Meer betaalbare seniorenwoningen nodig

Meer betaalbare seniorenwoningen nodig

Maandag 1 oktober was het internationale huurdersdag. Dit jaar staat de dag in het teken van ouderen. De Woonbond vroeg op deze dag dan ook speciale aandacht voor de opgave om voldoende geschikte en betaalbare huurwoningen voor deze doelgroep te realiseren.

Honderdduizenden extra woningen voor ouderen nodig
Naar verwachting verdubbelt het aantal 75-plussers tussen nu en 2040. Al deze ouderen hebben straks een goede woning nodig. Mensen wonen immers steeds langer zelfstandig. De extra vraag naar zelfstandige, levensloopbestendige woningen als gevolg van de vergrijzing bedraagt zo’n 300.000 woningen in 2030. Een hele forse opgave. Die extra woningen kunnen worden bijgebouwd, maar er kan ook gekeken worden naar het geschikt maken van bestaande gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld door verzorgingshuizen die sluiten om te bouwen naar wooncomplexen met zelfstandige woningen voor senioren.

Variatie in woonvormen
Sommige mensen willen graag zelfstandig blijven wonen en kunnen en willen alles rond zorg en diensten zelf regelen. Er zijn mensen die graag met gelijkgestemden willen wonen in een hofje om samen voor elkaar te zorgen. Er zijn ook mensen die kwetsbaar zijn en geborgenheid zoeken. Zij voelen zich prettiger in een woonomgeving met veel georganiseerde (professionele) hulp in de buurt, zoals vroeger in verzorgingshuizen het geval was. Ouderen moeten kunnen kiezen waar en hoe ze willen wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Daar is een divers aanbod van geschikte woningen voor nodig. Vanaf volgend jaar stelt het rijk jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar om de realisatie van vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen lokaal te stimuleren. De Woonbond roept gemeenten en corporaties op om nu al het gesprek te starten met de ouderen en lokale ouderenorganisaties om de behoeften op tijd in kaart te brengen.

Betaalbare woonlasten
De koopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. Voor senioren die een volgende huurwoning zoeken is de hoogte van de huur een belangrijk aspect bij de keuze om al dan niet te verhuizen. Als de huur van een nieuwe woning een stuk hoger is dan de huidige, vormt dat een flinke barrière. Een goede regeling , bijvoorbeeld het gelijk houden van de huur bij een verhuizing, kan daarbij helpen. Daarnaast is een deel van de geschikte voorraad onbereikbaar voor lage inkomens. Corporaties kunnen ervoor kiezen deze woningen voor lage inkomens tegen een betaalbare huurprijs aan te bieden zodat meer woningen (financieel) bereikbaar zijn. Zij gaan immers zelf over de hoogte van de huur.

Aan de slag!
De overheid erkent de noodzaak om te werken aan meer en goede woningen voor ouderen en mensen met een beperking en adresseert dit in de Actielijn Wonen en Zorg, onderdeel van het programma ‘Langer thuis’. De Woonbond is samen met onder andere de ouderenbonden, VNG en Aedes betrokken bij de uitwerking van deze Actielijn. Maar naast beleid op zelfstandig wonen, moet er vooral meer geïnvesteerd worden in geschikte woningen. Het kabinet verhoogt de belastingdruk bij corporaties de komende jaren fors, waardoor het moeilijker wordt voldoende te investeren. De Woonbond roept het kabinet op de belastingdruk op corporaties te verlagen. Bovengenoemde thema’s moeten ook lokaal opgepakt worden en afspraken daarover horen bij uitstek thuis in de prestatieafspraken. Wij roepen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties daarom op om in de lopende gesprekken over de prestatieafspraken het onderwerp ‘huisvesting voor senioren/wonen en zorg’ de aandacht te geven die het verdient en hierbij de mensen om wie het gaat te betrekken.

 

Bron: Woonbond