Centrumplan Stolwijk

Centrumplan Stolwijk

Plan Hoflaan/Bovenkerkseweg Stolwijk

Woensdag 21 november is door de gemeente Krimpenerwaard en Groen Wonen Vlist een bijeenkomst georganiseerd om wensen te inventariseren van belanghebbenden, zoals omwonenden, middenstand, exploitant/eigenaar van de Aula en Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist (Huurdersbelang) met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in genoemd gebied. Deze wensen worden wel/niet meegenomen door de aanwezige stedenbouwkundig adviseur van KuiperCompagnons.

Dit bureau betrekt dit bij het bij het opstellen van een Stedenbouwkundige visie voor het gehele gebied. (Dus zowel het gebied van de Hoflaan/Bovenkerkseweg van de huurwoningen alsmede het gebied van- en rondom de brandweergarage en voormalig gemeentewerken Vlist).

Huurdersbelang was op deze avond vertegenwoordigd door twee bestuursleden en een bouwkundig adviseur. De stedenbouwkundige opzet moet voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden- en randvoorwaarden zoals vermeld in het document Ontwerpprincipes Centrum Stolwijk.

De middenstand verenigd in ‘WINKELRIJK STOLWIJK’ uitte veel kritiek op het aantal parkeerplaatsen wat door de gemeente Krimpenerwaard in de Ontwerpvisie is opgenomen. Men vond de gehanteerde parkeernorm niet voldoende om bewoners, bezoekers van de winkels, horeca en gemeentelijke medewerkers te faciliteren. Ook Huurdersbelang heeft hier in een brief aan het college van B. en W. en gemeenteraad al eerder op gewezen. Huurdersbelang heeft nogmaals gepleit op het terrein van de huidige huurwoningen grondgebonden seniorenwoningen te realiseren. (zie ook onze brief aan college en raad van de gemeente Krimpenerwaard). Wij vinden dat dit ook passend moet zijn in de omgeving van de begraafplaats. Ook hebben wij verzocht om een hofjesachtige inrichting en architectuur met een referentie naar de huidige woningen in de wijk die wij Hofwijck wensen te noemen.

Ook heeft Huurdersbelang verzocht om snel door een gekwalificeerd deskundig en professioneel bureau een bouwhistorisch rapportage te laten opstellen die de, cultuurhistorische, bouwkundige, architectonische en sociaal maatschappelijke waarden van de omstreeks in 1924 sociale huurwoningen inventariseert en beschrijft. Snelheid is hier geboden omdat binnenkort de eerste woningen leeg komen te staan en door Groen Wonen Vlist bepaalde voorzieningen onbruikbaar worden gemaakt in de woning.
In een op te richten Klankbordgroep zal ook Huurdersbelang zijn vertegenwoordigd.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.