwijk

Steeds meer woningen aan de Rembrandtlaan in Stolwijk komen leeg te staan vanwege de sloop van de woningen in 2023. Voldoende geschikte en betaalbare woningen is in deze tijd een enorme uitdaging voor een toenemend aantal woningzoekenden. Daarom gaat Groen Wonen Vlist deze leegstaande woningen tijdelijk in beheer geven aan Ad Hoc Beheer in Rotterdam.

Dit betekent dat bewoners van Ad Hoc tijdelijk in deze woningen gaan wonen. De bewoners worden zorgvuldig geselecteerd door Ad Hoc op representativiteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Op deze manier wordt het risico op eventuele overlast beperkt en wordt de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk zoveel mogelijk op peil gehouden.
Ad Hoc heeft in de afgelopen dertig jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van het beheer van leegstaand vastgoed. Door het inzetten van tijdelijke bewoning worden risico’s op vandalisme, kraak en andere calamiteiten beperkt en wordt de veiligheid in de wijk positief gestimuleerd. Bent u op zoek naar een tijdelijke huurwoning, of kent u iemand die op zoek is naar een tijdelijke woning?
Aanmelden kan via de website van Ad Hoc: www.adhocbeheer.nl 
Bron: Groen Wonen Vlist

Energiebespaartips

Verwarming en warm water zijn samen de grootste kostenpost op je energierekening, ongeveer 60%. Op de verwarming en warm water kan je dan ook het meest besparen. Stroom is een minder grote kostenpost, maar nog steeds zo’n 37% van je energierekening. Ook op koken kun je besparen: alle kleine beetjes helpen.
Let op: Woon je in een zeer goed geïsoleerde woning, dan kun je stap 1 ‘verwarming’ overslaan.

1. Verwarming
De grootste kostenpost op je energierekening is verwarming. Gemiddeld is verwarming bijna de helft van alle energiekosten (46%). Door slim te verwarmen kun je veel besparen op je energierekening.

 • Sluit deuren en verwarm alleen ruimte waar je verblijft
 • Verwarm de slaapkamers niet en sluit de ramen als je niet in de slaapkamer bent
 • Zet de thermostaat op 15 graden een uur voordat je gaat slapen en als je van huis bent
 • Sluit ’s avonds de gordijnen
 • Doe gordijnen open als de zon naar binnen schijnt

Investeringen

 • Plak radiatorfolie
 • Plaats een brievenbusborstel
 • Plaats een klokthermostaat en programmeer deze op jouw leefritme
 • Gebruik een kruik of elektrische deken in de slaapkamer

Klik op de link om het  informatieblad van de Woonbond te downloaden
tips om slim je woning te verwarmen.

 

2. Warm water
Ook het gebruik van warm water kost veel geld, met name douchen en badderen. Door minder warm water te gebruiken kan je flink besparen.

 • Douche minder vaak en korter
 • Neem een warme douche in plaats van een warm bad
 • Was jezelf vaker bij de wastafel, met koud water, of vul de waskom met warm water: laat de warme kraan niet stromen
 • Spoel de vaat niet onder een stromende warme kraan, gebruik een teiltje

Investeringen

 • Plaats een spaardouchekop
 • Plaats doorstroombegrenzers in je kraankoppen

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim warm water te gebruiken.

3. Elektrische apparaten
Grote elektrische apparaten die altijd of lang aan staan, zoals de koelkast, wasmachine of tv, gebruiken veel energie. Door verstandig om te gaan met je koelkast, vriezer, vaatwasser, wasmachine en wasdroger kan je energie en geld besparen. En kijk ook eens of je energieslurpers in huis hebt, zoals een lcd- of plasma-televisie of een elektrisch kacheltje.

 • Zet de wasmachine en de vaatwasser op een eco-programma: deze duren vaak langer maar kosten toch minder stroom
 • Was op 30 of 40 graden en kies daarbij voor het eco-programma
 • Was minder vaak en met een volle trommel
 • Centrifugeer de was goed, op een hoog toerental (1200-1600 toeren)
 • Droog de was aan de waslijn (i.p.v. in de wasdroger), het liefst buiten
 • Doe je tweede koelkast of tweede vriezer weg: deze zijn vaak oud en slurpen stroom.
 • Let op apparaten die stroom slurpen: elektrische boiler, vijverpomp, tropisch aquarium, elektrische kachel, waterbed, thuistap/beertender, airfryer, airco, groot tv-scherm, vooral lcd en plasma

Investeringen

 • Vervang apparaten als ze stuk (en niet te repareren) zijn door een apparaat met een groen label (A), behalve de koelkast en de vriezer:
 • Vervang koelkast en vriezer als ze 10 jaar oud zijn voor een koelkast/vriezer met een zuinig label (A of B)

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim stroom te gebruiken.

4. Klein stroomverbruik
Kleine elektrische apparaten, apparaten op standby en lampen gebruiken ook stroom. Al die kleine beetjes stroom bij elkaar, is toch nog best veel. Ook daarop kun je besparen.

 • Laat geen lichten branden in de ruimtes waar je niet bent (denk ook aan de tuin en de lamp bij de deur)
 • Zet apparaten echt uit, zo voorkom je sluipgebruik

Investeringen

 • Vervang gloei-, halogeen-  en spaarlampen door led-verlichting
 • Sluit apparaten aan op een stekkerblok met een schakelaar, zodat je ze in 1x uit kunt zetten, of gebruik een standby-killer

5. Koken
Of je nu kookt en bakt op gas of elektriciteit, het kost allebei energie. Met een paar handigheidjes kan je energie besparen.

 • Gebruik het juiste formaat pan op de juiste pit: grote pannen op grote pitten en kleine pannen op kleine pitten.
 • Kook je op gas, zorg dan dat de vlam niet onder de pan vandaan komt.
 • Gebruik het juiste formaat pan, dus kleine pannen voor kleine hoeveelheden.
 • Kook niet in meer water dan nodig is.
 • Gebruik een deksel op de pan en zet het gas laag als de inhoud kookt.
 • Zoek recepten met een korte kooktijd of gebruik de wok: voedsel kort koken of wokken is vaak ook gezonder.
 • Verwarm de oven niet langer voor dan nodig.
 • Zet geen warm voedsel in de koelkast, laat het buiten de koelkast afkoelen.

Investeringen

 • Koop kleinere pannen voor kleine hoeveelheden voedsel
 • Koop goed passende deksels
 • Koop een snelkookpan
 • Maak of koop een hooikist

Download het informatieblad van de Woonbond met tips om slim te koken.

Bron: Woonbond